Міщенко І.Б.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”

З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-МЕТОДУ

(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності. „Соціальна робота”)

2010

Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри теорії та технології соціальної роботи І.Б.Мігценко

Рецензенти:

Л.О.Савенкова — доктор пед. наук, професор,

В.М.Тименко - кандидат пед. наук, доцент

Друкується за рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова від 22 жовтня 2009 року, протокол № 3.

Міщенко І.Б. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”з використанням кейс-методу для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Соціальна робота”. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – 44 с.

Запропоновані методичні рекомендації розроблені для ефективного виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” та надання необхідних знань і порад щодо використання кейс-методу в роботі з життєвими ситуаціями різних категорій клієнтів.

©НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010 © І.Б.Міщенко, 2010

ЗМІСТ

Пояснювальна записка 4

Методичні засади застосування кейс-методу в індивідуальній

роботі 6

Основні етапи виконання індивідуальної роботиіз

застосуванням кейс-методу 11

Методика конструювання кейс-ситуації 15

Методика аналізу кейс-ситуації 23

Презентація результатів роботи над кейс-ситуацією 31

Критерії оцінювання результатів роботи над кейс-ситуацією32

Практичні поради щодо уникнення помилок у роботі над кейс-

ситуацією 34

VIIIДодатки 35

З

IX.Список використаних джерел 42

І. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ

Індивідуальна робота з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” з використанням кейс-методу є однією із форм навчання, яка направлена на формування системи знань, навичок та умінь цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За таких умов студент повинен не тільки засвоїти необхідний теоретичний матеріал, а й навчитися співвідносити теоретичні концепції соціальної роботи щодо їх застосувати в роботі з життєвими ситуаціями різних категорій населення, або при організації соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства.

Тенденція до підвищення ролі самостійної й індивідуальної роботи сприяла тому, що в умовах кредитно-модульної системи навчання набувають органічного поєднання традиційні та інноваційні види індивідуальних завдань. Традиційними видами індивідуальних завдань, які виконуються при вивченні навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” на завершуючому етапі професіоналізації є такі:

підготовка рефератів за проблемами, які висвітлюють зміст та тенденції сучасної теорії й практики соціальної роботи;

підготовка дайджестів наукових та методичних джерел за проблемами, які висвітлюють різні підходи до їх розуміння, вивчення тощо.

Індивідуальна робота з використанням кейс-методу виступає тим інноваційно-методологічним орієнтиром, який дозволить зміст теоретичної підготовки соціальних працівників наповнити життєвими фактами, явищами. Тому, застосування кейс-технології в умовах індивідуальних занять з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” забезпечує засвоєння прийомів майбутньої професійної діяльності (професійні уміння), які формуються в результаті поєднання теоретичних знань та професійного досвіду. Найбільш продуктивним видом індивідуальної роботи є моделювання ситуацій за кейс-методом, оскільки спрямований на формування у студентів здатності прогнозувати, структурувати та аналізувати конкретні життєві ситуації на основі набутих теоретичних знань з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” та інших навчальних дисциплін. Ефективність цього виду індивідуальної роботи полягає у тому, що під час моделювання та аналізу кейс-ситуацій виникає необхідність студентові усвідомити, виявити свій інтелектуально-творчий потенціал з метою осмислення, критичного аналізу та оцінювання своїх дій. Саме моделювання та аналіз кейс-ситуацій дозволяє уникнути стихійності в майбутній професійній діяльності в соціальній сфері, знизити вплив ситуації на ефективність взаємодії клієнта й соціального працівника, оскільки забезпечує формування готовності до взаємодії в умовах нестандартних ситуацій.

Ідеї застосування в навчальному процесі методу кейс-стаді, який ґрунтується на описі проблеми або ситуації не „нові”, а мають значний досвід застосування в системі вищої освіти. Аналіз теорії й практики ситуаційної методики навчання дозволяє умовно визначати три етапи розвитку даного напрямку досліджень:

етап – методологічний (початок XX ст.), пов’язаний з обґрунтуванням поняття „кейс-метод” та визначенням його місця у методології професійної освіти;

етап – технологічний (70-80 рр. XX ст.), пов’язаний з широким використанням кейс-технології в різних сферах освіти:економічної, педагогічної, психологічної, юридичної, соціальної, політичної.

