Основна література

Дворецька Г.В. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 472 с.

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. – К., МАУП, 1999. – 344 с.

Общая социология. Учебник (Под общей ред. А.Г. Эфендиева.) М.: ИНФРА, 2002 – 654 с.

Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. – К.: Каравела, 1999.- 248 с.

Соціологія. /За ред. В.П.Андрущенка, М.І Горлача. – 3-є вид.- К.-Х.: Ін-т сходознавства та міжнародних відносин. 1998.- 654 с.

Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2003.- 560 с.

Соціологія: навчальний посібник.-К.: НАУ,2003.- 202 с.

Грабовський С.І. ХХ ст. та українська людина. Виклики і відповіді.- К., Стилос, 2000, 226с.

Лукашевич М.П. Соціалізація: Виховні механізми і техлогогії. Навч.метод.посібник. /Інститут змісту і методів навчання.- К., 1998, 112с.

Сморж Л.О. Особа і суспільство. (Філос. псих. аспект). К., МІЛП, 2001, 384с.

Сохань Л.В., Сохань И.П. Время нового мира и человека. Глобальные риски цивилизации и поиск пути: Социол. очерки / НАН Украины, ин-т Социологии.- К.,2001, 130с.

Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов. Европейский ун-т. К., Из-во Европ.ун-т, 2002, 576 с.

Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціолого-психол.аналіз): Навч.посіб. К., МАУП, 2000, 149с.

Юрій М.Ф. Соціологія: підручник. К. Декор. 2005, 552 с.

Додаткова література:

Гуцаленко Л.А. Нужна ли социология жизни живая личность/ Социс. 2003, № 10.

Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. – К.: „Академія”. – 264 с.

Матеріальний добробут сільських жителів /За ред П.Т.Саблука, М.К.Орлатого. – К.: УАЕ УААН, 2002.- 272 с.

Гучнін Е., Чепок В. Феномен соціального капіталу. //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №1.

Семінарське заняття

Тема 5

ОСОБИСТІСТЬ В СИСТЕМІСОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Особистість як об’єкт соціологічного дослідження

Соціалізація особистості в суспільстві

Соціологічні теорії особистості

Девіантна поведінка особистості

Додаткові питання для презентацій:

Соціологія девіантної поведінки за теоріями:

М. Вебера

Т. Парсонса, Н. Лумана

П. Бурд’є

Паноптикум Є. Бентама

Ч. Беккарія

Ч. Ломброзо

В. Шелдон

П. Джекобс

З. Фрейд

Девіантна поведінка у дослідженнях Чиказької школи соціології

Теорія соціальної дезорганізації

Теорія концентричних зон

Е. Сазерленд

Картографічний метод

В. Байта

Екологічний підхід

Р. Парк, Е Берджес

Програма СРТЕО

Е. Дюркгейм «Теорія самогубства»

Теорія соціальної напруги в інтерпретації Р. Мертона

Р. Клауорд та Л. Оулін

Теорія позитивної дискримінації