Слід підкреслити, що . . .

As my time is running out . .

Оскільки час закінчується . . .

Before I close I would like . .

Перш ніж закінчити, я хотів би . . .

to emphasize the importance of . . .

. . . підкреслити важливість. . .

Finally I want to say a word about.

Нарешті я хочу сказати трохи про . . .

I close with the words . . .

Я закінчую словами . . .

I end this paper with the description of

Я завершую свою доповідь описом . . .

I leave it to you to judge . . .

Я виношу на ваш розсуд . . .

I`m afraid I`m taking too much of your time . . .

Боюся, що віднімаю у вас надто багато часу . . .

In conclusion let me say . . .

На закінчення я хочу сказати . . .

In closing I want to mention very briefly . . .

На закінчення я хочу дуже коротко згадати . . .

In closing let me briefly turn to . . .

На закінчення дозвольте мені коротко спинитися на . . .

In conclusion may I repeat . . .

На закінчення дозвольте мені повторити . . .

I repeat once again . . .

Я знову повторюю . . .

Now I want to go back to my initial statement . . .

Зараз я хочу повернутись до мого початкового твердження . . .

Now when I have completed my review

Тепер, коли я закінчив свій огляд . . .

Summing up all that has been said

Підсумовуючи все, що було сказано . . .

Summing up what I have said . . .

Підсумовуючи все, що я сказав . . .

The last part of my talk will be devoted to . . .

Заключна частина мого

повідомлення буде присвячена . . .

To all this must be added that . . .

До цього треба додати, що . . .

Учасники наукових конференцій підкріплюють свої усні повідомлення демонстрацією схем, креслень, графіків, малюнків, фотографій. Ось декілька рекомендацій щодо підготовки і використання слайдів під час виголошення доповіді. Практика показує, що в середньому на одну хвилину повідомлення повинно припадати не більше одного слайду. Спеціалісти також радять дотримуватися правила: один слайд — одна проста ідея. Чіткі лінії, великий шрифт, правильна маркеровка — все це допоможе зробити доповідь цікавою і наочною. Коментарі до слайдів повинні спрямовуватись на встановлення чіткого зв`язку між аудиторією і об`єктом вашого дослідження і підтримання активності аудиторії: ”This slide shows . . .”, “Let`s have a look at . . .”, “You can see . . .”, “This slide is a block diagram of the process . . .”.

Під час виступу може виникнути необхідність звернутись до оператора з проханням показати наступний слайд, збільшити чіткість, поправити рамку: ”The next slide, please”; ”Could we make the picture brighter?”; ”Would you correct the focus, please?”; ”Will you adjust the frame-hold, please?”.

Може статися, що необхідно увімкнути чи вимкнути світло: ”Could I have the lights for a moment?”; “Could I have the lights off?’.

Припустимо, що оператор помилився, але доповідач готовий прокоментувати даний слайд. Тоді він може попросити залишити кадр: “Let`s keep it on the screen”. Якщо через нестачу часу треба пропустити слайд, можна скористатися такою фразою: ”Let`s skip the next”. Доповідач може поцікавитись у оператора щодо кількості показаних слайдів : ”Are there any more slides?”

Зрозуміло, чим краще продумано, підготовлено такий виступ, тим менше проблем буде виникати у доповідача у процесі демонстрації слайдів.

На закінчення доповіді виступаючий, як правило, підводить підсумок сказаного. Робиться це по-різному. Наприклад, можна ще раз підкреслити основні положення своєї доповіді: ”Now let me repeat this in a different form”, “Now let me review what I have said so far about these processes”, “Now let me end by emphasizing the main points once again”, I would like now to summarize the developments which we have been talking about”.

Якщо назва доповіді сформульована у формі питання, то доповідач може спробувати відповісти на нього в кінці: ”Now I want to answer the title question, what is . . .?”

Доповідач може звернути увагу на історичне значення даної проблеми: ”In conclusion, let us consider the historical significance of . . .”.

Іноді доповідач закінчує виступ цитатою з відомої наукової праці, зокрема, для того, щоб показати, наскільки далекоглядні були вчені минулого: ”I would like to end with a quotation from . . .”.

На закінчення доповіді часто висловлюють вдячність на адресу тих, хто допомагав авторові, підтримував його зінтерес до даної проблемои: “This paper would not have been written and presented if I had not received the encouragement of my scientific adviser”.