етап – практико-орієнтований (початок XXI ст.), пов’язаний з успішним застосуванням кейс-методу як засобу поєднання навчального, освітнього та дослідницького змісту професійної підготовки фахівців.

Навчання за ситуативним методом має значні розширені можливості пристосування до умов професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Тому, в практиці вищої школи, водночас, застосовується як класична модель ситуаційного навчання, так як сучасна дослідницька модель методу кейс- стаді.

За класичним варіантом ситуаційного навчання кейс-метод використовується на практичних заняттях з навчальної дисципліни, при цьому зберігається головна функція викладача, а саме – організаційна:

Підготовка тексту кейс-ситуації.

Постановка основних питань.

Розподіл студентів по малим групам.

Організація групової взаємодії студентів.

Організація загальної дискусії, запитань, виступів.

Підсумки та оцінка аналізу кейс-ситуації та процесу обговорення.

За сучасним практико-орієнтованим варіантом ситуаційного навчання

кейс-метод як дослідницька методика використовується в індивідуальній

роботі з навчальної дисципліни, при цьому студент спрямовує свої зусилля

на комплексний аналіз соціального феномена, або проблеми через конкретну

життєву ситуацію. Робота над кейсом дослідницького характеру в умовах

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми

соціальної роботи» передбачає певну послідовність дій студента щодо 8 визначення проблеми, виду кейсів та методів збору інформації, опису та аналізу ситуацій. Найбільш вагомими, що віддзеркалюють процес роботи студентів над індивідуальним завданням є:

Складання кейс-ситуації на якому описуються співвідношення обставин та умов, які містять протиріччя і не мають однозначного вирішення.

Визначення та здійснення різного виду аналізу проблеми та її складових – на якому відбувається формулювання проблеми клієнта, цілі та завдання для соціального працівника.

Розробка та оцінка альтернативних варіантів розв ’язання проблеми - на якому моделюється майбутня взаємодія з клієнтом, обираються методи й засоби втручання.

Вибір найбільш ефективного варіанта розв ’язання проблеми та його реалізація на якому обгрунтовується стратегія взаємодії з клієнтом відповідно до існуючих теоретичних моделей соціальної роботи психолого- орієнтованих, соціолого-орієнтованих, або комплексних.

Оцінка й презентація результатів та оформлення звіту проведеного аналізу кейс-ситуації на якому презентується аналіз вирішення проблеми в цілому.

Зауважимо, що кожен із етапів має певні фази роботи над кейс- ситуацією. В цілому, робота студентів з підготовки кейс-ситуації базується на узагальненій класифікації засобів складання проблемних ситуацій [1]:

Протиріччя між новими та старими фактами, явищами, знанням.

Необхідність вибору інформації, яка потрібна.

Протиріччя між набутими знаннями та завданнями, які виникають на практиці.

Порівняння, співставлення та протиставлення фактів, явищ та їх узагальнення.

Протиріччя між існуючою теорією та новими вимогами, які висуває практика.

6/Протиріччя між побутовим та науковим розумінням явищ.

Оцінювання ситуацій практичного характеру.

Аналіз ситуацій практичного характеру.

Виявлення міжпредметних зв’язків.

Доцільність поетапної роботи над кейсом базується на відображенні наступних дидактичних принципів:

Дидактична побудова кейс-ситуації здійснюється відповідно до загальних вимог складання таких ситуацій.

Інформаційна основа кейс-ситуацій орієнтується на представлення наявної в житті ситуації відповідно до конкретної навчальної теми (або навчального модуля) з дисципліни, що вивчається.

Варіативність використання різних видів аналізу кейс-ситуації.

Вибір та обґрунтування найбільш адекватної теоретичної моделі та основних ідей та стратегій втручання.

Ситуаційна методика дозволяє студентам відбирати інформацію для побудови ситуації, пропонувати проблеми для обговорення, надавати власний аналіз і пояснення шляхів її розв’язання спираючись на різні теоретичні моделі соціальної роботи. Застосування різних варіантів аналізу кейс-ситуацій як «сукупності подій, станів, особливостей, які містять у собі певні суперечності» [6; 12] надають можливість студентам усвідомити сутність соціальних явищ, охарактеризувати реальні зовнішні обставини і умови, в які потрапляє клієнт та осмислити внутрішні перешкоди як відображення особистісних проблем клієнта.

