МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БіржовОЇ ТОРГІВЛІ»

методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять

студентів заочної форми навчання

Миколаїв – 2014

УДК 631.1

ББК 65.32

К 61

Автор: Т.В. Порудєєва

Рецензенти:

Сахацький М.П. – д.е.н., професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Іваненко Г.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Миколаївський національний аграрний університет.

У методичних рекомендаціях викладено питання набуття знань з практичних навиків вивчення механізму функціонування біржового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою та особливостей його розбудови і діяльності в нашій країні

УДК 631.1

ББК 65.32

©Миколаївський національний

університет ім.В.О.

Сухомлинського, 2014

©Порудєєва Т.В., 2014.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………….4

1. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу “Економіка та організація біржової торгівлі”……………………………………………………………………………………………………5

2. Таблиця розподілу питань контрольної роботи. …………………………………….6

3. Ситуаційні задачі…………………………………………………………………………………12

4. Основні поняття та терміни………………………………………………………………….225. Список літератури……………………………………………………………………………….24

ВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується розбудовою ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової економіки. У складі цієї інфраструктури одне з чільних місць належить біржам – товарним, фондовим, валютним тощо. Найбільш масовий розвиток отримали товарні біржі, що являють собою організований товарний ринок, в межах якого у відповідності з встановленими правилами здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів. Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні тенденції росту обсягів біржової діяльності при постійному звуженні асортименту і числа угод по реальному товару, розміщення в місцях концентрації споживання товарів, вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах і зростання технічного оснащення бірж, що веде до вдосконалення техніки біржових операцій.

Метою контрольної роботи є формування системи теоретичних і практичних знань щодо біржової діяльності, сучасних концепцій її розвитку, методологічних і організаційних засад використання. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

основні категорії біржової діяльності;

особливості здійснення біржових операцій;

характер взаємовідносин брокера з клієнтами;

принципи формування цін на біржовий товар;

методи спостереження за біржовою кон’юнктурою;

формування доходів, витрат і використання прибутку брокерської контори.

Студент повинен навчитись:

розробляти стратегію брокера на біржі;

розробляти цінову стратегію;

прогнозувати біржову кон’юнктуру;

оцінювати стійкість фінансового стану брокерської контори;

оцінювати ефективність брокерської діяльності.

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “Економіка та організація біржової торгівлі”

Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання біржової діяльності в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з п’яти теоретичних питань та задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом, що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток. 

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм) або окремому зошиті від руки. Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 30 мм (місце для підшивки), справа – 15мм, зверху та знизу – 20 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15–18 сторінок. Підготовлена робота здається на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ( не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

2. Таблиця розподілу питань контрольної роботи

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1,19,37

55,73

2,20,38

56,74

3,21,39,

57,75

4,22,40,

58,71

5,23,41,

59,74

6,24,42,

60,70

7,25,43,

61,70

8, 26, 44,

62, 70

9, 27,45,

63, 31

10,28,46,

64, 72

2

11,29,47, 65, 70

12, 30, 48,66, 71

13, 31, 49, 67, 70

14, 32, 50, 68, 75

15,33, 51, 69, 70

1, 20, 39,58, 75

2,21, 40,

59, 71

3,22, 41,

60, 71

4,23,42,

61,30

5,24,43,

62,71

3

6,25,44

63,72

7,26,45,

64,73

8,27,46,

65, 74

9,28,47, 66,73

10,29,48,

67,71

11,30, 49,68, 71

12,31,50,

69,72

13,32,51,

70,72

14,33,52,

71,20

1, 15,34, 53, 72

4

2, 16, 35, 54,73

4, 18,37,

56, 75

1,21,40,

59,71

2,22,41,

60,72

3,23,42,

61,70

4,24,43,

62,72

5,25,44,

63,73

6,26,45,

64,73

7,26,46,

65,54

8,27,47,

66,75

5

9,28,48

67,76

10,29,49,

68,70

11,30,50,

69,72

12,31,51,

70,70

13,32,52,

71,72

1,14,33,

53,73

2,15,34,

54,74

3,16,35,

55,74

4,17, 36,

56,75

5,18,37,

57,46

б

3,22,37, 56,73

2,21,40, 55, 75

1,20,42, 72,70

7, 19, 55, 71,71

19, 36,54, 70, 73

18,35,53, 69,74

17,34,52, 68,75

16,33,51,

67, 5

15,32,50, 66, 4

4,23,38, 57,64

7

13,30,

48, 64,72

12,29,47, 63,71

11,28,46, 62,80

10,27,45, 61,72

9,26,44, 60,74

8,25,43, 59,70

7,24,42,

58,76

6,23,41, 57,75

5,22,40, 56,64

14,31,49, 65,53

8

2,19,39 64,75

3,20,40, 72,70

20,37,41, 71,73

19,36,54, 70,73

18,35,53,

69,75

17,34,52, 68,75

16,33,51, 67,70

15,32,50, 66,74

14,31,49, 65,23

1,18,38.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
© , 2019