Розглянемо типові мовні звороти, використовані в заключній частині наукової доповіді:

As my time is running out . .

Оскільки час закінчується . . .

Before I close I would like . .

Перш ніж закінчити, я хотів би . . .

to emphasize the importance of . . .

. . . підкреслити важливість. . .

Finally I want to say a word about.

Нарешті я хочу сказати трохи про . . .

I close with the words . . .

Я закінчую словами . . .

I end this paper with the description of

Я завершую свою доповідь описом . . .

I leave it to you to judge . . .

Я виношу на ваш розсуд . . .

I`m afraid I`m taking too much of your time . . .

Боюся, що віднімаю у вас надто багато часу . . .

In conclusion let me say . . .

На закінчення я хочу сказати . . .

In closing I want to mention very briefly . . .

На закінчення я хочу дуже коротко згадати . . .

In closing let me briefly turn to . . .

На закінчення дозвольте мені коротко спинитися на . . .

In conclusion may I repeat . . .

На закінчення дозвольте мені повторити . . .

I repeat once again . . .

Я знову повторюю . . .

Now I want to go back to my initial statement . . .

Зараз я хочу повернутись до мого початкового твердження . . .

Now when I have completed my review

Тепер, коли я закінчив свій огляд . . .

Summing up all that has been said

Підсумовуючи все, що було сказано . . .

Summing up what I have said . . .

Підсумовуючи все, що я сказав . . .

The last part of my talk will be devoted to . . .

Заключна частина мого

повідомлення буде присвячена . . .

To all this must be added that . . .

До цього треба додати, що . . .

Об`єктивні труднощі виступу з доповіддю іноземною мовою вимагають підготовки його тексту. Слід звернути увагу на те, що, пристапаючи до перекладу тексту доповіді на англійську мову, її український оригінал доповіді необхідно ретельно відредагувати з урахуванням особливостей її усного викладу. Великою мірою успіх виступу залежатиме від правильного інтонаційно-логічного розчленування речень, а також використання доповідачем переваг усної доповіді — візуального контакту з аудиторією, жестів, міміки, підвищення і пониження голосу і т. ін.

Деякі сучасні тенденції в англійській науковій мові

В ході підготовки до виступу на науковій конференції слід мати на увазі, що успіх доповіді вирішальною мірою залежить від мовної підготовки доповідача. Серед учених — носіїв мови спостерігається тенденція до такого стилю наукової комунікації, який забезпечує чіткість і доступність викладу матеріалу, інакше кажучи, складні ідеї вимагають простої форми викладу.

Нині в письмовій науковій комунікації все більшого поширення набуває методика написання спеціальних текстів із використанням елементів так званої контролюючої або керуючої англійської мови (controlled English). Це звичайна англійська мова, але з особливими вимогами до логіки викладу, переважним використанням особових займенників, простих часових форм і синтаксичних структур, а також словникового фонду розмовної мови. Доцільність використання такої методики при підготовці усного виступу посилюється тим, що він доповнюється демонстрацією ілюстративного матеріалу. В розпорядженні науковця завжди є спеціальна лексика, що має, як правило, однозначне тлумачення. Її використання в поєднанні з простою формою викладу дає можливість адекватно відтворити складний науковий зміст доповіді. Пропонуємо ряд конкретних спрощень для виступу англійською мовою.

По-перше, слід використовувати по можливості слова і словосполучення з лексичного фонду розмовної англійської мови.

Використані слова і словосполучення

Рекомендовані слова і словосполучення

at the present time

now

considerable amount of

much

goes under the name

is called

due to the fact that

because of

with the exception of

except

on close proximity to

close to

the present study

this study

to anticipate

to expect

to utilize

to use

to demonstrate

to show

to commence

to begin/to start

to terminate

to end

to depart

to leave

to locate

to find

prior to

before

approximately

about

Відповідними науковому стилю мови і етикету публічного виступу є такі звороти:

It should be mentioned that . . .

Слід згадати, що . . .

Let me give an example of . . .

Дозвольте навести приклад…

Let me give you my explanation

Дозвольте мені роз`яснити…

Let me now turn to . . .

Дозвольте мені звернутись до…

Let us have a closer look at . . .

Поглянемо уважніше на . . .

Let us imagine that . . .

Уявимо, що . . .

Let us suppose that . . .

Припустимо, що . . .

Moreover . . .

Більше того . . .

Now I come to . . .

Тепер я переходжу до . . .

On the one (on the other) hand

З одного (з другого) боку. . .

Primarily . . .

В першу чергу . . .

This is indeed the case . . .

Це саме той випадок, коли . . .

Ще одну можливість підвищити рівень усного виступу дає використання активного стану. Наприклад, замість: As shown in fig.1 можна сказати fig.1 shows that . . ., вислів: As far as our observations are concerned може бути успішно замінено на просте за формою: Our observations show that. Простий минулий час Past Indefinite добре підходить для опису спостережень і вираження закінченої дії: We obtained some interesting results; теперішній час Present Indefinite — для узагальнення й ствердження: The results are very reliable.

Якщо доповідач говорить від свого імені і від імені своїх колег, він цілком може користуватись особовим займенником “We”: we examined, we observed, we showed замість пасивного стану типу: were examined, was observed, was shown. Якщо доповідач висловлює особисту думку, тут доцільне використання особового займенника “І” : I made, I studied, I planned.

Важливе місце в ході наукової конференції належить дискусії. Спрямовує її, як правило, головуючий. Він представляє кожного виступаючого, повідомляє тему його доповіді. По закінченні доповіді чи кількох доповідей голова дякує ораторам, коротко оцінює їх виступи і відкриває дискусію: “I want to thank our speakers for their interesting and highly stimulating presentation. And now let me open the discussion”.

Як правило, голова пропонує почати обговорення словами:” In order to open the discussion on this subject, I would like to start with questions”.

Особливість наукової дискусії полягає в тому, що виступи в ній обмежені регламентом. Цю обставину слід враховувати учасникам дискусії: їх виступи повинні бути стислими, питання конкретними, тон — ввічливим, незалежно від бачення даної проблеми кожної із сторін.

Нижче надаються типові фрази і мовні звороти, які звичайно використовуються головуючим на науковій дискусії.

I give the floor to . . .

Я надаю слово . . .

I am afraid your time is up . . .

Боюсь, ваш час вичерпаний

Are there any questions or comments on . . .?

Чи є питання або міркування з приводу . . .?

I would like the speakers to be brief . . .

Я просив би виступаючих говорити стисло . . .

I would like to summarize . . .

Я хотів би підвести підсумки . . .

Let me just interrupt you for a minute . . .

Дозвольте мені перервати вас на хвилинку . . .

May I have your attention, please

Прошу вашої уваги . . .

Next we will hear from . . .

Наступним буде виступати

Speak from your place, please . . .

Будь ласка, говоріть з місця . . .

Take the floor, please . . .

Говоріть, будь ласка . . .

Would you speak a little bit louder?

Ви не могли б говорити голосніше?

В ході дискусії можна акцентувати увагу на конкретному положенні обговорюваної роботи: “I would like to express my interest in fig.5”. Можна також сформулювати запитання до доповідача по суті обговоюваної проблеми. Наприклад: “I would like to ask Mr. B. what experimental data backs his last statement?”

Формулювання запитань у ході наукових дискусій передбачає використання ввічливих зворотів типу: ”May I ask you . . .? Could you tell me . . .? Will you say . . . ? I would like to know . . .”.

Перш ніж відповісти на поставлене запитання, доповідач може схвально відгукнутися про його зміст чи вдале формулювання. Іноді це данина ввічливості, своєрідний ритуал, але частіше — природна реакція на слушну думку, висловлену в формі запитання: ”I appreciate your question highly because it gives me an opportunity to clarify some important points”. Можна висловити і своє задоволення інтересом, виявленим опонентом до роботи в цілому: “I would like to thank you for your interest in this paper”.

Ось деякі типові мовні звороти, що можуть прозвучати на науковій конференції під час обговорення роботи:

Could the author tell us . . .

Чи не міг би автор сказати нам . . .

Have you done any studies on . . . ?

Ви проводили дослідження з . . .?

Do you have any other questions?

Чи є ще запитання?

I am interested to know if you agree with . . .?

Мене цікавить, чи ви згодні з . . .?

I have a question about . . .

В мене запитання щодо . . .

I have two brief questions . . .

В мене два коротких запитання . . .

In relation to your question . . .

Стосовно вашого запитання . . .Страницы: Первая | ← Назад | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
© , 2018