Таким чином, методика створення кейс-ситуацій відображає послідовну роботу з сукупністю реальних або вигаданих подій, суттєвих фактів, станів, особливостей, які сконцентровані на головній дійовій особі, що знаходиться в кризових або екстремальних умовах та потребує зміни ставлення до себе, оточуючих, вибору свого незалежного життєвого шляху, відновлення та подальшого розвитку стану і функцій.

II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЕЙС-МЕГОДУ

Відповідно до навчальної програми з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” заплановано виконання принципово нового та творчого індивідуального завдання щодо складання та аналізу кейс-ситуації. Підставою для визначення рейтингового значення, терміну виконання та навчального модуля, теми й основного змісту навчального курсу, до якого буде створена й проаналізована кейс-ситуація є навчально-методична картка з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” (Додаток А) та розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю (Додаток Б). Навчальною програмою передбачено виконання одного індивідуального завдання – складання та аналіз кейс-ситуації, яке студент повинен зробити впродовж вивчення дисципліни „”Актуальні проблеми соціальної роботи”.

Від чіткого визначення основних етапів розробки кейс-ситуації залежить вчасна презентація результатів роботи на індивідуальних заняттях, які проводяться після опанування студентами змісту певного навчального модуля.

Виходячи з досвіду виконання завдання щодо складання та аналізу кейс-ситуації, для створення найбільш успішної ситуації за кейс-методом, яка дозволяє усвідомити взаємозв’язок між теорією і практикою сучасної соціальної роботи, студентові необхідно дотримуватися чіткого структурування дослідницького процесу. В цілому, цей процес співпадає із загальною методологією наукового дослідження. На основі аналізу літературних джерел [4; 6; 10; 11] процес роботи над кейсом дослідницького характеру, з урахуванням мети і завдань навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”, має бути таким:

1. Визначення проблеми дослідження — передбачає чітке орієнтування

у сучасних проблемах соціальної роботи з метою вибору окремої

проблеми; опрацювання певних понять та теоретико-практичних моделей соціальної роботи, які допоможуть в подальшому сформувати теоретичну складову цілісного розв’язання кейс- ситуації.

Вибір об’єктів для створення кейсів – передбачає визначення в якості об’єктів:представника соціально-незахищеної категорії населення з його історією життя, подій, випадків; певну категорію населення; соціально небезпечні явища суспільства.

Вибір методів збирання інформації – передбачає використання різних дослідницьких методів, які дають змогу обирати конкретний метод або їх поєднання (спостереження, інтерв’ю, анкетування, аналіз документів, метод історії життя).

Опрацювання інформації – передбачає фіксування (опис, створення кейс-ситуації) реальних фактів, власних спостережень та вражень, які можуть забезпечити опис конкретної життєвої ситуації, а також вплинути на розв’язання та корегування основної проблеми.

Аналіз кейс-ситуації – передбачає здійснення різних видів аналізу основної проблеми, а також пошуку альтернативних шляхів взаємодії клієнтів та соціальних працівників.

Порівняльний аналіз кейсів — передбачає здійснення структурованого аналізу кейсів (індивідуально або спільно з іншими студентами) за схемою „загальне” – „відмінне” для подальшої побудови власного кейсу, визначення ознак кейсів за категоріями, напрямками, джерелами написання, розуміння сутності соціально- економічних, соціально-психологічних явищ.

Формулювання гіпотези – передбачає висловлення певного припущення стосовно того, що можливо (або неможливо) побачити і відповідно довести, спираючись на теоретичні моделі соціальної роботи з різними категоріями населення з подальшої вказівкою причин і можливих наслідків під час аналізу кейс-ситуації.

Аналіз додаткової літератури передбачає опрацювання різних видів джерел з метою порівняння власних результатів роботи щодо написання і аналізу кейс-ситуації з подібними результатами, які представлені в літературі.

