Тема: Тыва улустун хогжум херекселдери.

(Улуг болук)

Сорулгазы:Уругларны тыва улустун хогжум херекселдери-биле таныштырып, кандыг ун ундурерин дыннадып ооредир.

Ун аппарадын, дыл домаан сайзырадыр.

Тыва улустун ырызын, танцызын, оюннун уругларга ооредип кижизидер.

Херек чуулу: тыва хогжум херекселдеринин чуруктары, муз. топ,баян,проектор.

Репертуар: «Хогжумчу», «Декей-оо», «Челер-ой»,тыва хогжум херекселдеринде ойнап турар аялгалар.

(Уруглар залче тыва аялгага четтинчип алгаш кирип келир.)

-Экии уруглар! Бо кичээлде бис тыва улустун хогжум херекселдери=биле таныжар бис. Чуруктарын коргузуп, чунун-биле кылырын тайылбырлаар. (Бызаанчы, чадаган, игил,хомус, дошпулуур)

Экранда бо хогжум херекселдеринге ойнап турар артистерни коргузуп аялгазын дыннадыр.

Уругларга тыва хогжум херекселдерин улеп бээр: чарын болгаш кыры. (Кайыын алганын чуден кылырын тайылбырлаар).

Оон ынай тыва чон бо хогжум херекселдеринге кожамыктар чогаадып ырлап чораан. Мен кожамыктарны ырлаарымга силер аялганы удеп, хогжум херекселдерин ойнаар силер уруглар.( Башкы кожамыктарны ырлаар).

1.Бызаа чемин кылып орда 2. Саралазы эки аъдым

Авам, ачам эки-ле ийин Саарын какпайн мунар силер

Бызаанчылап ойнап орда Чадаганым чараш эдим

Акым, угбам эки-ле ийин. Чарбайн успейн ойнаар силер.

3.Хойлар бажы дозарымда

Хойлап алыр хомузумну4. Эки ыяш будужунден

Хоор-ла чонга аян тудар Эдип алган игилимни

Хоюг уннуг бодумайны. Эмдик аскыр кудуруундан

Этсип алган игилимни.

5. Алаак чернин ыяжындан

Чазап алган дошпулуурум

Аскыр аъттын кудуруундан

Хылдап алган дошпулуурум.

Ам уннувус оттуруп аалынарам уруглар «А-а-а-а» бедик-чавыс унге ырлаар. Эр-хейлер шупту унувус оттуруп алган бис «Хогжумчу» деп ырывысты ырлаптаалыннар.( Ырыны хогжум херекселдеринде ойнап турар ышкаш кылдыр коргуспушаан ырлаар.)

1.Хомузумну ойнай бээр мен

Кон-кон-кон, кон-кон-кон

Койгунактар танцылай бээр

Кон-кон-кон,кон-кон-кон.

2.Дошпулуурум ойнай бээр мен

Дын-дын-дын,дын-дын-дын

Койгунактар танцылай бээр

Дын-дын-дын,дын-дын-дын.

3.Игилимни ойнай бээр

Иг-иг-иг,иг-иг-иг

Койгунактар танцылай бээр

Иг-иг- иг,иг-иг-иг.

-Эр- хей уруглар дыка эки ырыны ырлаштыннар.

Ам шупту тура халчып келиннер дыштаныптаалынар.

Оюн: «Декей-оо» -(аялгага холдарын ол-бо талазынче хээлеп танцылаар).

Ам танцылаптаалыннар, уруглар, тыва улустун танцызы «Челер-ой»( башкы баштай боду коргузуп танцылаар.)

Уруглар ийи-ийи кылдыр четтинчипкеш башкынын соондан танцылаар.

-Эр-хейлер уруглар дыка чараш танцыладыннар.

-Чуу деп танцы танцыладывыс?

-Кандыг улустун танцызы? (уругларнын харыылары)

-Оюндан ойнаптар бис бе уруглар?

Оюн «Шын тып» (хогжум херекселдеринин чуруктарын слайдыга коргузер, уруглар тыва хогжум херекселдеринге холдарын часкаар, оскелеринге часкавас)

-Кичээливис солун болду бе уруглар?

-Кандыг тыва хогжум херекселдери билип алдыннар?

Тыва аялгага группазынче чоруур.