МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА

СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-організаційної роботи

Професор А.Ф. Крижановський

__________________________

(підпис)

« ___________________»2013р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

на 2012 – 2013 навчальний рік

За напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

факультету Економіки та менеджменту

Розробили: канд. екон. наук, доц. Гладченко Л. І.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

економіки і МЕВ

завідувач кафедри, д.е.н._________Головченко О.М.

Протокол № 3 від 2012р.

Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою факультету

Декан_____________ О.О. Розанцев

Одеса – 2012

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / канд. екон. наук, доцент Гладченко Л.І. – Міжнародний Гуманітарний Університет, 2013 – с.

ВСТУП

Курсова робота виконується студентами очної та заочної форми навчання у відповідності з Методичними вказівками до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” .

Курсова робота виконується в 6 семестрі. На курсову роботові приділяється 45 годин.

Метою виконання курсової роботи є :

1) поглиблення та закріплення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі вивчення дисциплін “Організація виробництва”, “Економіка підприємства” та інших;

2) набуття практичних навичок та оволодіння методами розв’язання науково – організаційні завдань в галузі розвитку виробництва на підприємстві;

3) підготовка для виконання випускної дипломної роботи.

Основна завдання виконання курсової роботи – придбання навичок творчого мислення при розв’ язанні конкретних завдань, пов’язаних з вивченням найбільш ефективних організаційних напрямків, заходів щодо удосконалення виробництва, формування економічного мислення та становлення фахівця в галузі економіки підприємства.

Курсова робота виконуються студентами у відповідності з Методичними вказівками курсової роботи з курсу ” Економіка підприємства” за темами наведеними у додатку 1.Розрахунково-аналітичний розділ виконується за даними додатку 2.Усі розрахунки є індивідуальними для шкірного студента.

Організація виконання курсової роботи включає:

- вибір тими курсової роботи та узгодження її з керівником;

- складання плану курсової роботи та узгодження його з керівником;

- підбір необхідної літератури, законодавчих та нормативних матеріалів;

- збір та обробку необхідної вихідної інформації;

- здачу курсової роботові керівнику

- захист курсової роботи.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи є закріплення і поглиблення теоретичних знань і розвиток практичних навичок та вміння їх застосування при вирішенні конкретних економічних, організаційних та виробничих завдань.

При виконанні курсової роботи необхідно

- розрахувати показники основних розділів потокового плану розвитку підприємства;

- визначити «точку беззбитковості» аналітичним і графічним методами;

-скласти систему основних техніко – економічних показників діяльності підприємства;

- розробити схему механізму взаємозв’язків підрозділів потокового плану та їхніх показників.

Для виконання курсової роботи студенти повинні застосувати знання, отриманні при вивченні курсів з теорії організації підприємства, економіки підприємства, НОТ і нормування, статистики, бухгалтерського обліку, а також при вивченні літератури за напрямом підготовки.

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має три розділи з необхідними аналітичними і графічними матеріалами, описаннями, таблицями, формами та додатками:

Вступ

Теоретичний розділ(за назвою тими курсової роботи).

Розрахунок системи показників основних розділів потокового плану розвитку підприємства

Показники виробничої програми

Виробнича потужність

Визначення споживи в сировині і матеріалах

Розробка нормативів запасів

Розробка плану постачання

Визначення чисельності і фонда заробітної плати працюючих

Відрахування на соціальні заходь

Показники витрат і собівартості продукції

Розрахунки оптовий-відпускних цін підприємства

Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування підприємства

Заходь по ліквідації «Вузьких місць»

«Точка беззбитковості»

Система основних техніко – економічних показників діяльності підприємства

Список використаних джерел

Додатки

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ РОБОТИ

Структура курсової роботи

- титульний аркуш;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- теоретичний розділ;

- аналітично – прикладний розділ;

- проектний розділ;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Курсова робота оформляється відповідно до вимог ЕСКД і ЕСТД.

Завдання для курсової роботи видає викладач – керівник курсової роботи. Виконання курсової роботи складає 8 тижнів.

Поточний контроль за виконанням роботи здійснює викладач – керівник курсової роботи.

Виконана курсова робота допускається до захисту після перевірки та схвалення керівником роботи. На захисті курсової роботи необхідно доповісти про основні питання, що розроблені при виконанні роботи, відповісти на питання і зауваження членів комісії.

Виконання курсової роботи з Економіки підприємства повинне показати ступінь володіння студентом навичками самостійної роботи, вмінням користуватися літературою та здібності щодо застосовування теоретичних знань в практичних розрахунках.

Методичні пояснення щодо написання окремих розділів

Вступ до курсової роботи

У введенні необхідно коротко викласти завдання, що стоять перед підприємством, основні напрями підвищення ефективності виробництва.

При розробці цього розділу студент повинний проявити самостійність в проробці літературних джерел та офіційних документів(законів, постанов, положень, інструкцій).

Перелік узагальнених питань, що належать висвітленню в цьому розділі, повинний відповідати назвам підрозділів, в яких розкриваються теоретичні аспекти тими.

При написанні підрозділів теоретичного розділу студент повинний викласти власне ставлення до досліджуваної проблеми, окремих її питань.

Обсяг теоретичного розділу – до 15 сторінок.

