МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Робоча програма

навчальної дисципліни

РИНОК ПРАЦІ

для студентів напряму підготовки

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

всіх форм навчання

Укладачі: Назарова Галина Валентинівна

Калініна Тамара Омелянівна

Відповідальний за випуск Назарова Г. В.

Харків, Вид. ХНЕУ, 2012

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом

Протокол № 10 від 5.03.2012 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок праці» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» всіх форм навчання / Укл. Г. В. Назарова, Т. О. Калініна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – с. (Укр. мов)

Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських занять, матеріали щодо закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання), приклад екзаменаційного білета з дисципліни та критерії оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» всіх форм навчання.

Вступ

Ринок праці є одним з основних і найскладніших елементів ринкової економіки, а також одним з основоположних предметів дослідження економіки праці. Він становить систему організації найманої праці на основі ринкових законів, яка включає роботодавців, що пред’являють попит на працю, найманих працівників, що формують на цьому ринку пропозицію праці, а також механізми й інститути узгодження інтересів працівників та роботодавців. Саме через ринок праці найважливіший національний ресурс – людський капітал – розподіляється за регіонами країни, галузями і видами виробництва, професіями і підприємствами. Саме через ринок праці мільйони працівників знаходять потрібних працівників. Саме на ринку праці (з певним державним регулюванням) визначається рівень заробітної плати, яка є фінансовою основою добробуту більшості населення.

На ринку праці тісно переплітаються інтереси роботодавців і найманих працівників при визначенні ціни праці й умов її функціонування. На ньому відображаються практично всі соціально – економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Дієвість ринку праці залежить від міри розвинутості всіх інших елементів ринкової економіки, від фази економічного циклу, досконалості соціально – трудових відносин, поведінки основних суб’єктів ринку – роботодавців і найманих працівників, що також залежить від дуже багатьох чинників.

Метою навчальної дисципліни «Ринок праці», в контексті підготовки студентів напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці» є формування у студентів системи компетенцій на основі формування системи знань про ринок праці, умінь і навичок регулювання його механізмів на макро- і мікрорівні.

Головне завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень ринку праці; набутті вмінь і навичок практичного застосування цих знань у практиці регулювання механізмів ринку праці на рівні підприємства, галузі, та національної економіки.

Предметом дисципліни «Ринок праці» постає теоретико – методологічні та економічні аспекти формування і регулювання механізмів ринку праці.

Структура програми навчальної дисципліни наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1. 1.

Структура програми навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна: підготовка бакалавра

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо – кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS – 5,

У тому числі:

Змістовних модулів – 2;

самостійна робота – 96;

індивідуальне завдання

Шифр та назва галузі знань:

0305

«Економіка та підприємництво»

Нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр 2 (6)

Кількість годин:

Усього – 180;

За змістовними модулями:

Модуль 1 – 90 годин;

Модуль 2 – 90 годин

Шифр та назва напряму підготовки 6.030505

«Управління персоналом і економіка праці»

Лекції; кількість годин –28

Практичні (семінарські):

Кількість годин – 42.

Самостійна робота:

Кількість годин – 96

Індивідуальна робота:

Кількість годин – 18

Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни: 14

Кількість годин на тиждень – 5

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: іспит

Робоча програма з навчальної дисципліни розроблена у відповідності до вимог кредитно – модульної системи організації навчального процесу.

1.Кваліфікаційні вимоги до студентів

Необхідною навчальною базою дисципліни «Ринок праці» є засвоєння студентом знань з дисциплін, які студент вивчав у попередні роки навчання в університеті, а саме з навчальних дисциплін «Макро- і мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Соціологія праці», «Фізіологія і психологія праці», «Статистика», «Менеджмент».

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, та виконуючі практичні завдання. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять.

Також велике значення в процессі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів, яка полягає у розширенні кола їх знань із дисципліни шляхом вивчення додаткової інформації, визначеної викладачем.

Усі види занять розроблені відповідно до кредитно – модульної системи організації навчального процесу.

Вивчивши дисципліну «Ринок праці» студенти повинні набути наступні компетентності:

Загальні положення про роль і місце ринку праці в економічній системі.

Сутність і зміст основних понять «Ринок праці», «Ринок робочих місць», «Зайнятість», «Безробіття», «Індивідуальний і сукупний попит», «Індивідуальна сукупна пропозиція» та інше.

Класичні моделі ринку праці.

Типи і види ринку праці.

Механізм функціонування ринку праці.

Державне регулювання ринку праці, попиту, пропозиції, зайнятості і безробіття.

Склад зайнятого населення, форми і види зайнятості.

Обов’язки і права працівників відповідно до закону України «Про зайнятість населення».

Основні напрямки державної політики зайнятості населення.

Підходи до визначення безробіття, його види і різновиди, теорії безробіття, його причини в Україні, методи боротьби з ним, показники безробіття, соціально – економічні наслідки безробіття.

Напрямки державної політики в соціальному захисті безробітних.

Інфраструктура ринку праці і інститути служби зайнятості соціального партнерства, соціального страхування і пенсійного забезпечення найманих працівників.

Стан ринку праці України, його особливості.

Роль органів державного впливу на ринок праці.

Профспілки та підприємці на ринку праці.

Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці в період посилення глобалізації.

Особливості національного ринку праці України.

Процес засвоєння знань студентами відбувається під час лекційних занять та виконання практичних занять.

На практичних заняттях студенти розглядають практичні ситуації, що відбувалися в реальному житті та засвоюють інструментарій дисципліни з пошуку та підбору працівників на вакантну посаду.

Самостійна робота студентів полягає у розширенні кола їх знань з дисципліни шляхом вивчення додаткової інформації, визначеної викладачем.

Усі види занять розроблені у відповідності до кредитно – модульної системи організації навчального процесу.

Викладання навчальної дисципліни «Ринок праці» спрямоване на формування у студентів компетентностей у теоретичному та практичному аспектах даної дисципліни.

При викладанні навчальної дисципліни «Ринок праці» основна увага приділяється досягненню синтезу теорії і практики, що сприяє оволодінню студентами певних компетентностей.

Перелік предметних компетентностей у розрізі тематики навчальної дисципліни «Ринок праці» наведено в табл. 1.2.

Для формування наведених компетенцій використовуються різні форми проведення занять та контролю.

Форми проведення занять: лекції, семінари, практичні заняття, ситуаційні завдання, кейси, ділові ігри, рольові ігри, тренінги.

Форми контролю:

поточний контроль – у формі письмової контрольної роботи 4 рази за семестр (тести та контрольні роботи);

контроль виконання індивідуального завдання (проект і його презентація);

підсумковий контроль – письмовий іспит у формі 5 завдань різного рівня компетентності;

підсумкова оцінка складається з результату іспиту, поточного контролю, підсумкового контролю.

2.Тематичний план навчальної дисципліни

На початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з робочою програмою дисципліни і формами організації навчання, так і з структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і грунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Тематичний план дисципліни складається з двох змістовних модулів (табл. 2.1.).

Таблиця 2. 1.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції

практичні та семінарські завдання

самостійну роботу

індивідуальну роботу

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1 «Ринок праці як соціальне середовище розподілу та обліку робочої сили»

Тема 1. Ринок праці та його місце в економічній системі

1

2

4

1

Тема 2. Механізми самореглювання і функціонування ринку праці

1

2

4

1

Тема 3. Індивідуальна пропозиція на ринку праці

1

2

4

1

Тема 4. Сукупна пропозиція на ринку праці

1

2

4

1

Тема 5. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу

1

2

4

1

Тема 6. Зайнятість населення

1

2

6

1

Тема 7. Безробіття, його форми і причини

2

2

6

1

Тема 8. Внутрішньофірмовий ринок праці

2

2

6

1

Змістовний модуль 2. «Моніторинг ринку праці і методи його проведення»

Тема 9. Гнучкий ринок праці

2

2

6

1

Тема 10. Правове забезпечення ринку праці

2

4

4

1

Тема 11. Інформаційно – аналітичне і наукове забезпечен-ня ринку праці

2

2

4

1

Тема 12. Методи регулювання і ресурсне забезпечення ринку праці

2

2

8

1

Закінчення табл. 2.1.

Тема 13. Активна і пасивна політики держави на ринку праці

2

2

8

1

Тема 14. Органи державного впливу на ринок праці

2

2

8

1

Тема 15. Профспілки та підприємці на ринку праці

2

4

8

1

Тема 16. Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці в період посилення глобалізації

2

4

6

1

Тема 17. Особливості національного ринку праці УкраїниСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
© , 2019