Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

Коледж

РЕФЕРАТ

з предмету: «Теория держави і права»

по темі: «Основна функція права»

Виконав: студент гр. ПР-13-1

Командиров А.А

Перевірив: викл. коледжу

Окулов О. М.

Алчевськ 2014

ЗМІСТ

Функції права3

Загальносоціальні функції права4

Спеціально – юридичні функції права5

Функції права

Функції права – це основні напрямки правового впливу, які виражають роль права в упорядкуванні суспільних відносин .

За допомогою поняття «функції права » можна пізнати призначення права в суспільстві, його дію. Функції права, відбиваючи його якісну своєрідність, його затребуваність і динаміку в суспільному житті, характеризуються такими властивостями:

зміст і перелік функцій зумовлюються сутністю права та її соціальним призначенням у суспільстві;

функції права відрізняються відносною сталістю і стійкістю. Вони забезпечують такі напрями і такий зміст регулятивного впливу, без яких суспільство не може обійтися або замінити іншими регуляторами ;

зміст виконуваних функцій відрізняється високою динамічністю, здатністю реагувати на зміни основних завдань і цілей, що стоять перед даною політико-правової системою в певний історичний період, адекватним перерозподілом засобів і способів юридичного впливу;

функції права носять комплексний, системний характер. Вони конкретизуються у функціях інших юридичних явищ і процесів.

Головна мета права – впорядкування, організація суспільних відносин. Це означає, що за допомогою права суспільні відносини будуються за тими зразками, моделями, які встановлені в правових нормах. Право проявляє себе в наступних функціях:

регулятивної, що забезпечує впорядкування суспільних відносин, коли правові норми встановлюють права та обов’язки, повноваження, закріплюють, як учасники відносин можуть їх використовувати, виконувати;

охоронної- норми права припускають заходи охорони, захисту суб’єктивних прав від порушень, закріплюють способи, за допомогою яких можна змусити особа виконати обов’язок, понести відповідальність у разі порушення норми;

оціночної-правові норми дають оцінку поведінки з точки зору правомірності чи неправомірності;

функції впливу на свідомість і поведінку людей – право, закріплюючи стимулюючі і обмежуючі засоби, тим самим формує установки, мотиви поведінки людини. Крім того, в правових нормах можуть непрямим чином закріплюватися ідеологічні установки, що обгрунтовують причини прийняття даних норм, цілі, які ставилися законодавцем, що також впливає на свідомість учасників регульованих правом відносин.

Загальносоціальні функції права

Подвійна природа права як соціального і юридичного регулятора зумовлює розподіл функцій на загальносоціальні та спеціально- юридичні.

Загальносоціальні функції виражають роль права як соціального регулятора при регламентації відносин у різних сферах суспільної діяльності. Вони безпосередньо відображають значимість права для суспільства в цілому:

економічна функція – виражається в юридичному забезпеченні надійності, справедливості і еквівалентності економічних зв’язків. Чинне право закріплює відносини власності, стимулює ініціативу і підприємливість господарюючих суб’єктів і т. д. Слід зазначити, що право не тільки безпосередньо регулює, найбільш доцільно організовує систему відносин у сфері виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, а й охороняє їх, гарантуючи від усіляких проявів свавілля і порушень загрозою настання несприятливих наслідків;

політична функція – полягає у правовому регулюванні відносин між класами, націями, політичними партіями, релігійними конфесіями, органами місцевого самоврядування і т. д. з приводу формування і здійснення державної влади. За допомогою права встановлюється і охороняється від зазіхань політичний лад, закріплюються інститути представницької і безпосередньої демократії, забезпечується повновладдя народу і підконтрольність державної влади.

культурно -історична функція – виявляється у тому, що право акумулює і розвиває духовні цінності, досягнення народу, а також людства в цілому ( права людини, демократію, соціальну справедливість і т. д.);

виховна функція – виражається у формуванні в учасників суспільних відносин переконаності в доцільності і справедливості пропонованого порядку правового регулювання, в необхідності будувати свою поведінку згідно з приписами правових норм;

функція соціального контролю полягає в опосередкованому впливі права на поведінку суб’єктів (стимулювання , заохочення , утримання від вчинення неправомірних дій і інші).

Спеціально – юридичні функції права

Якщо загальносоціальні функції спрямовані назовні, відображають вплив права на інші сфери суспільного життя, то спеціально – юридичні функції показують, які кошти і регулятивні прийоми використовуються при цьому, яка юридична матерія дозволяє найбільш ефективно вирішити поставлені суспільством завдання.

Регулятивна функція – напрямок правового впливу, націлене на організацію соціально значущих позитивних відносин за допомогою юридичних прийомів і засобів, у відповідності з об’єктивними потребами суспільного розвитку, а також особливостями внутрішньодержавної та міжнародної обстановки .

Це основна функція права. Адже призначення права в тому й полягає, щоб регулювати найбільш важливі відносини, координувати і направляти поведінку їх учасників для досягнення соціально корисного результату .

Охоронна функція полягає в охороні позитивних і витіснення негативних , шкідливих для суспільства явищ, в їх попередженні, припиненні і відновите ні і порушених прав.

У рамках охоронної функції можна виділити такі допоміжні функції, як відновлювальна (відновлення порушеного права або правового положення); компенсаційна (компенсація заподіяної шкоди чи завданих збитків); обмежувальна (обмеження суспільно небезпечної поведінки ); каральна (покарання правопорушника).

Запропонована класифікація функцій умовна, оскільки досить складно однозначно розмежувати правовий вплив на різні сфери суспільного життя. Економіка тісно взаємодієте політикою, політика з ідеологією та культурою, і т. д. Крім того, дію основних функцій доповнюється дією неосновних (допоміжних). Так, регулятивна функція не може досягти цілей без інформаційної, а охоронна – без каральної та компенсаційної. Основні функції конкретизуються функціями галузей, деталізуються функціями інститутів та окремих норм права.

Реалізація всіх названих функцій здійснюється у чотирьох основних формах:

інформаційної ( передасться певна інформація);

орієнтаціонной ( виробляються ціннісні орієнтири) ;

регламентує ( визначає поведінку суб’єктів у соціально значущих ситуаціях ) ;

забезпечувальної ( пропоноване поведінка забезпечується цілим комплексом стимулів , заборон , обмежень чи покарань)