ВСТУП

Сучасне електромонтажне підприємство в компанії “Рост Електромонтаж” виготовляє та поставляє низьковольтне (до 1000 В) електрощитове обладнання, яке включає в себе вхідно-розподільчі пристрої, розподільчі щити, щити обліку, автоматики, управління обладнанням, низьковольтні комплектні пристрої та пристрої АВР. Бригади кваліфікованих електромонтажників виконують всі види електромонтажних робіт.

На сьогодні компанія ТОВ “Електромонтаж-425″ спеціалізується на прокладанні кабельних ліній, повітряних ліній електропередач, трансформаторних підстанцій (ТП, РП), влаштуванні вуличного та зовнішнього освітлення, надає весь спектр електромонтажних робіт, включаючи проектування систем електропостачання, пуско-наладку та випробування електроустаткування, комплексні вимірювання і здавання об’єктів службам Енергонагляду. Більш ніж 60-річний досвід роботи в сфері електромонтажних робіт дозволяє гарантувати високу якість, надійність і безпеку встановлюваного електроустаткування.

Миколаївське підприємство «ЕРА» – стабільно працююче підприємство, що має глибокі історичні корені в області суднобудування.

Пріоритетними напрямами НП «ЕРА» являються розробка і виготовлення електророзподільних щитів як суднового, так і загальнопромислового призначення, виконання електромонтажних і пусконалагоджувальних робіт на судах , що будуються і ремонтуються; різного класу і призначення, промислових і побутових об’єктах.

В сучасному електромонтажному підприємстві потрібні бригади кваліфікованих електромонтажників, також необхідні глибокі економічні знання кожному спеціалісту. Функціонування підприємств в умовах ринкової економіки вимагає, щоб інженер, конструктор, технік-проектувальник, технік-технолог глибоко розбиралися в економіці сучасного виробництва.

І. Організаційна частина

Організація праці бригадира звиконання електромонтажних робіт.

Організація праці бригадира – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю і невідємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

Управління бригадою – це узгоджений процес адміністративної та організаторської діяльності бригадира, ради бригади, спрямованої на виконання поставлених перед колективом бригади завдання в терміни, встановлені графіком, якісно, з мінімальними затратами праці і матеріальних ресурсів.

Бригадир призначається наказом адміністрації підприємства з урахуванням думки членів бригади.

Основні права та обов’язки бригадира як керівника бригади: забезпечувати виконання виробничого плану (завдання) , встановленого бригаді , і планованих техніко-економічних показників.

 Протягом зміни режиму праці та відпочинку; своєчасно доводити виробничі завдання до працівників бригади , проводити їх розстановку у відповідності з технологічним ( виробничим ) процесом , картами організації праці і кваліфікацією (посадовими обов’язками ) , контролювати виконання доручених робіт , виробляти їх приймання (у тих галузях , де такий порядок передбачено діючими положеннями); забезпечувати дотримання бригадою технологічного процесу , вимог , передбачених у картах організації праці , інструкцій з експлуатації обладнання , правил з охорони праці та техніки безпеки; перевіряти забезпеченість робочих місць сировиною, матеріалами , інструментом , пристосуваннями , технічною документацією, вживати необхідних заходів щодо попередження та ліквідації простоїв , аварій, поломок устаткування , виправленню виявлених дефектів і недоліків у роботі; активно брати участь у впровадженні наукової організації праці , суміщення професій , багатоверстатного ( багато агрегатного ) обслуговування, впровадження інших прогресивних форм організації і методів праці, домагатися на цій основі раціонального використання устаткування і всіх видів виробничих ресурсів, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості; розвивати і підтримувати ініціативу робочої бригади по прийняттю особистих виробничих планів і зобов’язань, зниження трудомісткості продукції, здійснювати заходи, що забезпечують впровадження технічно обґрунтованих норм трудових витрат , вносити з урахуванням думки колективу ( ради ) бригади пропозиції щодо перегляду норм праці , допомагати членам бригади освоювати нові норми , роз’яснювати їм умови оплати праці; систематично підвищувати свою професійну майстерність , ідейно-політичний і культурно – технічний рівень.

Бригадир здійснює свою роботу в тісній взаємодії з радою бригади, вносить на його розсуд найважливіші питання діяльності бригади.

При організації електромонтажних робіт у діючому виробництві, крім вищенаведених заходів, необхідно тримати в сфері особливої уваги електробезпеку. Додатково слід зазначити, що при роботі на конструкціях, під якими розташовані перебувають під напругою струмоведучі частини, щоб уникнути падіння на них пристроїв та інструментів останні необхідно прив’язувати або зберігати в сумці. Подавати виробу або деталі на засоби підмощування за допомогою лебідок повинен робітник, який фалом з синтетичного матеріалу утримує вантаж для запобігання його розгойдування і наближення до струмоведучих частинами.

Електромонтажним потоком називають таку організацію електромонтажних робіт, при якій, незалежно від методів будівництва суден, кожен обсяг електромонтажних робіт виконує один і той же склад ІТРі робітників на всіх судах серії в один і той же (або рівномірно скорочувалося) час.

Обовязковою умовою належної підготовки та організації електромонтажних робіт є своєчасне складання проектів виробництва робіт з урахуванням наукової організації праці та мережного планування, контроль за якістю проектної документації, своєчасна поставка на монтаж комплектного крупноблочного електрообладнання, вузлів електричних мереж комунікацій, контейнера комплектна поставка матеріалів і виробів.

Структурна схема організації електромонтажних робіт є організаційно-технологічним документом і встановлює спеціалізацію і кількість монтажних дільниць і бригад, що працюють на судні. А також їх адміністративну підпорядкованість.

Бригадир є безпосереднім керівником бригади робітників-відрядників і працює на рівні з усіма. Бригадиру нараховується зарплата із загального заробітку бригади по підрядах відповідно до його розряду і відпрацьованого часу. Крім того, наказом керівника монтажної організації бригадирові може бути встановлена доплата за керівництво бригадою в розмірі до 2% від суми заробітку бригади (без урахування премій).

Організація технічного контролю електромонтажних робіт.

Відповідальність за якість виконаних електромонтажних робіт несуть усі виконавці: робітники, майстри, начальники дільниць і цехів, технологічні служби підприємства.

Контроль за якістю електромонтажних робіт і усій продукції, що випускається, здійснює відділ технічного контролю (ВТК) підприємства.

Структура і функції ВТК. Відділ технічного контролю є самостійним підрозділом підприємства. ВТК на чолі з начальником, безпосередньо підпорядкованим директорові підприємства і методологічно начальникові Головної інспекції міністерства.

Виробничо-контрольний апарат відділу розподілений по цехах. В яких створюється бюро технічного контролю (БТК), очолювані начальником БТК, а в невеликих цехах – старшим контрольним майстром.

Начальникові БТК підкоряються контрольні майстри і контролери.

Обєм робіт і документація при визначенні якості продукції. В процесі виробництва якість робіт перевіряється по відповідності вживаних матеріалів, технологічних процесів і дотриманню діючих інструкцій і робочих креслень.

Весь об’єм операцій по контролю якості електромонтажних робіт можна розділити на наступні етапи:

Зовнішнє приймання електроустаткування, кабелю і матеріалів;

Приймання приміщень судна під електромонтаж;

Приймання цехових підготовчих робіт;

Приймання зовнішнього монтажу;

Приймання внутрішнього монтажу;

Приймання електроустаткування у дії;

Приймання схем і систем у дії.

Основним документом, що визначає характер і об’єм на суднах, є перелік обов’язкових приймань, який розробляється проектною організацією або технічним бюро суднобудівельного підприємства за узгодженням з технологічною службою електромонтажного підприємства.

У переліку приймань вказується, які документи оформляються на тому або іншому етапі приймання і ким етапи приймаються (БТК або Регістром). Перелік обов’язкових приймань складається з урахуванням програм швартових і ходових випробувань.

Програми швартових і ходових випробувань визначають об’єм, черговість і режим випробувань і є основними документами при здачі судна замовникові.

Об’єм конкретних робіт, що приймаються, визначається повідомленнями (заявами), виписуваними виробничими майстрами при пред’явленні виконаних робіт контрольному майстрові і контрольним майстром замовникові (Реєстру). На прийняті роботи контрольними майстрами оформляються квитанції.

