Кукольный театр «Маша болгаш адыг»

Сорулгазы: Уругларны талантызын илередип тывары, бот – тывынгыр чоруун сайзырадыры, диалогка чугаалажып билиринге ооредир.

Дириг амытаннарга ынак болур кылдыр кижизидер.

Башкарыкчы:Бир-ле черге ашак кадай чурттап чораан. Ол ашак кадайнын Машенька дээр бичии уруу турган. (Уруглар ашак, кадайнын куклаларын тудуп ойнаар)

Ашак: Кадай, моогулуг суптан хайындырып корем?

Кадай:Моогулуг деп чунул моогу чок чуве-дир.

Ашак: Чоп чок чувел?

Кадай:Чок.

Ашак: Аргалда моогу чок чуве бе?

Кадай:Турган чуве диин , мунгарава кежэээ буде бээр.

Ашак: Ылап-ла бе?

Кадай: Ийе Машенька аргаже киргеш чыып эккээр. (Бир уруг Машеньканын кулазын тудуп алгаш унуп кээр)

Маша: Кежээге чедир байырлыг кырган-ачай, кежээге чедир байырлыг кырган-ачай.

Ашак: Эмин эртир аргаже ханыладыр кирбес, эштеринден чыдып кагбас сен уруум.

Маша: Чаа кырган-ачай. (Маша эштери-биле бажыннын он талазындан коступ келир)

Эштери: Машенька арга кирер бис бе. Моогу кат чыылынар.

Маша: Че чоруулунар.

(«Как пошли наши подружки»-деп ырынын аялгазын салыптар, уруглар аргаже чоруптар)

Башкарыкчы: Арга иштинге чоруп чорааш Машенька эштеринден аза бээр. Кылаштап-ла кылаштап-ла чоруурга мурнунда бажынчыгаш турган.

Маша: Бажында кым чурттап турарыл? Чоп кым-даа чок чувел?

(Кукланы ол бо талазынче эргилдиргеш коргулээр)

Башкарыкчы:Ол бажынчыгашта улуг адыг чурттап турар. Ынчан ол бажын турбаан. Адыг кежээ бажынынга чедип келгеш Машеньканы коруп кааш чугааланган.

Адыг: Сени мен салбас мен. Мээн биле кады чурттап мээн печкам одап, менээ каша кылып берип мени чемгерер сен.

Башкарыкчы: Адыг хунзедир аргаже чорткаш келбес, Машаны кайнаар-даа салбас турган.Маша адыгдан дезер арга дилеп боданып эгелээн-дир оо. Бир-ле катап адыг аргадан чедип келирге маша чугаалаан.

Маша: Адыгжыгаш! Мени чангыс хун салып кор, мен кырган-авам кырган-ачамга пирожки чедирип берейн.

Адыг : Чок. Сен аргага аза бээр сен. Кай пирожкилерин менээ бер мен чедирип берейн.

Башкарыкчы:Машанын бодап алганы ышкаш болган, улуг барба белеткеп алгаш адыгга чугаалаан.

Маша: Адыг! Бажын иштинде улуг барба бар коруп корем. Оон иштинде пирожкилер бар. Ол пирожкилерни кырган-авам, кырган-ачамга чедирип бээр сен.Ол коробканы бар чыткаш ажытпас сен.

(Адыг биле Маша)

Адыг: Чаа, бээр эккел.

Маша:Эргин кырынче унуп келгеш корем. Чаъс чагбайн турар-дыр бе? (Адыг бажындан уне бээр)

Башкарыкчы: Адыг уне бээри билек Машенька барба иштинче кире халый бээр. Адыг кирип келгеш ооргазынга барбаны чуктээш суурже чоруптар. Чоруп-ла, чоруп-ла олурган шылап кааш чугааланган:

Адыг: Тожекке оруп алгаш пирожкиден чиптейн адырам.

Башкарыкчы: Машенька (Барба иштинден бажын баккылап келгеш) чугаалаан.

Маша: Коруп тур мен, коруп тур мен

Тожекке олурба

Пирожкини чиве

Кырган-авам, кырган-ачамга

Аппарып бер.

Адыг: Кажарын корем шуптузун коруп турар ышкажыл.

Башкарыкчы:Адыг улаштыр чоруп каан. Чоруп-ла орааш турупкаш чугааланган.

Адыг: Тожекке орупкаш

Пирожкиден чиптейн

Башкарыкчы: А Машенька барба иштинден алгырган.

Маша: Коруп тур мен, коруп тур мен

Олурба пирожкини чиве,

Кырган-авам, кырган-ачамга

Аппарып бер.

Адыг: Кажарын корем моон. Бедик олуруп алган ыракта мени коруп турар-дыр.

Башкарыкчы:Адыг суурга чедип келгеш, Машеньканын кырган-авазы, кырган-ачазынын бажынынга чедип келгеш, бажынны соктаан.

Адыг: тук-тук-тук! Ажыдынар, мен силерге Машенькадан пирожкилер эккелдим.

Башкарыкчы: Ыттар адыгнын чыдын чыттап каапкаш халып-ла келгеннер. Адыг корткаш, барбазын октапкаш аргаже дезе берген.

Машенька барбадан унуп келген. Ашак кадай оорээнинден, уруун куспактап чыттап «угаанныгбай» деп адап турганнар.