Министерство образования и науки Республики Казахстан

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова

Финансово-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине _________________________________________________

Тема: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выполнил:

_______________________

(ФИО)

_______________________

(курс)

_______________________

(специальность)

Допущена к защите

«___» ___________20__г.

Руководитель:

_______________________

(ФИО)

_______________________

(должность, звание)

_______________________

(подпись)

Защищена на оценку:

_______________

Члены комиссии:

______________________________

______________________________

______________________________

Талдыкорган 2012 г.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Заң факультеті

Қылмыстық-құқықтық кафедрасы

_________________________________________________ пәнінен

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: ТЕРГЕУ ҚАРАУЫНЫҢ ТАКТИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮСІНІГІ

Орындаған:

_______________________

(аты-жөні)

_______________________

(курс)

_______________________

(мамандығы)

Қорғауға жіберілген

«___» ___________20__г.

Жетекші:

_______________________

(аты-жөні)

_______________________

(лауазымы)

_______________________

(қолы)

_______________ бағаға қорғалған

Комиссия мүшелері:

______________________________

______________________________

______________________________

Талдықорған 2014ж.