На закінчені роботи за результатами перевірок, проведених замовником, оформляються посвідчення по встановленій формі, в якій передбачений запис результатів проведених випробувань.

До технічних заходах належать: відключення на ділянці, виділеній для проведення робіт і прийняття заходів проти помилкового включення чи само включення; установка тимчасових огорож і вивішування попереджувальних плакатів; перевірка відсутності напруги на частині установки, виділеної для роботи; приєднання до заземлюючої шини, накладення заземлення (безпосередньо після перевірки відсутності напруги) і вивішування плаката “Працювати тут”.

До організаційних заходів належать: оформлення наряду, розпорядження чи допуску до роботи; перерва в роботі, перехід на інше робоче місце, закінчення робіт; нагляд під час роботи.

Наряд – це письмове розпорядження на роботу в електроустановках, яке визначає місце, час початку і закінчення роботи, умови її безпечного проведення. Склад бригади і осіб, що відповідають за безпеку робіт.

Допускаючи до роботи разом з відповідальним і виконавцем робіт перевіряють правильність підготовки робочого місця і склад бригади. Допускаючи вказує місце роботи і перевіряє відсутність напруги на струмоведучих частинах. При цьому допускаючий проводить усний інструктаж про особливості даної електроустановки і про безпеку робіт і вручає виконавцю один екземпляр оформленого наряду. Нагляд за виконанням робіт здійснює виконавець, котрий повинен відлучатись від бригади.

Розрахунок чисельності робітників.

На сучасному етапі електромонтажних підприємств велике значення для вирішення економічних проблем має бригадна форма організації праці. Виробнича бригада є первісним осередком трудового колективу підприємства низовою ланкою управління виробництвом. Бригада об’єднує робітників для спільного і найбільш ефективного виконання виробничого завдання на підставі загальної зацікавленості і відповідальності за результат роботи.

Бригадна форма організації праці застосовується з метою покращення якості продукції, зростання продуктивності праці за рахунок ефективного використання робочого часу, устаткування і матеріалів.

На підприємствах з електромонтажу застосовуються бригадні форми організації праці при виконанні складально-зварювальни, слюсарно-складальних, монтажних та інших робіт.

Чисельність бригади повинна бути мінімальною, але достатньою для якісного виконання робіт, без перенапружень робітників. Кількість робітників ми знаходимо по трудоємності. В даному випадку трудомісткість (Тр) електромонтажних робіт складає 171 н/год і робітники працюють за 3 і 6 розрядами.

Кількість членів бригади на електромонтаж розраховується по формулі:

Чрр / Fеф * Квн (1.1.)

де Чр – чисельність робітників-монтажників;

Тр.р. – трудомісткість електромонтажних робіт

Fеф – ефективний фонд робочого часу;

Квн – коефіцієнт використання норм часу (1,1).

Fеф*Sд*Кв.р.ч. (1.2.)

де Д – кількість робочих днів у місяці чи за операціями – 3;

S – кількість змін – 2;

д – тривалість робочого дня (год) – 8;

Кв.р.ч. – коефіцієнт використання робочого часу (0,9) – плановий відсоток втрат робочого часу.

Fеф = 3 * 2 * 8 * 0,9 = 43,2 ( год.)

Ч р = 174 /(43,2* 0,9) = 4,47 (чол.)

Отже, чисельність бригади складає 4 робітника.

Отриману чисельність розподіляємо за спеціальностями за відповідними розрядами які відображаються у техніко-нормовочній карті .

Таблиця 1.1. Розрахунок чисельність бригади.

Спеціальність

Розряд – Рі

Кількість пі

Електромонтажник

3

1

Електромонтажник

4

1

Електромонтажник

5

1

Електромонтажник

6

1

Розраховуємо середній розряд бригади по формулі 1.3. (за яким будуть сплачувати заробітну плату даній бригаді яка працює на цих роботах)

Ср = ( Рі * пі + Рі * пі) / Чр (1.3.)

де, Рі – розряд працівника (3,4,5,6 ТНК)

пікількість робітників за цім же розрядом

Ми розрахували, що чисельність працівників дорівнює 4 чол. тоді середній розряд бригади складе:

Ср= (3*1 + 4*1 + 5*1+ 6*1) / 4 = 4,5( р.) – середній розряд за яким буде працювати бригада.

ІІ. Економічна частина.

2.1. Визначення вартості матеріальних витрат для електромонтажних робіт.

Ви́трати виробни́цтва — витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов’язані з виробництвом економічних благ.

Постійні витрати (англ. Fixed Costs) — витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції і які фірма повинна сплачувати навіть тоді, коли вона нічого не виготовляє. До них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і обладнання, орендна плата, виплата відсотків за кредитом, заробітна плата апарату управління, витрати на охорону.(також позначаються FC)

Змінні витрати (англ. Variable Costs) — витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва. Динаміка їх нерівномірна: починаючи з нуля, вони спочатку зростають дуже швидко разом зі зростанням виробництва. З подальшим розширенням обсягів виробництва виникає фактор економії, і змінні витрати зростають повільніше, ніж збільшується обсяг продукції.(також позначаються VC).

Валові витрати (загальні витрати,англ. Total Costs) є сумою постійних і змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва.(також позначаються TC)

Середні витрати — витрати на одиницю продукції, що випускається. Розрізняють загальні середні витрати, рівні частці від ділення повних витрат на обсяг виробництва; змінні середні витрати, рівні частці від ділення змінних витрат на обсяг виробництва: постійні середні витрати, рівні частці від ділення постійних витрат на обсяг виробництва.(також позначаються ATC)

Витрати на одиницю продукції — це середні валові витрати, які дорівнюють загальним витратам, поділеним на обсяг виробництва товарів. Нерівномірна зміна валових витрат веде до того, що зі зростанням обсягів виробництва змінюються витрати на одиницю продукції, це має особливе значення для ринкової стратегії фірми, оскільки дає змогу з’ясувати — за якого обсягу виробництва витрати на одиницю продукції будуть мінімальними.

Прямі витрати — витрати, що можуть бути безпосередньо пов’язані з визначеною діяльністю чи видом продукції.

Поточні витрати — витрати, що визнаються в період їх здійснення та відображаються в обліку за рахунками витрат.

Граничні витрати— витрати необхідні для випуску додаткової одиниці продукції найефективнішим (найдешевшим) чином.

Альтернативні витрати (не явні) це вигода, втрачена внаслідок невикористання економічного ресурсу в найдохіднішій зі всіх можливих сфер і галузей господарювання.

Витрати майбутніх періодів — грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на собівартість продукції будуть віднесені в майбутньому періоді, частинами.

Матеріальні витрати на внутрішні електромонтажні роботи визначаються заздалегідь і відносяться на собівартість продукції.

Для розрахунку потреби в основних матеріалах на електромонтажні роботи необхідно виходити з обсягу робіт, які передбачені на основі технологічного процесу.

Для визначення матеріальних витрат використовуються вільні ціни.

Розрахунок вартості матеріалів на внутрішній електромонтаж роботи ведеться за нормами розходу кожного виду цінностей на одиницю кожного виду продукції, що надано в таблиці 2.1

Таблиця 2.1. – Розрахунок вартості електромонтажних матеріалів та комплектуючих для внутрінніх електромонтажних робіт.

№№

Найменува-

ння матеріалу

ДСТУ (ГОСТ) або марка

Одини-

ця вимірювання

Кількість

Ціна за

одиницю,

грн.

Сума, грн.

Основні матеріали

1

Кабель

КНР 3х4

м

10

8,50

85

Допоміжні матеріали

2

Автоматичний вимикач

ВА-671

шт.

5

58

290

3

Наконечники кабеля

М6

шт.

10

2,50

25

4

Ящик для автоматів

шт.

1

100

100

5

Запобіжники

ПН, 200А

шт.

15

8,50

127,50

6

Стрічка ізоляційна

15 х20е

шт.

1

6,50

6,50

7

Цифровий мультиметр

UT 50А

шт.

1

510

510

8

Кріплення

ШТХ

м

5

15

75

9

Припій

ПОС-61

кг

0,2

55

11

10

Каніфоль

Ізострічка ХБ

кг

0,2

6,50

1,30

11

Клавішний вимикач

шт.

2

10

20

12

Плоскогубці

К729, К730

шт.

3

30

90

13Страницы: 1 | 2 | Весь текст
© , 2019