Міністерство освіти і науки

України

Донецький національний

університет

Економіко-правовий

факультет

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

денної, заочної форм навчання

Частина ІІ – напрям: адміністративно-правовий

Затверджено на засіданні

вченої ради факультету

Протокол № 5 від 24 січня 2014 р.

Донецьк – 2014

ББК x в 622 р. 30

Валітов С.С., Костенко Ю.О., Петренко Г.О., Удод М.В.

Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту дисциплін варіативного циклу напрям підготовки: адміністративно-правовий для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство». – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 19 с.

Навчально-методичні матеріали включають вступ, критерії оцінки знань, програми навчальних дисциплін варіативного циклу, список рекомендованих джерел, контрольні питання та практичні завдання з навчальних дисциплін.

Укладачі

С.С. Валітов, д.ю.н., зав. кафедри адміністративного і фінансового права

Ю.О. Костенко, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Г.О. Петренко, к.е.н доцент кафедри адміністративного і фінансового права

М.В.Удод, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Відп. за випуск:

С.С. Валітов, д.ю.н., зав. кафедри адміністративного і фінансового права

Г.О. Петренко, к.е.н доцент кафедри адміністративного і фінансового права

© Донецький національний університет, 2014

ВСТУП

Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь і знань з професійної підготовки студентів спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з дисциплін варіативного циклу «Проблеми фінансового права», «Проблеми адміністративного права» напряму підготовки адміністративно-правовий.

Екзаменаційні білети відповідають ОКХ і ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство», а також робочим програмам відповідних навчальних дисциплін та складаються з нормативної та варіативної частини і містять п’ять завдань, а саме чотири теоретичних питання та практичне завдання.

Нормативна частина екзаменаційних білетів

1. Конкурентне право – теоретичне питання.

2. Корпоративне право – теоретичне питання.

3. Охорона прав учасників господарських відносин (кримінально-правовий аспект) – теоретичне питання.

Варіативна частина екзаменаційних білетів

1. Проблеми фінансового права – теоретичне питання.

2. Проблеми адміністративного права – практичне завдання.

Метою цього видання є надання допомоги студентам спеціальності 8.03040101 «Правознавство» напряму підготовки адміністративно-правовий в підготовці до державного іспиту і пошуку необхідного нормативного матеріалу і літератури.

Методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту включають: вступ, критерії оцінки знань, робочу програму кожної з дисциплін варіативного циклу «Проблеми фінансового права», «Проблеми адміністративного права», а також список основних нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників та інших джерел, контрольні питання до державного іспиту та практичне завдання.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» (напрям: адміністративно-правовий) оцінюється відповідно до Положення про організацію учбового процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 серпня 1993 року і Загальним положенням про державну атестацію студентів спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету ДонНУ за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Також результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання оцінюється на підставі Наказу МОН України № 812 від 20.10.2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» за кредитно-модульною системою в межах 100 балів (за шкалою ECTS).

Державний іспит приймається державною екзаменаційною комісією в усній формі відповідно до змісту білету. Питання, які включено до екзаменаційних білетів, можуть об’єднувати питання, що за змістом відносяться до однієї теми та входять до загального списку контрольних питань. Всі теоретичні питання та практична частина (практичне завдання), що включено до екзаменаційних білетів, повністю охоплюються робочою програмою навчальних дисциплін варіативного циклу «Проблеми фінансового права» та «Проблеми адміністративного права».

Відповідь студента на кожне теоретичне питання та виконання практичного завдання оцінюється максимально у 100 балів. Після чого отримані бали за кожне питання екзаменаційного білету та практичне завдання підсумовуються та виводиться середній бал.

Оцінка «відмінно» А (90 – 100) виставляється студенту, який показав всебічні і глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, яка передбачена програмою курсу, проявив творчі здібності в розумінні, викладі і використанні програмного матеріалу.

Оцінка «добре» В (80 – 89) – виставляється студенту, який продемонстрував повне знання передбаченого програмою матеріалу, засвоїв основну літературу, виявив стабільний характер знань і здатності до їх самостійного оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «добре» С (70 – 79) – виставляється студенту, який продемонстрував знання передбаченого програмою матеріалу, виявив доволі стабільний характер знань і здібності до їх самостійного доповнення та оновлення, але мають місце окремі недоліки, неточності або помилки. недостатньо використано матеріали практики.

Оцінка «задовільно» D (60 – 69) – виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, знайомий з основною літературою, проте припустився багатьох неточностей у відповіді, у формулюванні окремих понять, у випадку недостатньо аргументованого викладенні матеріалу, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білета.

Оцінка «задовільно» Е (50 – 59) – виставляється студенту, який показав поверхове знання основного матеріалу, передбаченого навчальною програмою; допустив грубі помилки, мав недостатньо чітку та послідовну відповідь на питання екзаменаційного білету.

Оцінка «незадовільно» F (0 – 49) – виставляється студенту, який показав суттєві прогалини в знанні основного програмного матеріалу, що виражається в незнанні основних понять і положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал із прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що і свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Рішення державної комісії щодо оцінки знань студентів при складанні іспиту ухвалюються на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії. При однаковій кількості голосів «за» та «проти» голос голови комісії є вирішальним.

Результати державного іспиту оголошуються студентам в день його проведення після оформлення протоколу державної екзаменаційної комісії.

3. ДИСЦИПЛІНИ ВАРІАТИВНОГО ЦИКЛУ

3.1. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Програма навчальної дисципліни «Проблеми фінансового права»

Тема 1. Поняття, зміст та види публічних фінансів

Поняття, зміст та особливості фінансів. Виникнення фінансів. Теорії розвитку фінансів. Класифікація фінансів. Функції фінансів. Поняття та принципи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Особливості реалізації методів фінансової діяльності держави – формування грошових фондів; розподілу грошових фондів; використання грошових фондів. Складові фінансової системи України. Фінансова система України як складова міжнародної фінансової системи. Сучасна фінансова політика держави. Система органів управління державними фінансами.

Тема 2. Предмет та система фінансового права. Міжнародне фінансове право

Фінансове право в системі права. Предмет, метод та система фінансового права. Становлення податкового та бюджетного права як підгалузей фінансового права. Принципи та джерела фінансового права. Наука фінансового права. Історія зародження та розвитку науки фінансового права. Фінансові правовідносини, особливості їх змісту.

Тема 3. Інститут фінансово – правової відповідальності

Передумови формування інституту фінансово-правової відповідальності. Поняття, мета, принципи та функції фінансово – правової відповідальності. Співвідношення з іншими видами відповідальності. Фінансове правопорушення: поняття, склад, класифікація.

Тема 4. Бюджетне право

Проблеми формування бюджетного права, як підгалузі фінансового права.. Предмет бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Учасники бюджетних правовідносин. Проблеми характеристики фізичних осіб як учасників бюджетних правовідносин. Джерела бюджетного права. Зміст інституту бюджетних повноважень. Доходи та видатки держави: проблеми формування та покриття. Правові засади бюджетного фінансування. Бюджетна дисципліна. Поява та розвиток бюджетного процесу.

Тема 5. Правове регулювання державних та місцевих доходів

Поняття та система державних доходів. Податкова система України: історичний досвід. Міжнародна система оподаткування. Проблеми оптимізації податків та зборів. Місце інституту податкового права в системі фінансового. Податкові правовідносини: особливості змісту. Класифікація податків.

Тема 6. Публічний кредит. Державний та муніципальний борги

Форми державного кредиту. Проблеми нормативно-правового забезпечення відносин в галузі державного кредитування. Проблеми визначення статусу України як боржника в міжнародних економічних відносинах. Класифікація державного боргу. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. Форми державного внутрішнього запозичення. Правове регулювання відносин України з іноземними державами та міжнародними фінансово-кредитними організаціями в сфері державного кредиту. Місцеві запозичення.

Тема 7. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу

Правові основи банківської діяльності в Україні. Банківська система України та її структура. Правовий статус Національного банку України. Банківська політика України. Валютна компетенція банків. Проблеми організації, здійснення банківського нагляду та валютного контролю.

Грошовій обіг та грошова система України. Реформа грошової системи Правове регулювання готівкового обігу в Україні. Фінансово-правові засади організації платіжних систем.

Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Проблеми фінансового права»

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII в редакції Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 09.06.2013 р. № 245 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №13. – ст.110.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.10 р. № 2755 // Голос України. – 2010. – № 229-230.

Митний кодекс України: Закон від 13.03.12 р. № 4495 // ВВР. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – ст. 552.

Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. № 315-96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст.212.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.1997 р. № 710 // Відомості Верховної Ради України. – 1998.- № 15. – Ст. 67.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст.238.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. N 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29 – Ст.137.

Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. N 2374-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 9.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 61. – Ст. 2108.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.10 р. № 2755 // Голос України. – 2010. – № 229-230.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМ України від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №17. – Ст.184.

Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 08.04.2011 р. № 446 // Офіційний вісник України. – 1999. – №35. – Ст.17.

Положення про Міністерство доходів і зборів : Указ Президента України від 18.03.13 р. № 141// [електр. ресурс] http://zakon.rada.gov.ua

Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / За ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2011. – 608 с.

Фінансове право : навч. посіб. /За ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – 288 с.

Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Костенко Ю.О. Фiнансове право України: навч. посiб. для студ. вищих навч. закл./ Ю.О. Костенко. – 2 Київ: ЦУЛ, 2009. – 204 с.

Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Проблеми фінансового права»

1. Поняття публічних фінансів, їх значення та функції.

2. Зміст, методи і принципи здійснення фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

3. Фінансова система України; поняття та складові.

4. Державні органи, що здійснюють фінансову діяльність.

5. Поняття, предмет, метод фінансового права.

6. Міжнародне фінансове право.

7. Система і джерела фінансового права.

8. Наука фінансового права.

9. Поняття, види, особливості та зміст фінансово-правової норми.

10. Поняття, значення та особливості фінансово-правових відносин.

11. Суб’єкти фінансових правовідносин.

12. Бюджетне право як підгалузь фінансового права.

13. Учасники бюджетних правовідносин. Зміст інституту бюджетних повноважень.

14. Бюджетна система України: принципи та концепції побудови.

15. Доходи і видатки Державного та місцевих бюджетів: проблеми формування та покриття.

16. Бюджетний дефіцит; шляхи подолання.

17. Бюджетне регулювання, порядок розподілу витрат між окремими видами бюджетів.

18. Зміст бюджетного процесу.

19. Поняття та система державних і місцевих доходів.

20. Податкова система України. Виникнення та розвиток оподаткування.

21. Види податків і зборів. Поняття і елементи правового механізму податку.

22. Зарубіжний досвід оподаткування: світові принципи оподаткування.

23. Податкові правовідносини.

24. Представництво в податковому праві.

25. Оптимізація податків та зборів.

26. Правовий статус Міністерства доходів і зборів. Проблеми формування податкових органів в Україні.

27. Податкове правопорушення, відповідальність за порушення податкового законодавства.

28. Зміст інституту державного та місцевого кредиту

29. Зміст інституту державного та місцевого боргу.

30. Правові основи державної позики.

31. Форми публічного кредиту.

32. Порядок здійснення позик в місцеві бюджети.

33. Суб’єкти відносин у сфері державного боргу.

34. Проблеми нормативно-правового забезпечення відносин в галузі державного кредитування.

35. Правове регулювання відносин України з іноземними державами та міжнародними фінансово-кредитними організаціями в сфері державного кредиту.

36. Банківська система України.

37. Правові засади грошового обігу в Україні. Основні монетарні теорії.

38. Контрольна функція НБУ.

39. Банківський нагляд: поняття, форми, суб’єкти.

40. Формування платіжної системи України.

41. Поняття фінансово-правової відповідальності та її місце в системі юридичної відповідальності.

42. Принципи та функції фінансово – правової відповідальності.

43. Фінансове правопорушення: зміст та класифікація.

44. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

45. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

46. Фінансова відповідальність за порушення банківського законодавства.

47. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.

48. Проблеми правового регулювання фінансової відповідальності.

49. Форми фінансової відповідальності.

50. Правові засади та порядок здійснення банківського нагляду.

3.2. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Програма навчальної дисципліни «Проблеми адміністративного права»

Тема 1: Поняття державного управління

Управління як суспільне явище і сфера інтелектуальної та практичної діяльності людей. Природа управління. Сутність управлінського впливу. Управління як відносини”. Момент цілепередбачення управлінського впливу. Соціологія управління. Управління як механізм психологічної взаємодії людей. Управління як явище культури. Історичний, політичний, правовий, праксеологічний аспекти управління.

Специфіка державного управління. Його види, властивості.

Тема 2. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.

Основні характеристики держави. Держава як багатоманітне явище. Держава як форма суспільства. Держава як територіальна організація людей. Інститут громадянства як правовий зв’язок людини з конкретною державою. Всезагальна воля як аспект, що наділяє державні рішення обов’язковим характером. Апарат держави. Відкритість держави суспільству і ступінь залучення громадян у процеси її діяльності. Держава як публічна і легітимна владна сила суспільства. Співвідношення владної сили і суспільства.

