СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

тем

Назва теми

Кількість годин

усього

лекц.

сем.

практ

інд.

с.р.

Змістовний модуль1. Основні поняття й категорії МЕП

1

Предмет і система міжнародного економічного права

9

2

2

-

-

2

2

Джерела і принципи МЕП: загальна характеристика

9

4

2

2

2

2

3

Бреттон-Вудські домовленості і Маракеський пакет – нормативна основа міжн-го економічного порядку

9

4

2

-

-

4

4

Держава як суверенний суб’єкт МЕП.

9

2

2

-

2

2

5

Міжнародні економічні установи

9

4

1

-

2

4

6

Дестинатори МЕП

9

2

1

4

Разом за змістовним модулем № 1

54

18

10

2

6

18

Змістовний модуль 2. Регулювання окремих напрямів міжнародних економічних відносин

7

Правове регулювання міжнародної торгівлі товарами

18

4

2

-

2

4

8

Правове регулювання міжнародного ринку послуг

18

4

2

-

-

2

9

Правове регулювання міжнародного ринку фінансів

18

2

2

-

2

4

10

Правове регулювання міжнародного ринку прав інтелектуальної власності.

18

4

2

2

2

4

11

Міжнародний економічний процес

18

2

2

-

-

4

Разом за змістовним модулем № 2

54

16

10

2

6

18

108

34

20

4

12

36

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика міжнародного економічного права

Тема 1. Предмет і система міжнародного економічного права

Відносини між макроекономічними системами як предмет регулювання міжнародного економічного права в його вузькому тлумаченні. Міжнародне економічне право (у вузькому тлумаченні) як продукт співробітництва держав після ІІ-ї світової війни: неподільність процесу становлення міжнародного універсального й економічного правопорядку, міжнародне економічне співробітництво як одна з цілей Статуту ООН. Уніфіковані в МП ідеальні моделі і стандарти і проблеми їх втілення в МЕП. Глобальний, регіональний і двосторонній рівні міждержавного економічного співробітництва та їх правове забезпечення. Багаторівневість і динамізм МЕП.

Широке тлумачення предмету регулювання МЕП: всі економічні відносини як публічно-, так і приватно-правового характеру. В цьому сенсі МЕП існує від появи людства і регулює всі обмінні операції, починаючи з міжродових і міжплемінних. Розділення праці в ході неолітичної революції і формування станово-корпоративної організації цивілізованих суспільств; її розпад в новий час і боротьба за рівність всіх громадян перед законом, «право гаманця», ліберальні суспільні відносини і народовладдя. Неоліберальний і неосолідариський підходи у формуванні сучасного міжнародного економічного правопорядку.

Система міжнародного економічного права. Співвідношення міжнародного економічного права і міжнародного публічного права. Концепція транснаціонального права і підходи до регулювання приватно-правових відносин в міжнародному економічному правопорядку. Структура міжнародного економічного права як галузі МП: підгалузі МЕП: міжнародне торгівельне право, міжнародне валютне (фінансове) право, міжнародне транспортне право, міжнародне інвестиційне право, право науково-технічного співробітництва. Структура курсу МЕП: питання загальної і особливої частини МЕП: Виділення міжнародного економічного процесу в якості спеціальної частини.

Тема 2. Джерела і принципи МЕП: загальна характеристика

Специфіка джерел МЕП: загальне різноманіття (різнорівневість) джерел МЕП, важливість односторонніх актів, значення звичаїв і загальних принципів права, які заповнюють лакуни між договірними нормами, високий рівень їх кодифікованості в актах рекомендаційного характеру, загальна перевага неформальних домовленостей, їх гнучкість і динамічність.

Міжнародні договори як джерело МЕП. Різноманіття договірної основи міжнародних економічних відносин: універсальні угоди загального й спеціального характеру, договори про заснування міжнародних економічних організацій. Договори-закони і договори-контракти (конвенції). Важлива роль міжурядових, міжвідомчих і двосторонніх договорів. Договірна кодифікація норм регулювання приватноправових міжнародних відносин. Спрощення й уніфікація договірного процесу в МЕП, типові угоди, проформи.

Довільні джерела МЕП. Односторонні акти держав (ОАД), різноманіття форм волевиявлення держави (визнання, протести, ноти, заяви), політична природа, юридичні та економічні наслідки ОАД. Акти України як джерела МЕП, реалізація і способи імплементації міжнародних норм в національне законодавство. Зростання ролі односторонніх актів міжнародних організацій, проблеми визначення юридичної сили таких актів.

Стихійні джерела МЕП. Міжнародний звичай як джерело МЕП: загальна практика і визнання звичаю правовою нормою як критерії юридичної сили міжнародного звичаю, інші критерії звичаєвої норми в міжнародних економічних відносинах. Рішення міжнародних судів і арбітражів та доктрина як додаткові засоби тлумачення й реалізації норм міжнародного економічного права.

Тема 3. Бреттон-Вудські домовленості і Маракеський пакет як нормативна основа міжнародного економічного порядку

Передумови укладання Бреттон-Вудских домовленостей: Статути МВФ і МБРР як складова домовленостей. «Кодекс добропорядної валютної поведінки» держав, відповідно до Статуту МВФ: стабільність національної валюти; конвертованість і уникнення множинності валютних курсів. Вигоди і проблеми «золотодоларового стандарту; зростання реальності втілення рівня економіки в курсі національної валют при допущенні керованого плавання курсів. Керівні принципи МБРР та інші акти регулювання міжнародного руху капіталів

GATT-47 як програма і процес лібералізації міжнародної торгівлі. Три основні напрями лібералізації торгівлі товарами: максимальне зниження ставок ввізного мита; скасування кількісних обмежень; ліквідація практики використання митних процедур в якості перепон для вільної торгівлі. Три складові процесу GATT-47: Гармонізована система класифікації й кодування товарів; раунди; принцип найбільш сприятливої нації. GATT-47 як складова GATT-94.

Загальна характеристика Маракеського пакету як правової основи діяльності СОТ. Маракеська Угода про структуру і принципи діяльності СОТ, додатки (І,ІІ,ІІІ, ІV) до Маракеської угоди як система кодифікованих правил торгівлі. «Multilateral Agreements» (Маракеської угоди і угод Додатків І-ІІІ) – як система норм, обов’язкових для всіх держав-членів СОТ. Особливості й зміст факультативних угод Додатку ІV. «Додаток І а» до Маракеської угоди – як домовленості держав з регулювання торгівлі товарами; особливості GATT-94, GATT-47 як її невід’ємна складова; включення до Додатку Іа Угоди про TRIM’s. «Додаток І b» (GATS) як «рамкова» угода з регулювання торгівлі послугами в системі СОТ; робота СОТ з лібералізації торгівлі послугами через прийняття додатків до GATS. Предмет TRIP’s. (Додаток Іc) – регулювання в системі СОТ торгових аспектів захисту і ринку прав інтелектуальної власності. Особливості угоди: принцип приватної ініціативи в захисті прав ІВ. Попередні міжнародні угоди в сфері захисту ПІВ, дотримання яких обов’язкове для членів СОТ.

Тема 4. Держава як суверенний суб’єкт МЕП

Держава як інститут в процесі становлення. Діалектична суперечність і взаємодоповнення в МЕП суверенних прав держав (державний егоїзм) і наднаціональних вимог міжнародного співробітництва; глобалізм і регіоналізм у сучасному міжнародному економічному співробітництві. Координаційна природа міжнародного економічного співробітництва. Випадки і характер застосування заходів впливу на державу-порушницю в міжнародному економічному праві.

Суверенні повноваження держави. Міжнародна правосуб’єктність як зовнішній аспект суверенітету держави. Встановлення між державами дипломатичних зносин як необхідна й достатня умова взаємного визнання ними міжнародної правосуб’єктності одна одної. Юрисдикція як внутрішній аспект суверенітету, територіальна й екстериторіальна юрисдикція; зв’язок імунітету дипломатичних представництв і персоналу з поняттям юрисдикція.

Комплекс повноважень, пов’язаних з економічним суверенітетом держави. Територіальні і майнові права та повноваження держави. Територія як матеріальна основа держави; суверенітет над природними (мінеральними й біологічними, рекреаційними) ресурсами; інфраструктура і фінанси держави як ресурс. Право держави на експропріацію, націоналізацію, реквізицію й конфіскацію, «валютний суверенітет» держави. Здійснення митної політики: тарифне й нетарифне регулювання ЗЕД; загальні й спеціальні режими в зовнішньоекономічній діяльності. Міжнародні майнові зобов’язання щодо імунітетів і прав іноземних інвесторів.

Тема 5. Міжнародні економічні установи

Міждержавні організації й «інтеграційно орієнтовані системи» як суб’єкти міжнародного економічного права. Обмежена і функціональна юрисдикція міжнародних організацій. Систематизація й уніфікація норм і принципів МЕП окремими міжнародними організаціями.

Організація міжнародного економічного співробітництва в системі ООН. Значення ЕКОСОР, МВФ, системи Світового банку і СОТ. Інші міжнародні установи системи ООН: ФАО, ЮНКТАД, ЮНЕП, ПРООН та ін. діючі в організації міжнародного співробітництва на універсальному рівні. Регіональний рівень діяльності ООН, п ять регіональних комісій ООН, їх зв’язок з ЕКОСОР. Регулювання міжнародного економічного співробітництва поза системою ООН.

Етапи організації «інтеграційно орієнтованих систем» і динаміка їх міжнародної правосуб’єктності. Передумови, динаміка і принципи інтеграції європейських співтовариств. Інституції ЄС і їх правотворчість (вторинне право ЄС). Регламенти як норми прямої дії права ЄС. Особливості директив ЄС. Унікальність і роль суду ЄС, суд першої інстанції. Співробітництво ЄС з країнами АКТ. Поняття асоційованого членства, Ломейські конвенції . Динаміка взаємин Україна – Євросоюз. Інші форми міжнародно-правового регулювання регіонального економічного співробітництва.

Міжнародні конференції й параорганізації. Діяльність параорганізацій, створених на основі «сировинних» угод. Консультативні наради як форма адміністрування системи Договору про Антарктику. Група – 77 і її значення у солідариському міжнародному русі. «Велика сімка» («G-7») і «Велика вісімка». Специфіка Давоського форуму.

Тема 6. Дестинатори міжнародного економічного права

Проблема регулювання приватноправових відносин у міжнародному економічному правопорядку. Безпосередня підпорядкованість приватних (фізичних і юридичних осіб) національному праву. Поняття приватно-правові відносини з іноземним елементом як предмет міжнародного приватного (колізійного) права.

Міжнародне економічне право як юридична основа для міжнародної приватноправової підприємницької діяльності. Договірне міжнародно-правове регулювання приватно-правових відносин в міжнародній торгівлі: Деякі положення , Віденська конвенція ООН з міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. конвенція Ради Європи Про імунітет держав 1972 р. тощо. Міжнародно-правова кодифікація комерційних принципів і торгових звичаїв: принципи міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА; міжнародні торговельні терміни і їхнє тлумачення в «ІНКОТЕРМС».

Статус фізичних і юридичних осіб як дестинаторів (бенефіціаріїв) міжнародного економічного права. Особистий закон фізичної чи юридичної особи як її зв’язок з державою, під повною або частковою юрисдикцією якої вона знаходиться. Специфічні види юридичних осіб (АТ і ТНК): проблема визначення їх особистого закону.

Змістовий модуль 2. Регулювання окремих напрямів міжнародних економічних відносин

Тема 7. Правове регулювання міжнародної торгівлі товарами

Міжнародна торгівля товарами як складова міжнародних економічних відносин і предмет міжнародного торговельного права. Свобода торгівлі на основі добросовісної конкуренції як правовий ідеал лібералізму.

Правові режими і преференційні системи в МЕП. Національний режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальні режими, взаємність та реторсії. Етапи інтеграції преференційних систем: асоціація (зона) вільної торгівлі, митний союз, вільний рух засобів виробництва і коштів

Державне регулювання міжнародної торгівлі. Тарифні методи регулювання торгівлі. Визначення митної вартості і країни походження товарів. Регулювання торгівлі товарами нетарифними методами. Поняття торгові бар’єри.

Міжнародно-правове регулювання торгівлі особливими групами товарів. Регулювання руху сільськогосподарської продукції, сировинних товарів, текстилю і одягу. Особливості правового регулювання торгівлі зброєю, Васенаарський консультативний процес.

Кодифікація публічного міжнародно-правового регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні установи, що займаються цією діяльністю. Багатосторонні договори, що регулюють торговельні відносини між державами. GATT і Маракеський пакет угод 1994 р. Угоди про класифікацію, систему опису і кодування товарів. Угоди про умови торгівлі первинною продукцією. Митні конвенції.

Уніфікація, гармонізація й кодифікація приватного торговельного права, Віденська конвенція 1980 р. про міжнародну купівлю-продаж товарів, інші міжнародні договори. Форми рекомендаційної уніфікації, діяльність МТП та ін установ у цій сфері. Правила тлумачення термінів, факультативні принципи, загальні умови поставок, типові контракти, проформи та ін.. для використання у міжнародному приватному торговельному обороті

Тема 8. Правове регулювання міжнародного ринку послуг

Поняття послуги й особливості міжнародного ринку послуг. Класифікація послуг за Генеральною угодою з торгівлі послугами (GATS): фінансові; транспортні; комунікаційні; туристичні й рекреаційні; трудові, включаючи інтелектуальну працю.

Регулювання міжнародної торгівлі фінансовими послугами. Обсяг фінансових послуг визначених GATS: розрахункові, страхові, факторинг, андерайтинг та ін. Додатки до GATS про лібералізацію торгівлі фінансовими послугами і П’ятий протокол до GATS (1997 р.)

Міжнародно-правове регулювання транспортних послуг. Конвенції з морських перевезень: Кодекс поведінки лінійних конференцій 1974 р., Конвенція ООН з морських перевезень вантажів (Гамбурзькі правила) 1978 р., Афінська конвенція з перевезень морем пасажирів та їх багажу 1974 р, та ін..

Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень. Варшавська конвенція 1929 р. З уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, Монреальська конвенція з комерційних авіаперевезень 1999 р. Чиказька конвенція про цивільну авіацію 1944 р. та ін.

Угода про міжнародні залізничні перевезення 1980 г. КОТІФ та ін. міжнародні угоди в регулювання залізничних перевезень.

Конвенція про договір міжнародного автодорожнього перевезення вантажів («TIR») 1956 г. і Протокол до неї 1978 г.; Конвенція про контракт міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу 1973 г. Протокол 1978 г.; Європейска угода про міжнародні автомагістралі 1975 г.;

Міжнародно-правове регулювання послуг в сфері зв’язку й телекомунікацій. Міжнародні адміністративні союзи та ін. міжнародні установи. Міжнародна конвенція з охорони підводних кабелів 1882 г. Роль міжнародних неурядових організацій в регулюванні ринку телекомунікаційних послуг ІНТЕЛСАТ, ІНМАРСАТ, ІНТЕРНЕТ. Окінавська хартія про міжнародне інформаційне суспільство 2005р.

Ринок туристичних і рекреаційних послуг. Ризики і специфіка його регулювання. Система захисту і страхування на ринку туристичних і рекреаційних послуг.

Регулювання міжнародного ринку трудових послуг. Роль МОП в забезпеченні належних умов праці та інших прав робітників. Принципи національного регулювання руху трудових послуг (ст. 6 GATS). Відмінність предмету міжнародно-правового захисту прав трудящих і міжнародно-правове регулювання ринку трудових послуг. Досвід регулювання руху трудових послуг в ЄС.

Тема 9. Правове регулювання міжнародного ринку фінансів

Функції грошей у міжнародних відносинах: гроші як міра еквівалентності обміну (обмінно-розрахункові функції); як вимір економічного потенціалу суб’єкта правовідносин (статутний капітал юридичної особи, державна скарбниця), гроші як товар (кредити, купівля-продаж валют), взаємозв’язок цих функцій. Нееквівалентність обміну (неправомірність збагачення) як причина загального «зростання ентропії» в системі світових валютних і фінансових відносин.

Гроші як інструмент міжнародних розрахунків. Важливість для прогнозованості доходів сталості валюти платежів. Правове забезпечення міжнародних платежів. Види і суб’єкти міжнародних розрахункових операцій. Міжнародні угоди з уніфікації акредитивів, інкасо факторингу та ін. розрахункових схем. Страхування валютних та ін. фінансових ризиків.

Правове регулювання міжнародного руху капіталів. Відмінності міжнародного кредитування й інвестиційної діяльності, деривативи як гроші і цінні папери. Угоди про заохочення й захист інвестицій. Моделі двосторонніх угод про заохочення й захист інвестицій. Проблеми «політичних» ризиків для іноземних інвестицій. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. Угода про торговельні аспекти інвестиційних заходів (ТРІМС).

Міжнародне валютне право, основні поняття. Динаміка міжнародної валютно-фінансової системи: засади Бреттон-Вудської й Ямайської систем міжнародного валютного регулювання. Основні принципи «кодексу добропорядної валютної поведінки». Функції МВФ, принципи формування фінансових ресурсів і голосування в МВФ. Способи і проблеми надання міжнародної фінансової допомоги МВФ.

Тема 10. Міжнародно-правове регулювання ринку технологій та інших прав інтелектуальної власності.

Передумови формування поняття права інтелектуальної власності і основні їх відмінності від права власності та інших речових прав. Об’єкти права інтелектуальної власності як культурна спадщина людства (результат творчості авторів на благо всього людства): тимчасовість виключних прав як подяка авторам; еволюція і девальвація прав ІВ в сучасному суспільстві (зокрема проблемні правові аспекти франчайзингу): обмеженість прав ІВ в просторі (необхідність захищати в кожній державі) і часі (зі спливом терміну захисту стає спільним надбанням людства).

Угода про TRIP’s (додаток 1с до Маракеського пакету) як перша універсальна угода в сфері організації захисту права інтелектуальної власності. Цілі і зміст Угоди про TRIP’s, її зв’язки з іншими міжнародними угодами та інституціями. Міжнародні договори, норми яких перераховані в TRIP’s як обов’язкові для держав-членів СОТ.

Міжнародно-правові стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав промислової власності, особливості захисту товарних знаків, географічних позначень, штамів бактерій, комерційної таємниці. Захист авторських прав, особливості захисту прав виконавців і виробників фонограм. Захист інтеграційних схем, відкриттів та інші проблемні питання захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Інтернет і права інтелектуальної власності. Інтернет як засіб масової інформації. Юридична природа Інтернету. Інтернет як суб’єкт і як об’єкт права. Нормативне регулювання діяльності в Інтернету, колізійні питання. Юридичний зміст прав і обов’язків користувачів мережі. Об’єкти правового регулювання в мережі Інтернет. Електронна адреса. Правочини в мережі. Ідентифікація продавців у мережі. Розрахунки через мережу, електронні гроші. Електронний документообіг. Захист інформації.

Передання технологій. Особливості передання військових технологій Васенаарські домовленості. Домовленості «Про режим контролю за поширенням ракетних тенхологій». Специфіка поширення і захисту біотехнологій. Всесвітня культурна спадщина і охорона прав інтелектуальної власності.

Тема 11. Міжнародний економічний процес

Протиправні порушення й неправомірні обмеження свободи міжнародних торгово-економічних відносин. Несумлінна й протиправна комерційна практика; обмежувальна ділова практика, корупція в зовнішньоекономічній діяльності; транскордонні фінансові правопорушення; злочини міжнародного характеру (контрабанда, наркоторгівля, торгівля людьми та ін..)

Засоби врегулювання економічних спорів між державами. Система врегулювання торгових спорів між державами рамках СОТ. Тлумачення правил і процедур врегулювання спорів СОТ. Досудові засоби. Дії комісії. Підстави створення журі. Апеляційний орган. Система контролю за виконанням рішень. Порядок застосування санкцій.

Міжнародний трибунал з морського права (МТМП). Склад і організація роботи МТМП. Компетенція МТМП. Камери МТМП: Камера для вирішення спорів щодо морського дна. Факультативна й обов’язкова юрисдикція МТМП. Рішення й консультативні висновки трибуналу.

Порядок звернення і організація роботи Арбітражу і Спеціального арбітражу, створених відповідно до Додатків VII і VIII. Конвенції ООН з морського права 1982 р. Процедура вирішення спорів у Конвенції про право забезпечувальних арештів і застав у навігації 1993 р.

Міжнародно-правове забезпечення врегулювання приватноправових суперечок. Міжнародно-правове сприяння арбітражному врегулюванню приватноправових суперечок. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ Вашингтонська конвенція 1965 р. про розв’язання спорів між державами й іноземними особами. Визнання й виконання іноземних судових рішень і виконання судових доручень. Нью-Йоркська конвенція 1958 р про визнання арбітражних рішень.

3. Рекомендована література

Основна

Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс). / Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 496 с.

Зенкин И.В. Право Всемирной Торговой Организации: Учебное пособие по праву ВТО. – М.: Межд. отношения, 2003. – 424 с.

Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – М., 1988. – 174 с.

Кучер Б.И. Международный экономический правопорядок. – К. 1988. – 380с.

Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.Страницы: 1 | 2 | Весь текст