1.Теоретичний розділ (назва відповідно до теми роботи)

2. Аналітично – прикладний розділ

2.1. Виробнича програма підприємства

Виробнича програма підприємства є розгорнутим або комплексним планом виробництва і продажу продукції, що характеризує річний об’єм, номенклатуру, якість і терміни випуску потрібних ринком товарів і послуг.

Об’єми виробничої діяльності підприємства можуть плануватися в натуральних, трудових, вартісних вимірниках.

Прогноз об’єму виробничої діяльності робиться на 3-5 років, причому перший рік має бути представлений в щомісячному розбитті, другий рік – в поквартальному розбитті.

Показники обсягів виробництва продукції

Випуск товарної продукції за місяць(квартал, рік) підприємства, що характеризує в трудових вимірниках(нормо-часах) номенклатуру і обсяг випуску товарів, виконання робіт і послуг, визначається по формулі:

* Nг

де ТП – випуск товарної продукції, н-ч;

n – номенклатура продукції, що випускається, або робіт;

Тшт – штучний час, нормативна трудомісткість одиниці продукції, година/шт

Nм, кв, г – місячний, квартальний, річний обсяг випуску(попиту) продукції, шт

У вартісному вираженні товарна продукція підприємства розраховується в натуральному вираженні на ціну одиниці продукції по формулі:

де ТПст – випуск товарної продукції, грн;

Nм, кв, г – місячний, квартальний річний обсяг випуску(попиту) продукції, шт;

Ц – ціна одиниці продукції, робіт і послуг, грн/шт;

n – номенклатура продукції, що випускається, або робіт;

Плановану товарну продукцію зведемо в таблицю 1.

Таблиця. 1 Товарна продукція

Показники

Сума

Річний випуск, шт

Штучний час, година/шт

Трудомісткість обсягу випуску, тис н-ч

Ціна продукції, грн

Випуск товарної продукції, тис. грн

Ціни на продукцію плануються з урахуванням очікуваної інфляції(2% в місяць).

Планування незавершеного виробництва

Розмір незавершеного виробництва, що планується при розробці виробничої програми, може розраховуватися як в натуральних, так і у вартісних показниках. У вартісному вимірнику НЗП розраховується по формулі:

де НЗП – норматив незавершеного виробництва на кінець періоду, грн;

Тц – тривалість виробничого циклу, днів;

Стп – собівартість випуску товарної продукції, грн/шт;

Кн.з. – коефіцієнт наростання витрат по виробу;

Дn – кількість днів в плановому періоді.

Тривалість виробничого циклу по одному виду розраховується підсумовуванням тривалості складових частин циклу :

а) процесу обробки(технологічний запас) :

б) передачі напівфабрикатів від одного робочого місця до іншого, а також передачі готової продукції на склад(транспортний запас в незавершеному виробництві);

в) перебування оброблюваних виробів між окремими операціями і цехами(оборотний запас);

г) перебування оброблюваних виробів в страховому запасі.

Коефіцієнт наростання витрат визначається по формулі:

Кн.з. = ( Розум + 1 ) / 2

де Розум – питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції.

Розрахунок коефіцієнта наростання витрат зведений в таблицю 2.

Таблиця. 2 Коефіцієнт наростання витрат

Показник

Сума

Матеріальні витрати в собівартості продукції, грн

Собівартість товарної продукції, грн

Питома вага МЗ в з/з продукції

Коефіцієнт наростання витрат

Розрахунок нормативів незавершеного виробництва зведений в таблицу3.

Таблиця. 3 Розрахунок нормативів незавершеного виробництва

Показники

Сума

Тривалість циклу, днів

Планова собівартість товарної продукції, грн

Коефіцієнт наростання витрат

Кількість днів в плановому періоді

НЗП на кінець планового періоду, грн

Планування валової продукції

Валова продукція є сумою готової продукції і зміни залишків незавершеного виробництва підприємства :

ВП = ТП + (НЗП,

де ВП – валова продукція, грн;

ТП – товарна продукція, грн;

НЗП – зміна залишків незавершеного виробництва, грн.

При цьому обоє доданків мають бути виражені в незмінних гуртових цінах.

Для вираження зміни залишку незавершеного виробництва у вказаних цінах підраховується коефіцієнт перекладу :

k = ТП / Стп

де ТП – випуск товарної продукції, грн;

Стп – собівартість товарної продукції, грн.

Розрахунок валової продукції зводиться в таблиці 4.

Таблиця. 4 Розрахунок валової продукції

Показник

Товарна продукція

НЗП на початок року

НЗП на кінець року

Зміна НЗП за собівартістю

Коефіцієнт перекладу в гуртові ціни

Зміна НЗП в гуртових цінах

Валова продукція

Планування реалізованої продукції

Планування об’єму відвантаженої продукції.

План по відвантаженню визначається таким чином:

ОП = ТП + (ГПн – ГПк)

де:

ОП – об’єм відвантаженої продукції, тис. грн;

ГПн, ГПк – залишок готової продукції на складі на початок і кінець планованого періоду, тис. грн

Очікуваний залишок готової продукції на складі на кінець планованого пері ода визначається на основі норми запасу готової продукції на складі в днях і щоденного випуску продукції.

Нормативний запас готових виробів на складі на кінець планового періоду розраховується по формулі:

Огпскл = Тотгр. * ТПежедн.

де: Тотгр. – норма запасу готової продукції на складі в днях;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст