Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Юридичний інститут

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Право Європейського Союзу» для студентів заочної форми навчання спеціальності правознавство Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

2014

Схвалена на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права (протокол №___ від ___________ 2014 р.)

Затверджена на засіданні Науково-методичної ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № __ від __ _____ 2014 р.)

Пташник І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Право ЄС» для студентів денної форми навчання спеціальності правознавство Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / І.Р.Пташник. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ, 2014. — 11с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і призначений для проведення семінарських занять з курсу «Право ЄС», підготовки до здачі екзамену. Вказівки містять матеріал за сімома темами. По кожній з тем тезово подані ключові визначення, вказані поняття і суть правових явищ, їх ознаки, функції, система, структура; вказані нормативні та літературні джерела, рекомендовані для опрацювання. До кожної теми подаються тестові питання обов’язкові для розв’язання студентами при підготовці до семінарського заняття.

ББК 67.9 (4УКР)307я73

©Пташник І.Р., 2014

Зміст

Вступ

4

Тема 1. Європейське співтовариство та Європейський Союз. Правовий статус держав – членів ЄС

6

Тема 2. Основні свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу.

8

Перелік джерел, рекомендованих для опрацювання до всіх тем курсу

10

ВСТУП

Метою викладання навчальної дисципліни «Право ЄС» є надання студентам відповідного рівня знань про зміст і особливості права ЄС, інститути ЄС, ознайомлення з концептуальними основами, методологією аналізу міжнародних процесів, фактів та обставин, пов’язаних із зародженням, формуванням та розвитком права ЄС, проведення глибокого історичного, правового, економічного аналізу європейських і світових інтеграційних процесів, учасником яких є Україна.

Дисципліна «Право ЄС» орієнтована на вивчення студентами економічних, правових і соціально-культурних аспектів співробітництва європейських держав, теоретичних проблем цього процесу, а також можливих шляхів їх вирішення.

Дисципліна «Право ЄС» спрямована на формування у студентів системи науково-теоретичних знань із права ЄС та ознайомлення з актуальними проблемами сучасного європейського права у взаємозв’язку з інтеграційними процесами європейського співтовариства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право ЄС» є:

засвоєння студентами концептуальних основ походження та сутності права ЄС; вивчення системи джерел права ЄС та дослідження співвідношення права ЄС та національного права його країн – членів;

формування у студентів розуміння інституціональної системи ЄС;

дослідження законодавчої, виконавчої, бюджетної компетенції ЄС;

з’ясування студентами правового статусу, компетенції, структури, порядку формування Ради ЄС, Парламенту ЄС, Європейської Комісії, Суду Європейських Спільнот, Європейського омбудсмена, Європейського суду аудиторів, консультативних органів ЄС;

вивчення засобів судового захисту в праві Співтовариств;

дослідження правових аспектів поглиблення інтеграційних процесів, приєднання до ЄС нових європейських держав;

засвоєння студентами правових основ митної, торгівельної та податкової політики ЄС;

вивчення концептуальних поглядів української міжнародно-правової школи та напрямків розвитку права ЄС в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

передумови утворення та основні етапи становлення ЄС;

структуру, функції та повноваження органів влади ЄС: Ради ЄС, Парламенту ЄС, Європейської Комісії, Суду Європейських Спільнот, Європейського омбудсмена, Європейського суду аудиторів, консультативних органів ЄС;

основні принципи та засади судової системи ЄС;

створення та процес еволюції права ЄС;

особливості sui generis права ЄС;

основні поняття та принципи науки сучасного права Європейського Союзу;

найбільш поширені доктрини класичного права ЄС;

поняття, принципи, джерела права ЄС;

особливості системи права ЄС;

поняття та ознаки основних галузей права ЄС;

зміст окремих судових рішень Суду Європейських Спільнот.

вміти:

розкривати теоретичні положення права ЄС, систематизувати та аналізувати їх;

орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати положення права ЄС; порівнювати норми права ЄС та інші джерела правової системи ЄС;

визначати і оцінювати правове становища людини та громадянина у ЄС;

аналізувати сучасні події та процеси в системі європейських міжнародних відносин з точки зору застосування міжнародно-правової аргументації;

здійснювати інформаційний пошук довідкової та методичної літератури за допомогою інформаційних технологій для підготовки аналітичних висновків з питань права ЄС.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Право ЄС» для студентів денної форми навчання спеціальності правознавства розроблені на основі права ЄС, з урахуванням досягнень правової науки та у відповідності до програми та навчальної програми дисципліни, затвердженої у 2014 році.

Методичні вказівки містять матеріал за сімома з дев’яти тем дисципліни, оскільки решта теми виносяться на самостійне опрацювання студентів.

Теми передбачають питання, що максимально наближені до питань програмових вимог. За кожною із тем вказані джерела, рекомендовані для опрацювання, список яких складається з підручників і посібників, наукових статей та інтернет — ресурсів.

Щодо підручників та посібників, то студенти не обмежені у їх виборі тими, які запропоновані у списку джерел. Можуть бути використані і інші підручники та посібники з права ЄС вітчизняних та іноземних авторів. Опрацювання наукових статей є бажаним, проте не обов’язковим.

Тема 1. Європейське співтовариство та Європейський Союз. Правовий статус держав – членів ЄС.

У контексті даного заняття студенти повинні знати: зародження та розвиток політико-правових доктрин європейської єдності; доктрина панєвропеїзму у ХХ столітті; передумови формування Європейських Співтовариств; ідеї Моне; план Шумана; Римський договір 1957 р. та створення ЄЕС (Європейського Спільного Співтовариства); Договір про об’єднання 1965 р.

Крім того, робота повинна полягати в розумінні основної мети створення ЄС відповідно до Маастрихтського договору. Від студента вимагається необхідність висловлювати власну точку зору стосовно всіх існуючих проблем, з якими стикаються держави – члени ЄС, яким чином дані проблеми можуть впливати на формування співпраці між державами.

Ключові слова: Європейське Об’єднання вугілля та сталі, Європейське Економічне Співтовариство, Європейське Співтовариство атомної енергії, Європейський Союз, договір, держави – члени ЄС, субсидіарність, Маастрихтський договір, Лісабонський договір, Римський договір, Конституція ЄС, валютний союз.

Питання для обговорення

Історичні передумови та основні етапи становлення права ЄС.

Паризький договір про утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі.

Римські договори про утворення Європейського економічного співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії.

Єдиний європейський акт та подальший розвиток права ЄС.

Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу.

Амстердамський договір та еволюція права ЄС.

Лісабонський договір та його наслідки.

Теми для коротких доповідей

Прискорення інтеграційних процесів як один з важливіших міжнародно — правових феноменів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Підготувати наукові коментарі політико-правових ідей Моне, Шумана, У.Черчілля, Е.Канта про створення Європейського Співтовариства.

Контрольні питання:

Як ви розумієте поняття „ європейська ідентичність”?

Назвіть етапи формування ідеї щодо створення європейського об’єднання.

Які вам відомі теорії європейської інтеграції?

Що таке спільні європейські цінності?

Яким чином відбувалося договірне оформлення Європейського союзу?

Що собою передбачала Конституція ЄС?

В чому полягають обов’язки держав – членів ЄС?

Назвіть не менше п’яти політичних та економічних передумов становлення права ЄС.

Назвіть етапи становлення права ЄС.

Охарактеризуйте Паризький договір про утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі.

Охарактеризуйте Римські договори.

Рекомендована література:

Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : робочий зошит до модуля / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов. – К. : Мiленiум, 2009. – 284 с.

Грицаєнко Л. Л. Європейський Союз як організація sui generis // Публічне право.-2011.- № 1. – С.82 — 87 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pubpr/2011_1/grycaenko.pdf

Кузьо М. До питання про онтологію європейського права // Юридичний журнал Юстиніан. — 2007. — №4 [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.justinian.com.ua/article.php? id=2629

Махай Л. Войцех Богуміл Ястжембовський і Стефан Бущинський про європейську єдність // Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2008.- Вип. 49. — С. 44–49 або [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2008_47/044hst47.pdf

Знайдіть відповідність

____ перетворено у Європейську спільноту, яка стала одним із трьох стовпів Європейського Союзу

Європейська економічна спільнота

_______ припинило своє існування у 2002 році, адже договір про його утворення було розраховано на 50 років

Європейська спільнота з вугілля та сталі

_______ продовжив своє існування під урядуванням владних інституцій Європейського союзу.

Євроатом

Тема 5. Основні свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу.

В Європейському Союзі втілення в життя економічної інтеграції включає спільний ринок, який означає не лише ліквідацію мита у взаємних торгівельних відносинах між країнами – членами і визначення спільного митного тарифу по відношенню до третіх країн, але також провадження чотирьох свобод спільного ринку. На студента покладається завдання знати особливості, основні поняття, функції та призначення та вміти розмежовувати дані чотири свободи, а саме: вільний рух капіталів, вільний рух працівників, вільний рух товарів та свободу надання послуг.