Типологія держав. Ознаки держав. Форми правління. Монархічна держава. Аристократична держава. Республіка: президентська, парламентська. Форма державного устрою. Конфедерація. Федерація. Унітарна держава. Політичний режим: антидемократичний (тоталітарний, авторитарний, деспотичний), ліберальний, демократичний.

Суспільні функції держави. Поняття функцій держави. Політична функція як забезпечення цілісності і збереженості суспільства. Соціальна функція держави як забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Економічна функція держави. Громадська функція держави як підтримання свободи, суверенітету та історичного існування народів своєї країні у рамках світової спільноти.

Державна політика у громадянському суспільстві. Поняття громадянського суспільства. Плюралізм. Критерії оцінки конструктивності державної політики. Сенс державної політики. Умови реалізації державної політики. Засоби реалізації державної політики. Взаємозв’язок держави і суспільства.

Тема 3. Адміністративно-правове регулювання діяльності міського голови

Адміністративно-правовий статус міського голови, поняття посади міського голови та його місце в системі суб’єктів адміністративного права. Підстави виникнення адміністративно-правового статусу міського голови. Роль і місце міського голови в організації роботи міської ради. Взаємодія міського голови з органами державної виконавчої влади. Сутність та структура адміністративно-правового регулювання діяльності міського голови.

Тема 4. Правовий статус Державної податкової служби України

Поняття адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України. Повноваження та компетенція Державної податкової служби України. Функції та завдання Державної податкової служби України. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України. Порядок здійснення діяльності Державної податкової служби України. Особливості відповідальності Державної податкової служби України.

Тема 5. Адміністративно-правове регулювання комунального управління

Поняття, ознаки комунального управління. Принципи та зміст комунального управління. Історія розвитку та становлення комунального управління. Місце та роль комунального управління у механізмі реалізації публічної влади України. Органи комунального управління як елементи механізму публічної влади. Компетенція органів комунального управління та його особливості. Особливості участі інших суб’єктів місцевого самоврядування при здійснені комунального управління. Фінансова та матеріальна основа комунального управління. Проблеми управління комунальної власності. Порядок передачі комунальної власності в оренду. Порядок передачі комунального майна у власність.

Тема 6. Адміністративно-правовий статус дозвільної системи

Поняття та завдання дозвільної системи в Україні. Правові засади адміністративного регулювання дозвільної системи в Україні. Ознаки, ґенеза, правова характеристика окремих об’єктів дозвільної системи в Україні. Придбання, носіння, зберігання та використання окремих об’єктів дозвільної системи громадянам. Придбання, носіння, зберігання та використання окремих об’єктів дозвільної системи юридичними особами. Особливості реалізації окремих об’єктів дозвільної системи. Відповідальність за порушення дозвільного законодавства.

Тема 7. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

Концептуальні засади адміністративної відповідальності в сфері державного управління. Генезис та поняття адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності в сфері державного управління. Суб’єкти адміністративної відповідальності у сфері державного управління. Посадові особи та їх класифікація. Морально-етичні вимоги до посадових осіб. Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень в сфері державного управління.

Тема 8. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

Характеристика адміністративних правопорушень законодавства про державну таємницю. Об’єкти та суб’єкти адміністративних порушень законодавства про державну таємницю. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. Оскарження, опротестування і перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення законодавства про державну таємницю. Виконання постанов у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю.

Тема 9. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі

Правове забезпечення державного регулювання в сфері торгівлі. Особливості відповідальності в сфері торгівлі. Торгівельна діяльність як об’єкт адміністративно-правової охорони. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері торгівлі. Склади правопорушень у сфері торгівлі. Удосконалення законодавства України про адміністративні проступки в сфері торгівлі.

Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Проблеми адміністративного права»

Авер’янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення // Віче-2002 – №3. –С. 19-23.

Авер’янов В. інститут державних секретарів від концептуальної моделі до практичного запровадження // Вісник державної служби України. – 2002. №1. – С. 71-78.

Арістотель. Політика. Сбр. соч. В4т. -М., 1960. -Т. 2-С.15-30.

Атаманчук Г. В. К вопросу о взаимосвязи субъектов и объектов социального управления // Вопросы философии. – 1974. – № 7. – С. 29-30.

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997. -400 с.

Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – Рос. мовою. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.

БахрахД. Н. Административное право: Учеб. – М.: БЕК, 1993. – С. 36.

Бахрах Д. Форма государственного управления // Советское государство и право. – 1983. – № 3. – С. 21.Страницы: 1 | 2 | Весь текст