Методичні рекомендації до написання курсових робіт з теоретичної граматики.

Курсова робота є завершальним етапом вивчення курсу теоретичної граматики. Так як курс складається з двох частин: морфології та синтаксису, тому у переліку курсових робіт студенти можуть знайти ту тему, яка їх приваблює перш за все. Після цього треба одержати консультацію викладача, скласти план роботи і заповнити документи на роботу, які можна взяти у лаборанта кафедри. Заповнюючи першу сторінку роботи, треба точно знати назву кафедри, своєї роботи, прізвище викладача та його регалії: хто він, старший викладач, кандидат наук (яких), доцент, доктор наук (яких), професор. Цю інформацію можна взяти на кафедрі або на стенді кафедри, де є список викладачів. Друга сторінка це план роботи, який складається з двох або трьох розділів, наприклад – Розділ І, Розділ ІІ, Розділ ІІІ з назвами та з обов’язковими підпунктами: Розділ І, а нижче 1.1,1.2, 1.3. Розділ ІІ з підрозділами 2.1,2.2, 2.3. Розділ ІІІ, з підпунктами 3.1,3.2, 3.3. Потім зробити висновки і указати список використаних джерел. Якщо треба – додатки з діаграмами. Але їх можна розмістити і в розділі третьому. Вступ складається з актуальності теми, об’єкта роботи, предмета роботи, мети, завдань. Завдання включають всі елементи мети. Потім вказуються із чого складається робота, методи, які були вживані і де матеріали роботи можна використовувати: у ВУЗі – на яких заняттях, в школі, якій і на яких заняттях. Як правило Розділ І присвячується історії розвитку граматичних категорій, тієї або іншої частини мови, або якійсь одиниці синтаксису. Цей матеріал можна знайти в підручнику «Історія англійської мови». Цей розділ буде розподілятися на три частини: 1.1 Історія розвитку чи становлення (згідно назви роботи) в давньоанглійський період англійської мови. 1.2. Історія розвитку чи становлення…. середньоанглійський період англійської мови. 1.3. Історія розвитку ….в ранньоанглійський період англійської мови.

В другому розділі дається характеристика тієї чи іншої граматичної категорії частини мови, або класифікація речень, головних та другорядних членів речення сучасній англійській мові. Для цього треба проаналізувати ряд підручників з теоретичної граматики згідно вашої теми і показати точки зору різних лінгвістів що до вищесказаного. Розділ другий буде мати підрозділи – 2.1, 2.2, 2.3…. скільки необхідно. Розділ третій присвячується використанню різних категорій згідно теми на матеріалі вибраного художнього твору. Ви повинні показати частотність вживання граматичних категорій обраної частини мови. Наприклад, якщо це стосується дієслова, то треба підрахувати всю кількість дієслів на 100 сторінках і прийняти їх за 100%. Якщо вам треба підрахувати кількість відсотків категорії стану пасивного, рахуйте тільки форми пасивного стану і це буде Х.

Наприклад всього дієслів 1050- 100%

Дієслів пасивного стану 600 – Х %

Рахуємо по формулі – 600 х 100 = 67%

1050

Якщо робота з синтаксису і треба підрахувати відсоток простих речень одноосновних чи двоосновних, рахуєте кількість всіх простих речень і це буде 100 %, а потім одноосновних (з одним головним членом – підметом чи присудком), чи двоосновних де є як підмет, так і присудок, це буде Х. Рахуємо на основі вищеозначеної формули. Якщо у вас робота пов’язана, на приклад, з функціями інфінітива. Рахуйте всю кількість інфінітиву і це буде 100 %, а потім кількість інфінітиву в необхідній вам функції ( підмета, присудка, означення обставини) і буде Х. І всі ці відсотки в сумі повинні дорівнюватися 100%. Якщо рахуєте кількість поширених і непоширених речень, вся кількість простих речень – 100%, а поширені (які мають другорядні члени) це Х. Рахуємо по тій же формулі. В ІІІ Розділі згідно підрахункам малюємо діаграми і пояснюємо, що вийшла і чому так, на вашу думку.

Після ІІІ Розділу робимо висновки. Це буде легко зробити якщо в кінці кожного розділу будуть зроблені свої висновки. Після висновків іде список використаних джерел згідно прикладам в методичних рекомендаціях щодо написання дипломних робіт, які є на кожній кафедрі. Обсяг курсової роботи повинен бути не менше 24 сторінок.

Якщо ви будете виконувати роботу згідно вашого календарного плану і консультуватись зі своїм методистом, успіх вам гарантований і ви зможете здати роботу к означеному часу. Для захисту слід написати доповідь і підготувати презентацію. Ви повинні знати критерії їх оцінювання курсової роботи за 100 бальною системою:

Відповідність змісту обраній темі.-10 б.

Логічність структури роботи – 10 б.

Логічна структурованість матеріалу, ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з проблеми дослідження – 20 б.

Успішність виконання дослідного завдання, глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу – 35 б.

Літературне, технічне й естетичне оформлення роботи – 10 б.

Своєчасна звітність керівникові про поетапне виконання роботи. 5 б.

Публічний захист роботи – 10 б.