Ключові слова: внутрішній ринок, свободи внутрішнього ринку, вільний рух товарів, вільний рух капіталу, капітал, вільний рух працівників, працівник, члени сім’ї працівника, свобода надання послуг, послуга, сфера переміщення послуги.

Питання для розгляду

Поняття внутрішнього ринку в праві Європейського Союзу.

Вільних рух товарів. Заборона кількісних обмежень.

Винятки із заборони кількісних обмежень та заходів, які мають еквівалентні наслідки.

Вільний рух працівників.

Вільний рух капіталу: сфера вільного руху капіталу. Вільний рух капіталу та Економічний та Валютний Союз.

Свобода надання послуг – поняття, правовий режим, особливості.

Теми для коротких доповідей:

Історія становлення внутрішнього ринку ЄС: передумови та особливості.

Нормативне закріплення принципів внутрішнього ринку ЄС.

Контрольні запитання:

В чому особливості Договору щодо вільного руху товарів?

В чому полягають кількісні обмеження руху товарів?

В чому полягає зміст принципу вільного пересування працівників?

Які є визначення поняття «працівник» в світлі свободи руху працівників?

Який правовий статус членів сім’ї працівника?

В чому полягає суть вільного руху капіталів?

Що таке «свобода надання послуг»?

Дайте визначення поняття «послуга».

В чому полягає сфера свободи пересування послуг.

Рекомендована література:

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник/ За ред. В.М.Бесчасного. К.:Знання, 2010.-366с.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник/ За ред. Р.А.Петрова.-4-те видання, змінене і доповнене.-К.:Істина, 2011.-376с.

Дубовицька О.А. Європейське корпоративне право: Свобода переміщення компаній у Європейському співтоваристві.-М.,2004.

Європейское право. Право Європейського Союза и правовое обеспечение защиты прав человека.: Учебник для вузов/Рук. авт. колл. и отв. ред. проф.Энтин Л.М.-2-е изд., доп.-М.: Норма, 2007.

Перелік джерел, рекомендованих для опрацювання до всіх тем курсу

Актуальные проблемы европейского права: учебное пособие / Ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Орина .-М.:Флинта: МПСИ, 2008. — 168 с.

Бирюков М.М. Европейское право: курс лекцій. — М.: Омега — Л, 2006. — 128 с.

Дейвис Гарет Право Европейского Союза: учеб. пособие. — К.: Знання, 2005. — 406 с.

Дейвис Гарет Право внутреннего рынка Европейского Союза: учеб. пособие. — К.: Знання-Прес, 2004. — 422 с.

Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. – Харьков: Консум, 1998. -156 с.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб. — К.: Знання, 2002. — 381 с.

Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут міжнародних відносин. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 447 с.

Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: ІДП ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 304 с.

Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза: Учеб. пособие для студ. ВУЗов по спец. 021100 «Юриспруденция» / Н.Р. Мухаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 160 с.

Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець; За ред. В.Ф. Опришко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 459 с.

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник. — М.: Норма, 2005. — 960 с.

Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для ВУЗов / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М. Энтин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД России; Ин-т европейского права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 939с.

Ентін Л.М. Право Европейского Союза: основные категории и понятия: Навч. посібник. – К.: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. – 101 с.

Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу / Навч. посіб. – К.: Modus Vivendi, 2005. – 280 с.

Посельський В. Європейський союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.

Право Європейського Союзу: навч. посіб. / В.М.Бесчастний, В.П.Філонов, О.В.Філонов, В.М. Субботін та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. — 2-ге вид., стереотип. Рек. МОН. -К.: Знання, 2011. — 366 с.

Право Європейського Союзу: навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. — 2-ге вид. -К.: Істина, 2009. — 376 с.

Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В.І.Муравйова . — Рек. МОН. -К.: Юрінком Інтер, 2011. — 704 с.

Право Європейського Союзу: Загальна частина: Підручник / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець. – К.: КНЕУ, 2002. – 460 с.

Право Европейского Союза: Правовое рег. торгового оборота: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского, РУДН. – М.: Зерцало, 1999. – 390 с.

Рудік О. Конституція ЄС: етапи розробки та основні положення / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – 84 с.

Сорон Ж.-Л. Курс з Європейських інституцій: європейська головоломка: Підручник. – К. : IMB, 2001. – 444 с.

Татам Алан Право Європейського Союзу: підручник. — К.: Абрис, 1998. — 424 с.

Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС / Пер. з англ. Н. Мороз; Упор. Н. Мартиненко. – К.: Легко інк, 2005. – 52 с.