Паліталогія

(экзамен)

Паняцце палітыкі. Шматвобразнасць падыходаў да вызначэння палітыкі.

Паліталогія як навука. Функцыі і метады паліталогіі.

Узаемасувязь паліталогіі з іншымі грамадскімі навукамі. Станаўленне паліталогіі ў Рэспубліке Беларусь.

Палітычная думка эпохі антычнасці і сярэднявечча.

Палітычная думка эпохі Адраджэння і Новага часу.

Еўрапейская палітычная думка ХІХ ст. – пачатку ХХ ст.

Станаўленне і развіццё палітычнай думкі ў Беларусі і Расіі.

Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай паліталогіі.

Сутнасць, крыніцы і асаблівасці палітычнай улады.

Суб’екты і аб’екты, асновы і рэсурсы палітычнай улады.

Асноўныя функцыі і канцэпцыі ўлады.

Механізмы функцыяніравання і рэалізацыі, легітымнасць палітычнай улады.

Паняцце, структура і функцыі палітычных сістэм.

Паняцце і тыпы палітычных рэжымаў.

Таталітарны і аўтарытарны рэжым: характэрныя рысы і прыкметы. Агульнае і адрозненне таталітарных і аўтарытарных палітычных рэжымаў.

Дэмакратычныя палітычныя рэжымы: сутнасць і адрозненні, вартасці і недахопы.

Узнікненне і сутнасць дзяржавы. Прыкметы, структура і функцыі дзяржавы.

Тыпы і формы дзяржаў згодна формы кіравання: манархіі і рэспублікі.

Прыкметы і характарыстыкі дзяржавы згодна формы дзяржаўнага складу: унітарная дзяржава, федэрацыя і канфедэрацыя.

Прававая дзяржава і грамадзянская супольнасць. Тэндэнцыі развіцця беларускай дзяржаўнасці.

Заканадаўчая ўлада. Парламент: структура і паўнамоцтвы.

Глава дзяржавы і яго паўнамоцтвы. Інстытут прэзыдэнцтва.

Выканаўчая ўлада. Паняцце, віды і склад ураду. Мясцовая ўлада.

Судовая ўлада. Класіфікацыя судоў.

Партыйная сістэма і яе структура. Партыі ў Рэспублікі Беларусь. Палітычная апазіцыя.

Паняцце, прыкметы, мэты і задачы грамадскіх аб’яднанняў і рухаў. Грамадскія аб’яднанні і рухі Беларусі.

Сутнасць і рэжымы існавання палітычнага працэса. Фазы палітычнага працэсу.

Палітычныя эліты, тыпалогія і спецыфічныя рысы. Тэорыя эліт.

Палітычнае лідэрства: падыходы, асноўныя функцыі і тыпы лідэраў.

Палітычныя паводзіны: віды, формы, матывы. Палітычны ўдзел і дзейнасць.

Сутнасць і функцыі выбараў у палітычнай сістэме грамадства. Выбарчае права і яго галоўныя прынцыпы.

Паняцце і тыпы выбарчых сістэм. Выбарчая сістэма Рэспублікі Беларусь.

Паняцце сродкаў масавай інфармацыі і камунікацый (СМІ). Віды і функцыі СМІ.

Сутнасць, прычыны, віды і наступствы палітычных канфліктаў. Формы і спосабы папярэджання, рэгуліравання і вырашэння палітычных канфліктаў.

Палітычныя крызісы: прычыны, віды і наступствы. Кампраміс і кансэнсус.

Сутнасць палітычнай мадэрнізацыі, яе крытэрыі і тыпы. Палітычная мадэрнізацыя Беларусі.

Палітычная мадэрнізацыя Беларусі. Беларуская мадэль развіцця.

Шляхі мадэрнізацыі грамадства і палітычнай сістэмы. Умовы і крытэрыі эфектыўнасці палітычнай мадэрнізацыі.

Сутнасць, узроўні і тыпы палітычнай свядомасці. Масавая свядомасць і грамадская думка.

Палітычная культура: сутнасць, структура і функцыі. Асноўныя тыпы палітычнай культуры.

Палітычная сацыялізацыя. Этапы палітычнай сацыялізацыі асобы.

Паняцце і функцыі палітычнай ідэалогіі. Лібералізм: асноўныя прынцыпы і сацыяльныя носьбіты. Неалібералізм.

Кансерватызм. Сутнасць кансерватызму і сацыяльныя носьбіты. Асноўныя ідэі неакансерватызму.

Сацыялізм і яго шматвобразнасць. Дэмакратычны сацыялізм.

Сутнасць, паняцце і рысы міжнародных адносін.

Узроўні і віды міжнародных адносін.

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці міжнародных адносін сучаснасці.

Узнікненне, сутнасць і дынаміка глабальных праблем сучаснасці.

Сутнасць, асноўныя элементы і фактары геапалітыкі.

Геапалітычныя наступствы распаду СССР. Беларусь на геапалітычным скрыжаванні.