МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Факультет економіки

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни

«ОСНОВИ ПідприємництвА»

для студентів заочної форми навчання

Миколаїв – 2014

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………….3

Правила вибору варіанта та вимоги до оформлення контрольної

роботи……………………………………………………………………………………………………..4

Варіанти контрольної роботи…………………………………………………………………..6

Таблиця вибору варіанта контрольної роботи …………………………………………20

Список рекомендованої літератури………………………………………………………….20

Вступ

У становленні ринкової економіки в Україні важливу роль відіграє розвиток підприємницької діяльності. Для підприємств вона має особливо велике значення, бо бізнес в них поки що знаходиться на початковому етапі.

В умовах становлення й розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання має бути підприємництво – особливий вид діяльності, що характеризується самостійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, орієнтацією на досягнення максимального результату. Саме підприємництво здатне прискорити реформування української економіки, забезпечити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його члена.

Сьогодні у деяких молодих людей в Україні може скластись враження, що стати підприємцем можна без спеціальних знань, спеціальної підготовки. Ці уявлення є хибними, породженими нерозвиненістю ринкових відносин у нашій країні. Економічні знання потрібні всім – і тим, хто вже має свій бізнес, і тим, то наймається на роботу, і тим, то планує розпочати власну справу.

Майбутні спеціалісти повинні чітко знати основи підприємницької діяльності і уміти приймати обґрунтовані рішення. Це є основною того, що кожний випускник вищого навчального закладу зможе знайти гідне місце в нових умовах господарювання.

Правила вибору варіанта та вимоги до оформлення контрольної роботи

Мета контрольної роботи: формування у студентів знань та вмінь з організації і функціонування підприємств України та пов’язаних з ним сферах підприємницької діяльності.

Контрольна робота з дисципліни “Основи підприємництва ” показує наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно вивчати питання в рамках обраної теми.

Контрольна робота включає варіанти, кожен з яких містить два теоретичних питання і задачу.

Теми контрольних робіт обираються згідно двох останніх цифр номера залікової книжки за таблицею, наведеною в цих методичних вказівках, і узгоджуються з викладачем.

Після вибору теми необхідно підібрати літературні джерела, опрацювати їх і скласти план роботи. Для написання роботи поряд з опрацюванням джерел потрібно ознайомитись з суттю та основним призначенням підприємництва та агробізнесу; організаційно-правовими формами господарювання; культурою бізнесу, особистими якостями підприємця, необхідними для успіху в бізнесі; методами вивчення та прогнозування ринкового середовища, визначення виду підприємницької діяльності та її доцільності, найбільш раціональними форми організації бізнесу; порядком відкриття власної справи, основам бізнес-планування; можливими ризиками в бізнесі та шляхами їх зменшення.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись лише матеріалом підручників. Необхідно ознайомитись із законодавчими і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літературу та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях. Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних матеріалів.

Виконується контрольна робота або на аркушах формату А 4 із написанням з однієї сторони і дотриманням таких розмірів полів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, знизу – 20 мм, зверху – 20 мм або у зошиті від руки. Писати слід розбірливим почерком без довільних скорочень, чорнилами або кульковою ручкою одного кольору. Обсяг теоретичної частини контрольної роботи повинен забезпечити повну відповідь на теоретичні питання і залежить від їх характеру.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному аркуші вказуються назви міністерства, вищого навчального закладу, кафедри та контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет, курс, група, номер залікової книжки, номер варіанту, прізвище, ім’я та по батькові керівника контрольної роботи, його вчений ступінь і посада. В кінці роботи наводиться список використаної літератури, ставиться дата завершення роботи та особистий підпис.

Список рекомендованої літератури наведено після переліку варіантів контрольної роботи. За текстом слід давати посилання на літературні джерела, які наводяться у списку літератури, в квадратних дужках.

Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

1. Сутність і функції підприємництва.

2. Приватне підприємство

3. Змінні витрати підприємства на виробництво одиниці продукції складають 10 грн., постійні витрати – 9000 грн. на місяць. Виробнича потужність підприємства – 30 шт. за зміну. Графік роботи – 5-денний робочий тиждень. Очікувана сума прибутку підприємства – 2500 грн. на місяць. Акцизний збір на даний товар складає 14%. Ціна аналогічного товару на ринку – 28 грн. Визначити відпускну ціну продажу товару підприємства.

Варіант 2

1. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

2. Державне підприємство

3. Розрахувати коефіцієнт еластичності ціни зробити відповідні висновки, якщо внаслідок підвищення податку роздрібна ціна виробу зросла з 4 до 7 грн., обсяг збуту зменшився з 25 до 23 млн. виробів на рік.

Варіант 3

1. Суб’єкти підприємництва. Принципи підприємницької діяльності.

2. Технологія розробки бізнес-плану.

3. На виготовлення пристрою підприємство витрачає основних матеріалів на суму 6000 грн, для закупки напівфабрикатів – 5000 грн. вартість використаних відходів – 600 грн. основна заробітна плата робітників по виготовленню пристрою – 1100 грн, сума амортизаційних відрахувань 1000 грн, плановий прибуток – 30%. Обчисліть ціну цього пристрою

Варіант 4

Організаційно – правові форми підприємництва та їх характеристика.

2. Холдинг: суть, мета і основне призначення

3. Підприємство спеціалізується на виробництві однопрофільної продукції, змінні витрати якої на одиницю продукції 100 грн, а постійні витрати на виготовлення цієї продукції за рік 20000 грн, сума прибутку, яку належить отримати від продажу цієї продукції за рік, 18000 грн, обсяг продажу цієї продукції за рік становить 1150 шт. Визначить ціну одиниці цієї продукції

Варіант 5

1. Ліцензування підприємницької діяльності та порядок отримання ліцензій.

2. Орендне підприємство

3. Визначить ціну одиниці продукції, якщо на підприємстві змінні витрати на одиницю продукції склали 195 грн, а постійні витрати на виготовлення цієї продукції за рік – 29000 грн. Сума прибутку, яку належить отримати від продажу цієї продукції за рік, 20500 грн. Обсяг продажу цієї продукції за рік становить 1450 шт.

Варіант 6

1. Класифікація підприємницької діяльності.

2. Обмеження в підприємницькій діяльності. Сутність та особливості корпорації

3. Визначити ціну продажу товару, яка забезпечує підприємству беззбитковість виробництва при завантаженні потужностей на 80% за таких умов:

- змінні витрати – 1,56 грн. на одиницю продукції

- постійні витрати – 12000 грн. на місяць

- виробнича потужність – 21000 шт.

Варіант 7

1. Види підприємницької діяльності.

2. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії.

3. Визначити прибуток від реалізації партії в 75 тис. виробів за ціною 70 грн. за штуку, якщо ціна виробу зменшиться на 5%, а обсяг продажу зросте на 7%. Повні витрати на виробництво продукції -900 тис.грн, а постійні дорівнюють 600 тис.грн.

Варіант 8

1. Організаційні форми підприємництва.

2. Сутність корпоративного управління.

3. Обчисліть ціну пристрою, на виготовлення якого підприємство витрачає основних матеріалів на суму 4500 грн, для закупки напівфабрикатів – 3000 грн. вартість використаних відходів – 300 грн. основна заробітна плата робітників по виготовленню пристрою – 900 грн, сума амортизаційних відрахувань 800 грн, плановий прибуток – 40%.

Варіант 9

1. Організаційно-підготовчі заходи і підготовка до реєстрації підприємства.

2. Командитне товариство

3. Змінні витрати підприємства при завантаженні виробничих потужностей складають 14 тис.грн. на день. Виробнича потужність – 1960 шт. за зміну. Постійні витрати складають – 750 грн. на тиждень. Підприємтсво працює за 6-денним робочим тижнем. Дослідження маркетологів показали, що при ціні товару в 8 грн.(без ПДВ) попит на нього складе 1900 шт. за день, за ціги у 9 грн. – 1700 шт., у 10 грн. – 1350 шт., у 11 грн. – 1240., у 12 грн.- 1070 шт. Визначити найбільш вигідну ціну продажу товару.

Варіант 10

1. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності.

2. Акціонерне товариство: сутність та види.

3. Змінні витрати на одиницю продукції складають 2,48 грн., постійні витрати – 28600 грн. Виробнича потужність підприємства – 190 шт. за зміну. Графік роботи підприємства – щоденно. Товар надходить від виробника до роздрібного магазину через двох оптових посередників. Рівень рентабельності виробника – 23%. Акцизний збір товару – 8%. Торгівельна надбавка першого оптовика – 12%, другого – 10%, роздрібного магазину 15%. Визначити роздрібну ціну продажу товару.

Варіант 11

1. Лізинг як форма підприємницької діяльності.

2. Переваги та недоліки одноосібного володіння.

3. Розрахувати ціну товару, якщо відомо очікуваний обсяг виробництва та збуту – 5000 од., питомі змінні витрати – 20 у.о., постійні витрати 60000 у.о., передбачається частка прибутку – 20%

Варіант 12

1. Форми об’єднань підприємств в Україні.

2. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва

3. Вирішивши купити фірму по продажу риби зі смаженою картоплею (невеличкий ларьок), Максим захотів одержати уявлення про доходність цієї фірми. Поки ж він придивляється, як ідуть справи у ларьку, збирає цифри і дані. За його спостереженнями, продаж 5000 порцій риби зі смаженою картоплею у місяць дає найкращій результат, якщо одна порція буде коштувати 2,80 грн. Основні змінні витрати включають: 110 коп. за рибу і 20 коп. за картоплю для гарніру. На перший погляд його виручка складе 150 коп. (280 коп- 110 коп.-20 коп), але в розрахунку не були враховані деякі незначні змінні витрати: рослинне масло, сіль, оцет і обгортковий папір. За розрахунками Максима, при реалізації 5000 порцій на місяць він витрачатиме 76 літрів масла по 2 грн. за 1 л„ 5 кг солі по 40 коп. за 1 кг., 5 л оцету по 3 грн. за 1 л., 1000 листків обгорткового паперу по 3 коп. за 1 листок і 5000 листків пергаменту по 6 коп. за листок.

Постійні витрати включають орендну плату, податки, витрати на паливо і зарплату (самому Максиму і його помічникам), інші прямі витрати. Відповідно: 850, 1400,600 та 390 грн. Всього 3240 грн. на місяць.

Необхідно розрахувати: точку беззбитковості (в перерахунку на кількість порцій на місяць) і обсяг прибутку (або збитків) при реалізації 5000 порцій на місяць.

Варіант 13

1. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

3. Здійснити розрахунок лізингових платежів по договору фінансового лізингу з повною амортизацією

Умови договору:

вартість лізингового майна – 320 тис. ум.од.;

строк договору – 10 років;

норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення -10 % річних;

процентна ставка по кредиту, використаному лізингодавцем на придбання майна – 40 % річних;

сума використаних кредитних ресурсів-320 тис. ум.од.;

процент комісійної винагороди -10 % річних;

ставка податку на додану вартість – 20 %.

Додаткові послуги лізингодавця – всього 19.2 тис. ум. од.; в тому числі:

витрати на відрядження – 7.2 тис. ум. од;

технічному обслуговуванню – 4.0 тис. ум. од.;

навчання персоналу -8.0 тис. ум од.;

Варіант 14

1. Підприємницька ідея, її джерела і методи пошуку

2. Фермер – основний суб’єкт підприємництва на селі

3. Здійснити розрахунок лізингових платежів за договором фінансового лізингу з виплатою авансу при укладенні договору і застосування механізму прискореної амортизації.

Умови договору:

вартість лізингового майна -320 тис. ум. од.;

строк договору – 5 років;

норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення -10 % річних;

застосовується механізм прискореної амортизації з коефіцієнтом 2;

для придбання лізингового майна лізингодавець отримав у банку кредит на суму 320 тис. ум.од. під 20 % річних;

комісійна винагорода лізингодавцю -10 річних;

додаткові послуги лізингодавця, передбачені лізинговим договором, всього -16,0 тис. ум.од.;

лізингоодержувач при укладанні договору виплачує лізингодавцю аванс на суму 160,0 тис. ум.од.;

ставка податку на додану вартість— 20 %.

лізингові внески виплачуються рівними частинами щомісячно 1-го числа кожного місяця.

Варіант 15

1. Функції підприємництва.

2. Мотивація реалізації підприємницької ідеї

3. Здійснити розрахунок лізингових платежів за договором фінансового лізинг/, який передбачає надання лізингоодержувачу права викупу майна, за залишковою вартістю після закінчення строку дії договору.

Умови договору:

вартість лізингового майна -320 тис. ум. од.;

строк договору – 6 років;

норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення – 10%;

процентна ставка по кредиту, який використаний лізингодавцем на придбання майна – 20% річних;

процент комісійної винагороди -12% річних;

додаткові послуги лізингодавця, всього – 8,4 тис. ум.од.;

ставка податку на додану вартість – 20 %;

лізингоодержувач має право викупити майно по закінченню строку дії договору по залишковій вартості.

Лізингові внески виплачуються щорічно рівними частинами починаючи з 1 -го року.

Залишкова вартість майна (ЗВ) розраховується слідуючим чином: ЗВ= БВ – АВ

Варіант 16

1. Державна реєстрація підприємства.

2. Особисті й суспільні інтереси в підприємницькій діяльності

3. Визначити коефіцієнт цінової еластичності попиту і зміну витрат споживачів, якщо відомо, що при збільшенні ціни на комп’ютери з 3500 до 4700 грн величина попиту зменшилася від 150 до 80 шт. Охарактеризувати попит на даний товар.