Завершення роботи над кейс-ситуацією (резюме кейс-ситуації) – передбачає здійснення повного узагальнення теоретичних висновків щодо обґрунтування взаємозв’язку теоретичних моделей з практикою соціальної роботи; доведення припущень стосовно практичного застосування певної теоретичної моделі в кейс- ситуації; переосмислення теоретичних моделей соціальної роботи та їх дієвості в умовах розв’язання життєвих ситуацій клієнтів;

Такий підхід до роботи з конструювання, вивчення та аналізу кейсу дозволяє студентові представляти кейс-ситуацію, водночас, як модель реальної життєвої ситуації, так і як модель конкретної теми з навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”.

Необхідність дотримання певної послідовності в роботі над кейс- ситуацією визначається тими труднощами, з якими студенти стикаються при виконанні цього індивідуального завдання за методом кейс-стаді. Перш за все, складності виникають при самостійному виборі проблеми дослідження, і від здатності студента розуміти і бачити сучасні проблеми теорії та практики соціальної роботи залежить успішність узагальненого відображення проблеми в кейс-ситуації. Вибір проблеми, по суті, спрямовує студента на її відображення в назві кейс-ситуації. Цей процес тільки здається студентам легким. Насправді, складності полягають у тому, що назва кейс-ситуації має поєднати лаконічність, виразність та прихований характер основної проблеми.

Обравши проблему, яка підлягає вивчення та опису, студентові необхідно опрацювати літературу, оскільки це дозволяє виявити специфіку роботи над кейс-ситуацією в концептуальних і теоретичних аспектах.

Важливо сконцентрувати свою увагу на представленні в літературі подібних проблем та шляхів їх розв’язання.

Під час роботи над кейс-ситуацією слід серйозно підійти до вибору об’єкту кейс-ситуації, оскільки після проходження практики в центрах соціальної служби сім’ї та молоді простіше всього обрати у якості об’єкта представника певної категорії населення та описати реальну історії його життя. Тому, щоб отримати більшу кількість балів бажано об’єктом кейс- ситуації обрати певну подію, організацію, спільноту, або скласти кейс- ситуацію стосовно соціально небезпечних явищ, соціальних феноменів тощо.

Перед тим, як працювати над створенням кейс-ситуації відбувається накопичення необхідної інформації завдяки методу або сукупності методів збирання інформації. Якщо студентом використовується один метод для збирання інформації, такий підхід можливий, але якщо цей метод представлено декількома стратегіями опрацювання необхідної інформації. Водночас, використання сукупності методів при збиранні інформації для складання кейс-ситуації дозволяє підсилити достовірність отриманої інформації. Складності виникають тоді, коли для отримання інформації про особисті події деякі методи неможливо застосувати.

Отже, кейс-ситуація, яку потрібно розробити будується на реальних подіях представників різних категорій населення, або на подіях певної організації (громадської, благодійної), спільноти, або на основі реальної інформації про стан соціально небезпечних явищ в різних сферах життєдіяльності суспільства. Інформація, що лежить в основі кейс-ситуації представляється максимально наближеної до реальних подій, і в такий спосіб доводиться реальність ситуації. Певна актуальність кейс-ситуації набувається через наявність суперечності навколо, якої створюється реальний контекст ситуації.

III. МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ КЕЙС-СИТУАЦІЇ

В процесі виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи” кейс виступає як об’єкт вивчення навчального матеріалу, оскільки студенти самостійно складають кейс-ситуацію відповідно до узагальненої типології кейс-ситуацій та намагаючись орієнтуватися на змістовність дисципліни.

Типова кейс-ситуація – це письмове зображення реальної проблеми або ситуації, яка може виникнути в роботі соціального працівника, і як правило, вимагає від фахівця послідовності певних дій, які спрямовані на результативність взаємодії з клієнтами.

Основними характеристиками кейс-ситуації є:

суперечливість, тимчасовість, які створюють могутній потенціал для її розвитку;

розмитість і складність основних деталей, які дозволяють відчути прихований характер проблеми;

неоднозначність подальшого розгортання, яка створює

варіативність способів успішного розв’язання;

реальність ситуації певних категорій населення, яка забезпечує

ступінь та характер відображення дійсності;

змістовність ситуації, яка відображає реальний досвід

соціальної роботи того, хто описує проблему.

На основі поєднання різних характеристик визначається типологія кейс-ситуацій, дотримання якої, перш за все, дозволяє студентові чітко виконати індивідуальне завдання. Крім цього, надає можливість отримати додаткову кількість балів, якщо обрано для складання та аналізу кейс- ситуацію більш вищого рівня складності.

Визначивши проблему, ознайомившись з усіма видами джерел, студентові необхідно виявити типове призначення ситуації для її

цілеспрямованого опису. За своїм призначенням кейс-ситуації можуть бути таких типів:

ілюстративно-описова, що детально відображає життєву ситуацію певної соціально незахищеної категорії населення, містить достатньої, абсолютно реальної інформації, яка дозволяє закріпити теоретичні знання та сформувати здатність до оптимальних дій в умовах професійної діяльності; аналітична, яка відображає характерні ознаки життєвої ситуації певної соціально незахищеної категорії населення, містить узагальнену інформацію з найбільш правдивих й важливих подій, що дозволяє знайти та обґрунтувати оптимальний варіант розв’язання та засоби його реалізації, виявити можливі наслідки та можливі перешкоди на шляху взаємодії соціального працівника з клієнтом;

функціональна, яка відображає типову ситуацію, що реально відбувалася в практиці соціальної роботи, містить недостатньо структуровану, або повну інформацію про різні варіанти вирішення проблеми, що дозволяє самостійно обирати доцільний варіант розв’язання ситуації, а також запропонувати оптимальний варіант дій соціального працівника;

стратегічна, яка відображає характеристику соціально небезпечного явища, соціального феномену, переважає інформація стосовно проблем навколо явища, феномену, яка дозволяє запропонувати нестандартну модель розв’язання ситуації.

Робота з конструювання кейс-ситуації вимагає від студента прояву інтелектуальної активності щодо осмислення змісту, основних проблем та процедури складання ситуації.

Послідовність виконання індивідуального завдання за кейс-методом,

а саме конструювання ситуації має бути такою (див. Рис.1):

Підготовчий етап:

Визначення теми навчального модуля, до якої створюється ситуація

Визначення та формулювання проблеми ситуації

Визначення змісту інформації для опису

Організаційний етап:

Пошук необхідної інформації

Вибір типу і формату ситуації

Описовий етап:

Складання основних тез ситуації

Створення опису кейс-ситуації

Бажано з самого початку роботи над створенням кейс-ситуації визначитися з темою навчального модуля, до якої буде створюватися кейс- ситуація. Крім цього, чітко уявляти, які теоретичні аспекти соціальної роботи будуть висвітлені, в подальшому, під час аналізу ситуації. Так, наприклад, теми, що розглядаються в першому навчальному модулі, спрямовані на розкриття сутнісно-функціональної характеристики соціальної роботи в контексті різних підходів, зокрема психолого-орієнтованого, соціолого- орієнтованого, комплексного. Теми, другого навчального модуля, спрямовані на розкриття чинників та механізмів ефективної взаємодії соціального працівника та клієнта. При виборі теми з третього навчального модуля, основний зміст кейс-ситуації орієнтується на розгляд організаційних аспектів соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства, зокрема в сферах зайнятості, освітньої сфери, в сфері охорони здоров’я.

Важливо також уявити основну проблему ситуації та чітко її сформулювати. Як правило, у кейс-ситуації розглядається одна проблема, саме тому, здається, що ситуація містить недостатньо інформації для подальшого аналізу. Такий підхід, дозволяє вивчати проблему, як з різних

теоретичних підходів, так із позиції різних функціональних обов’язків соціального працівника.

Проблема соціальної допомоги може бути представлена в кейс-ситуації таким змістом:

відсутність важливих взаємостосунків у сім’ї; жорстокість у сім’ї;

криміногенний та аморальний спосіб життя членів сім’ї; адиктивна поведінка; втрата дитиною батьків; втрата близької людини;

неможливість діяльності у значущій для людини сфері тощо.

Таким чином, кейс-ситуація виступає як демонстрація основних теоретичних концепцій соціальної роботи в умовах реальних життєвих ситуацій.

На організаційному етапі бажано визначитися з програмою збирання необхідної інформації, яка включає, по-перше, джерела отримання необхідної інформації, по-друге, методи збирання необхідної інформації, і по-третє, сам процес пошуку інформації. Можна обрати один із варіантів отримання необхідної інформації:

Життєва реальна ситуація, інформація про яку отримана студентом в процесі проходження практики в ЦССМ, закладах соціального захисту, благодійних фондах, або в результаті цілеспрямованого збирання інформації.

Інформація в засобах масової інформації, оскільки газетні та журнальні публікації можуть виступити інформаційним ресурсом для складання ситуації, але, нажаль, неповною, неточною, і вже систематизованою.

Вигадана ситуація не відображає, повного мірою, реальних проблем, але, якщо написано літературною мовою, існує сюжетна лінія, застосування такого джерела для створення

ситуації можливо для студентів, які мають досвід роботи в соціальній сфері.

Пошук необхідної інформації здійснюють за допомогою різних методів дослідження :

-спостереження; індивідуальне інтерв’ю; групове інтерв’ю; анкетне —-опитування; аналіз документів;

-аналіз щоденників (якщо вони заповнюються на прохання

-дослідника ситуації);

-метод історії життя (біографічний метод).

Сутність та специфіка застосування кожного з цих методів загальновідома. Зауважимо, що вибір конкретного методу для збирання необхідної інформації цілком залежить від мети ситуації та особистого відношення до можливостей того чи іншого методу дослідження.

Опис кейс-ситуації бажано розпочинати з уявлення ситуації, яка може бути реальної , або максимально близької до реальної. Складання основних тез кейс-ситуації повинно включати:

-суттєві ознаки й характеристики ситуації

- характеристики дієвих осіб;

-загальний контекст подій ситуації.

Це дозволить створити пробну версію кейс-ситуації та відкоригувати її до конкретної теми навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”.

Остаточна версія кейс-ситуації будується відповідно до узагальнених вимог успішної ситуаційної вправи [6, с.130-131; 10, с.152-153; 12, с.36-38]:

Вимоги до змісту кейс-ситуації:

кейс – викладає (реальну, цікаву, життєву) історію, якій присутня послідовність викладу подій, подачі інформації, інтрига, висловлювання головних персонажів; кейс —має (реального, привабливого, з вираженими особистими якостями) центрального героя, групу людей, або організацію, в якій розвивається ситуація;

кейс — має (достатньої, недостатньої, надлишкової, суперечливої) інформації про реальні події, або максимально близької до реальних подій, а також про дії, вчинки головних персонажів;

кейс – описує драматичну ситуацію, певну боротьбу

суперечливих інтересів (напруженість, психологічність,

неоднозначність, професійність);

кейс — показує (позитивні й негативні) причини подій;

кейс — описує (минулі, сучасні, майбутні) події, які відбувалися

протягом останніх років, у певній хронології (від минулого до

теперішнього, кейс-спогади, прогностичний кейс);

кейс – представляє основні характеристики ситуації (концепція,

рішення) в загальному контексті ситуації;

кейс – передбачає (загальний або конкретний) аналіз та оцінку

ситуації, дій, шляхів розв’язання;

кейс — передбачає наявність способів вирішення (стихійні, планомірні, свідомі, творчі, конформістські, формальні, бюрократичні, оптимальні, неоптимальні, інноваційні) ситуації, які не повинні бути очевидними;

кейс — відображає зміст навчальної дисципліни, яка вивчається (комплексно, предметно, тематично);

Вимоги до структури кейс-ситуації:

- кейс – має резюме ситуації, яке містить інформацію про зміст; предмет ситуаційної вправи; мету створення і застосування

кейс-ситуації; джерела інформації, за якими розроблено ситуаційну вправу; назву теми навчальної дисципліни, при засвоєнні якої використовується ситуаційна вправа;

кейс — має певний обсяг тексту ситуаційної вправи (короткий (міні) – 1-2 стор.; середній – до 5-8 стор.);

кейс – представлено в певному стилі (розповідь, есе, сукупність фактів й документів);

кейс – має ілюстративні матеріали, які представлено у максимально наближеному до реального вигляді, й підкреслює реальність ситуації (кейс з додатками, або кейс без додатків);

кейс – має аналіз (реальний, або запропонований студентом) ситуації з визначенням пропозицій та суттєвих елементів, які потребують поглибленого обговорення;

кейс – має певний (текстовий, відео, аудіо, мультімедіо) формат презентації результатів роботи над ситуаційною вправою.

Таким чином, поетапна робота над конструюванням кейс-ситуації має чітко сформульовану мету створення ситуації певного рівня складності. Основний зміст кейс-ситуації представляється, не ізольовано, а як частина навчальної теми певного модуля з дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”. Незалежно від обсягу ситуації, вона відповідає вимогам до її змісту та структури.

Методика створення кейс-ситуації студентами як майбутніми фахівцями соціальної сфери охоплює роботу з сукупністю реальних або вигаданих подій, суттєвих фактів, станів, особливостей, які сконцентровані на головній дійовій особі, що знаходиться в кризових або екстремальних умовах та потребує зміни ставлення до себе, оточуючих, вибору свого незалежного життєвого шляху, відновлення та подальшого розвитку стану і функцій.

IV. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КЕЙС-СИТУАЦІЇ

Ситуаційна методика дозволяє студентові не тільки відібрати інформацію для побудови ситуації, запропонувати проблеми для групового обговорення, а й надати власний аналіз кейс-ситуації й обґрунтувати шляхи її розв’язання.

Завдання на здійснення аналізу кейс-ситуації є складової індивідуальної роботи з навчальної дисципліни „Актуальні проблеми соціальної роботи”, яке спрямовано на удосконалення основних аналітичних якостей сучасного фахівця соціальної сфери. Кейс-ситуація як певний тимчасовий стан подій і особливостей, який може розв’язатися у різних напрямках [6; 7; 8] характеризується варіативністю в аспекті її аналізу. Тому, студентові належить розпочинати свою аналітичну діяльність поступово, спочатку здійснити вступний аналіз кейс-ситуації, а потім відповідно до конкретного змісту ситуації здійснити детальний аналіз певного різновиду завдяки рішенні аналітичних завдань.

Вступний аналіз власно створеної кейс-ситуації відбувається відповідно до загальновідомої схеми аналітичної діяльності [6]:

Перший етап — передбачає виділення основного істотного змісту і несуттєвих його характеристик, що дозволяє:

впорядкування інформації, яка міститься в ситуації та згрупування її за важливістю (основна, додаткова, несуттєва) і тематичними групами;

Б) демонстрація свого бачення проблематики кейсу, своїх думок, ідей, попередніх концепцій, способів розв’язання, гіпотези відносно взаємовпливу наведених фактів; планування перебігу подальших дій;

з’ясування нових, незрозумілих понять, термінів, висловів, назв, які використано при описі кейс-ситуації завдяки самостійному опрацюванні літератури.

Другий етап – передбачає визначення реального і належного стану об’єкта (ситуації) з метою здійснення їх порівняння та наступного коригуючого впливу на його стан, якщо ці стани не співпадають:

А) точне формулювання проблеми, яка є предметом аналізу;

Б) однозначне визначення взаємопов’язаних проблем (головна проблема, другорядна проблема).

Третій етап – передбачає виявлення усіх можливих варіантів вирішення ситуації, обґрунтування оптимальних варіантів вирішення ситуації та розробка програми (технології) вирішення ситуації:

сформувати пропозиції щодо вирішення ситуації;

Б) конкретизація детальних цілей і завдань, які потрібно розв’язати;

визначення напрямків, форм і джерел здобуття знань, які надають можливість розв’язати проблему кейсу.

Отже, за такою схемою вступний аналіз кейс-ситуації дозволяє студентові детально проаналізувати інформацію, яка міститься в ситуації на основі знань, а обґрунтувати варіанти розв’язання проблеми.

Детальний аналіз, який студент здійснює надалі при роботі з кейс- ситуацією є дуже важливим, оскільки надає можливість побачити причинно- наслідкові зв’язки, що існують між явищами і процесами, що описані у кейсі.

Здійснюється детальний аналіз відповідно до конкретного змісту кейс- ситуацій, і може застосовуватися в контексті як одного виду аналізу, так і їх взаємодоповнюючій комбінації.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст