Д О Г О В І Р №

на проведення виробничого навчання, практики

студентами Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій

«_____»___________________ 20___ р.

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій в особі директора Кузнецової В.І. (далі навчальний заклад), з однієї сторони, та

(назва підприємства, установи, організації)

в особі

(посада, прізвище, імя, по батькові)

(далі підприємства) з другої сторони уклали договір про таке::

Підприємство зобов’язується:

1.1 Надати студентам обладнані робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики на платній основі, згідно з планом-графіком:

№ п/п

Назва і код

професії,

спеціальності та спеціалізації

К-сть

студентів

Форма професійно-практичної

підготовки (виробниче нав- чання, виробнича практика)

Рік нав- чання

Терміни виробничої практики, ви роб-ничого навчання

початок

закінчення

1

2

3

Розподілити наказом студентів на робочі місця та призначити кваліфікованих працівників підприємства для безпосереднього керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою.

Забезпечити студентів виробничими завданнями, документацією, технічним обладнанням, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, спеціальностям та спеціалізаціям.

Забезпечити студентам безпечні умови праці на кожному робочому місці на рівні нормативних вимог. Проводити інструктаж з охорони праці.

Забезпечити облік виконаних кожним студентом робіт.

Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені студентами правопорушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні випадки, що сталися з ними.

Після закінчення виробничої практики надати виробничу характеристику на кожного учня.

Тривалість робочого дня студентів становить 8 академічних годин, закінчення робочого дня не пізніше 2200.

Керівник практики несе повну відповідальність за збереження здоров’я та життя студентів.

Якщо в період виробничого навчання (практики) з студентами на виробництві станеться нещасний випадок, розслідувати і враховувати його у відповідності з “Положення про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві” (1094-2001 — п.21.08.2001р.).

Нараховані студентам кошти виплачуються їм безпосередньо підприємством не пізніше 5 днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства. 50 % заробітної плати нарахованої за час виробничого навчання (практики) студентам перераховувати на рахунок навчального закладу.

Навчальний заклад зобовязується:

2.1 Подати підприємству не пізніше ніж за два тижні до початку виробничого навчання та виробничої практики список учнів, які направляються на проходження виробничого навчання та виробничої практики, із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп – керівників професійно-практичної підготовки від навчального закладу, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики на виробництві.

2.2 Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку учнів, які направляються для проходження виробничого навчання та виробничої практики, вивчення ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, спеціальностей, спеціалізації та рівнів кваліфікації.

2.3 Здійснювати через майстрів виробничого навчання навчально-методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів.

2.4 Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що сталися з учнями.

Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання передбаченим договором обов’язків організації і проведення виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в установленому законодавством порядку.

3.3.Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом-графіком.

3.4.Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий у навчальному закладі.

3.5.Адреси та розрахункові рахунки сторін:

Підприємства Навчального закладу

Івано-Франківський технікум РСіТ

м. Івано-Франківськ вул. О.Сорохтея, 43

тел..(03422) 3-10-75

Код 38376658

Р/р31251273210737

банк УДКСУ м. Івано-Франківськ в____ Івано-Франківській обл. МФО 836014

В.І. Кузнецова

(підпис посадової особи(підпис посадової особи

підприємства) навчального закладу)

М.П.М.П.