Варіант 17

1. Заснування власної справи.

2. Етика підприємництва

3. Виробнича потужність підприємства розрахована на обсяг випуску приладів 20 тис. од. На плановий рік очікується ринковий попит на прилади на рівні 18 тис. од. Капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності – 14 грн. Коефіцієнт використання потужності – 0,85. Визначити загальну необхідну суму капіталовкладень у виробничу базу підприємства, якщо коефіцієнт перерахунку середньорічної потужності становить 0,45.

 

Варіант 18

1. Господарські товариства: порядок створення та принципи функціонування.

2. Культура підприємництва

3. На підприємстві виробнича собівартість одного виробу 350 грн. Початкові одноразові витрати матеріалів на виробництво одного виробу – 70 грн. Тривалість виробничого циклу -2 дні. За рік має бути випущено 1000 виробів. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві.

Варіант 19

1. Зелений туризм, як нова форма бізнесу на селі.

2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

3. Задача 1. За наведеними в таблиці даними визначити економічний ефект від освоєння машинобудівним заводом нових автонавантажувачів, які він планує випускати протягом п’яти найближчих років.

Умови: Річний обсяг випуску продукції 1120 піт.

Собівартість автонавантажувача 9240 грн.

Оптова ціна автонавантажувача 10120 грн.

Ставка оподаткування прибутку 30 %

Інші платежі балансового прибутку 4 %

Варіант 20

1. Ліцензування підприємницької діяльності.

2. Суть, завдання та основне призначення бізнес-плану

3. Фабрика хутряних виробів придбала п’ять нових швейних багатоопераційних машин вартістю 7500 грн. кожна. За рік на кожній машині можна обробити 800 виробів.Ціна виробу -2600 грн. при собівартості 1580 грн. Термін служби машин такого класу – 6 років. Визначити економічний ефект від експлуатації нових швейних машин.

Варіант 21

1. Соціально-економічна суть підприємництва.

2. Концепція, функція та мета бізнес-плану

3. Обчислити, за скільки років окупляться витрати на придбання ліцензії на виготовлення побутової техніки, а також запуск її у виробництво, якщо вартість ліцензії – 3000 дол., капітальні витрати на її освоєння і випуск – 250 тис. грн. Собівартість машини -220 грн., ціна продажу – 255,2 грн. Річний обсяг виробництва -1200 шт. Коефіцієнт переведення іноземної валюти у гривні – 5,0.

Варіант 22

1. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця.

2. Функції бізнес-плану

3. У звітному періоді підприємство придбало сировини на суму 169 тис. грн. і обладнання на суму 120 тис. грн. У виробництво протягом звітного періоду було видано сировини на суму 140 тис. грн. Обладнання введено в експлуатацію і по ньому нараховано амортизацію в розмірі 21 тис. грн. Визначити закінчені витрати звітного періоду.

Варіант 23

1. Ліцензування підприємницької діяльності

2. Фактори успіху в бізнесі

3. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції за такими даними: виробнича потужність підприємства – 500 тис. од. продукції; чиста виручка від реалізації продукції – 7000 тис. грн; постійні витрати – 2800 тис. грн,змінні на виробництво 500 тис. од. продукції 3050 тис. грн.

Варіант 24

1. Організація безпеки функціонування підприємства.

2. Можливі ризики в бізнесі

3. Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої в січні, за таких даних:

• вартість витраченої сировини – 20 тис. грн;

• заробітна плата основних робітників – 1 тис. грн;

• нарахування на заробітну плату основних робітників – 0,375 тис. грн;

• витрати на утримання обладнання цехів підприємства – 1,8 тис. грн;

• амортизація будівлі виробничого корпусу – 2,7 тис. грн;

• витрати на оренду приміщення офісу – 1,9 тис. грн;

• заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу -1,1тис.грн;

• нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу

0,41 тис. грн;

• витрати, пов’язані з дослідженням ринку – 1,5 тис. грн;

• витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення

продукції – 1,75 тис. грн.

Варіант 25

1. Методи пошуку підприємницької ідеї.

2. Технологія складання бізнес-плану

3. Підприємство виготовляє три види продукції в таких обсягах: А – 100 тис. пгг., Б – 80 тис. пгг., В – 110 тис. шт. Собівартість виготовлення одиниці продукції А – 40 грн, Б – 58 грн, В – 46 грн. Обчислити річну собівартість товарної продукції підприємства.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст