ББК x в 622 р. 30

Бобкова А.Г., Захарченко А.М., Кущ Л.І.

Господарське право (загальна частина): Навчально-методичні матеріали для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР «Бакалавр». – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 27 с.

УкладачіБобкова А.Г., д.ю.н., проф.,

зав. кафедри господарського права

Кущ Л.І., к.ю.н., доцент

кафедри господарського права

Захарченко А.М., к.ю.н., доцент

кафедри господарського права

Від. за випускБобкова А.Г., д.ю.н., проф.,

зав. кафедри господарського права

Затверждено

на засіданні кафедри

господарського права

протокол № 1

від 29 серпня 2013 р.

© А.Г. Бобкова, Л.І. Кущ, А.М. Захарченко, 2013

© Донецький національний університет

Вступ

Розвиток ринкових відносин в економіці України ставить завдання підготовки висококваліфікованих юристів з глибокими знаннями господарського законодавства. В рамках такого законодавства важливе місце належить загальним положенням про організацію та здійснення господарської діяльності, оскільки при їх вивченні закладається розуміння особливостей правового регулювання відносин у сфері господарювання всіх суб’єктів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності. У зв’язку з цим навчальна дисципліна «Господарське право (загальна частина)» займає одне з провідних місць в процесі підготовки майбутніх фахівців-правознавців.

1. Анотація дисципліни

В рамках навчальної дисципліни вивчаються такі основні питання: місце господарського права в системі права, джерела господарського права, поняття і види господарських відносин, державне регулювання господарської діяльності, правовий статус і основні види суб’єктів господарських відносин, право на майно суб’єктів господарювання, господарські зобов’язання, правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, господарсько-правова відповідальність, захист прав і інтересів суб’єктів господарювання і ін.

Мета курсу – засвоєння студентами основних положень правового регулювання господарських відносин, законодавства, теоретичних знань та набуття практичних навичок, які необхідні для застосування норм господарського права.

Завдання курсу:

орієнтуватися в господарському законодавстві;

застосовувати відповідні нормативно-правові акти, які утворюють господарське законодавство;

складати нормативно-правові акти локального характеру для забезпечення господарської діяльності конкретного суб’єкта господарювання;

виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню порушень господарського законодавства;

визначати порядок та засоби захисту прав та законних інтересів учасників господарських відносин.

Предмет курсу: правове регулювання відносин, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності.

Студент повинен знати:

місце господарського права в загальній системі права, його основні джерела, поняття та види господарських відносин, організаційно-правові форми господарювання, правовий статус суб’єктів господарювання, правовий режим майна у сфері господарювання, положення про господарські зобов’язання, господарсько-правову відповідальність, відновлення платоспроможності боржника тощо.

Студент повинен уміти:

орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини, виявляти і класифікувати різні господарські відносини, давати їм правову оцінку, використовувати відповідні нормативно-правові акти, які визначають статус суб’єктів господарювання, регулюють відносини щодо виникнення та виконання господарських зобов’язань, відновлення платоспроможності боржника, застосування господарсько-правової відповідальності, захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Рівень навчальної дисципліни «Господарське право (загальна частина)».

Курс «Господарське право (загальна частина)» побудовано з урахуванням того, що окремі питання, які стосуються правового регулювання господарських відносин, студент вивчив у навчальних дисциплінах «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Фінансове право».

Навчальна дисципліна «Господарське право (загальна частина)» є нормативною дисципліною.

Викладацький склад: кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Л.І. Кущ; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права А.М. Захарченко; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права І.М. Любімов.

Методика викладання, форми та методи навчання.

Вивчення курсу передбачає: цикл лекцій з усіх тем курсу, практичні заняття, виконання практичних завдань, виконання самостійної роботи. Виконання завдань дає можливість студентам оволодіти вміннями систематизації і аналізу положень господарського законодавства, навичками виявлення проблем і пошуку шляхів їх вирішення.

Мови: українська, російська.

2. Тематичний план дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практ. заняття

Самостійна робота

1

3

4

5

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні положення господарського права, правовий статус суб’єктів господарювання, майнова основа господарювання

Тема 1. Становлення і розвиток господарського (торгівельного, комерційного, підприємницького) права. Загальні положення про господарську діяльність.

2

1

1,4

Тема 2. Поняття, предмет, метод, система та джерела господарського права.

2

1

1,5

Тема 3. Правове забезпечення державної економічної політики.

1

0,5

0,5

Тема 4. Участь держави і органів місцевого самоврядування у сфері господарювання.

1

0,5

0,5

Тема 5. Загальні положення про суб’єктів господарського права.

2

1

1,5

Тема 6. Правовий статус господарських товариств, підприємств та їх об’єднань.

2

1

1,5

Тема 7. Правовий статус фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання.

2

1

1,4

Тема 8. Загальні положення про майнову основу господарської діяльності.

2

1

1,5

Тема 9. Правовий режим майна різних форм власності у сфері господарювання.

1

0,5

0,5

Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарювання.

1

0,5

0,5

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Господарські зобов’язання, банкрутство та господарсько-правова відповідальність

Тема 11. Загальні положення про господарські зобов’язання.

2

0,5

1

Тема 12. Господарський договір: поняття, види, укладення, виконання.

2

1

1,5

Тема 13. Система господарських договорів.

2

0,5

1

Тема 14. Загальні положення про відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання або визнання його банкрутом.

2

1

1

Тема 15. Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

2

1

1,4

Тема 16. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність.

2

1

1

Тема 17. Форми господарсько-правової відповідальності.

2

1

1,5

Тема 18. Загальні положення про захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2

1

1

Тема 19. Форми і способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2

1

1,4

Разом

34

16

21,16

3. Навчальна програма дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні положення господарського права, правовий статус суб’єктів господарювання, майнова основа господарювання

Тема 1. Становлення і розвиток господарського (торгівельного, комерційного, підприємницького) права. Загальні положення про господарську діяльність

Культурно-історичні передумови господарського права. Розвиток господарського права в ХХ столітті. Становлення господарського законодавства України.

Загальні принципи господарювання. Поняття, ознаки і види господарської діяльності. Право на здійснення господарської діяльності. Організаційно-правові форми господарювання.

Тема 2. Поняття, предмет, метод, система та джерела господарського права

Господарські відносини та їх види.

Поняття і система господарського права. Метод господарського права.

Поняття і види джерел господарського права. Господарське законодавство: поняття, ознаки і система.

Тема 3. Правове забезпечення державної економічної політики

Поняття і основні напрями державної економічної політики. Форми реалізації державної економічної політики.

Прогнозування і планування економічного та соціального розвитку.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

Тема 4. Участь держави і органів місцевого самоврядування у сфері господарювання

Правовий статус держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування як учасників господарських відносин.

Принципи, методи і засоби державного регулювання господарської діяльності. Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

Тема 5. Загальні положення про суб’єктів господарського права

Поняття і види суб’єктів господарського права. Створення суб’єктів господарювання. Основні права і обов’язки суб’єктів господарювання. Здійснення прав суб’єктів господарювання. Припинення суб’єктів господарювання або їх діяльності.

Тема 6. Правовий статус господарських товариств, підприємств та їх об’єднань

Поняття і види господарських товариств, підприємств та їх об’єднань. Створення господарських товариств, підприємств та їх об’єднань. Припинення господарських товариств, підприємств та їх об’єднань або їх діяльності.

Тема 7. Правовий статус фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання

Поняття фізичної-особи-підприємця. Набуття статусу підприємця. Основні права і обов’язки фізичної особи-підприємця. Припинення діяльності фізичної-особи-підприємця.

Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання, кредитних спілок, благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Тема 8. Загальні положення про майнову основу господарської діяльності

Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Організаційно-засновницькі повноваження власника.

Поняття правового режиму майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання.

Тема 9. Правовий режим майна різних форм власності у сфері господарювання

Правовий режим майна приватної форми власності у сфері господарювання: поняття, суб’єкти, об’єкти, правові форми реалізації. Правовий режим майна державної форми власності у сфері господарювання: поняття, зміст, правові форми реалізації. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері господарювання: поняття, підстави придбання майна, правові форми реалізації.

Правова основа приватизації державного і комунального майна.

Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарювання

Правовий режим природних ресурсів у сфері господарювання.

Правовий режим цінних паперів у сфері господарювання.

Правовий режим корпоративних прав у сфері господарювання.

Правовий режим об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Господарські зобов’язання, банкрутство та господарсько-правова відповідальність

Тема 11. Загальні положення про господарські зобов’язання

Поняття і підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань. Виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань. Недійсність господарських зобов’язань.

Тема 12. Господарський договір: поняття, види, укладення, виконання

Правова основа, поняття і ознаки господарських договорів. Види і функції господарських договорів. Зміст господарських договорів.

Укладення господарських договорів. Виконання, зміна та розірвання господарських договорів.

Тема 13. Система господарських договорів

Договори на реалізацію майна. Договори про використання майна. Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг. Договори про господарську залежність.

Тема 14. Загальні положення про відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання або визнання його банкрутом

Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника.

Учасники у справах про банкрутство. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

Тема 15. Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство

Розпорядження майном боржника. Санація як судова процедура в процесі провадження справи про банкрутство. Мирова угода. Ліквідаційна процедура.

Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 16. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність

Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст