МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с.Кызыл-Даг

Чурулгага ажык

корулде.

Темазы: «Кышкы аргада койгунчугаш.»

Воспитатель: Салчак.С.О Ст.гр.

21.01.2010 уч.г

Чурулгага ажык корулде.

Темазы: «Кышкы аргада койгунчугаш.»

Сорулгазы: 1.Уругларнын чурулгага сонуургалын бедидер.

2.Уругларны чурулга ажылынга чогаадыкчы чоруун бедидер.

3.Чурулганын чаа-чаа хевирлерин, аргаларын уругларга

сайзврадыры.

4.Дириг амытаннарнын овур-хевирин кезектерге чурудуп

ооредири (бажы, ишти, холлу, буду, кулаа, кара, думчуу, аксы)

5.Спичканын дорт бажы-биле сылдысчыгаштай чуруурунга,

оннээринге уругларны ооредир.

6.Чуруп кылган ажылынга арыг-силиг болурунга уругларны

кижизидер.

Материалы: Альбом саазыны, акварельные краска, суг, бодуун карандаш, спичканын ыяжы.

Методиктиг аргазы:Тывызык, шулук, ыры, койгун чымчак ойнаарак, физминутка, чураан чуруктар.

Словарьлыг ажыл: хаак карты-тал карты,

чиирбей-талдын чочагайы,

шырыш-шыргай арга,

чыргал-дажы.

Кичээлдин чорудуу.

Экии эргим уруглар.Бис бо хун чурулга кичээлин эрттирер-дир бис. Шупту кичээнгейлиг,чараштыр шын паарталарга олуруптаалынар.

−Даштын кандыг уел уруглар? – кышкы.

−Кышкы уенин каш дугаар айыл?-ийи дугаар.

−Бо айнын адын кым шын адаптарыл?-январь.

Силерге мен ам тывызык ыдар мен кым шын тывар эвес холун кодургеш чугаалаар.

Кышкы тону- харга оннээш,

Чайгы тону- черге оннээш.

Майыы-майыы майышкак,

Башкы буду майышкак.

Солуу-солуу солушкак,

Сонгу буду солушкак.

Айтырыглар.

1.Койгун бар тоолдарнын адын аданар?(теремок, борбак далган, койгунак).

2.Койгунун чиир чемижин кым адаптарыл?(капуста, морковь, тал карты, оът-сиген).

3.Койгун кандыг амытаннарга хамааржырыл?(черлик дириг амытаннарга)

4.Койгун оске черлик амытаннарга бодаарга кандыг болурул?(майтак, ак, кортук, кулаа узун, чаптанчыг). Эр хейлер.

Силерге мен ам койгун дугайында шулук чугаалап берейн уруглар.

Шулук: Койгунак.

Чиир чеми –хаак карты

Чиирбей болгаш оът-сиген

Кызыл хырнын тоттурар дээш

Кызыл-чай чок койгунчугаш.

Чыдар чери арга-ишти

Чыраа дозу, хая бары

Чылыгда-даа, соокта-даа

Чыргал билбес койгунчугаш.

Оскен чери арга-ишти

Оннуктери уруг-дарыг

Чаны чараш, боду чараш

Чаптанчыг-ла койгунчугаш.

Бо хун кичээливисте койгунчугашты чуруп ооренип алыр бис уруглар. Баштай чуруурда бодуун карандаштар-биле чуруур бис,оон серенги ыяжынын бажы-биле сылддыстай чуруур бис.Чуруттунарда столга шын дорт олурар,дурт-сынын кижи боду шын чагырар. Салаалар бажынга карандаштарны шын тудар, бир холу-биле саазынны тудуп алыр. Чуруур саазыннын дал ортузун база коруп алыр.

Кичээнгейлиг мени коруп алгаш, ам чуруп эгелээр бис. Баштай иштин чуруп алыылынар. Оон бажын чуруур бис. Оон холдарын, буттарын, кулаан, караан, думчуун, аксын. Шупту чуруп эгелээлинер.

(Уруглар шупту чуруптарга физминутка.)

Салааларым.

Салааларым саны каш деп

Санап тургаш билип аар мен

Бир холумда 1 2 3 4 5

Бирээзинде 1 2 3 4 5

Олар шупту каттышкаштын

10-дур санап кордувус-даа

Оя соглээн, шынын соглээн

Олар шупту алдарлыг-де.

Улуг салаа удуртуйун дээр

Башкы салаа башкылаайн дээр

Бичии салаа хевирлээйн дээр

Корбес сен бе, шуптузула

Хойну билир эртемдээннер.

Чаъс.

Дымырааш чаъс дым-дым

Сугур чаашкын дадыр-дадыр

Чаашкын тонген дым-дым

Чырык, чылыг хунчугежим унуп келди.

Ам шупту кичээнгейлиг чуруулунар. Спичканын ыяжын туткаш кок онге суккаш, бо чуруп алган койгунчугажывыстын кырын орта сылдыстай чуруп эгелээлинер уруглар.Чураан ажылывысты арыг-силиг чуруп корээлинер. Койгуннун чанынга кышкы теректер болгаш шивилерден база чогаадып чуруп алыр бис.

Шупту чураан соонда

ыры : Койгуннак

Шырыш дозу хортукте

Шыргай ишти аянда

Ийи кулаа сууреннээн

Ийи кара борбаннаан

Сен-сен койгунак

Семдер ак койгунак

Шатта харнын эриирин

Шала часкаар эндевес

Кокай коргеш чашты бээр

Копка оруу шавышкак

Сен-сен койгунак

Семдер ак койгунак.

Кымнын ажылы эн чаражын туннээр.

Быжыглаашкын.

1.Бо хун чурулга кичээлинге чуну чуруп билип алдывыс уруглар?

2.Койгун кандыг амытан болду?

3.Койгун кайда чурттап турарыл?

4.Койгуннун чиир чемин адаар?

5.Койгун каш тол торуурул?

6.Койгун кыжын, чайын кандыг оннуг боорул?

7.Силерге бо хун чурулга кичээли солун болду бе?

8.Чунун-биле чуруп ооренип алдывыс уруглар?

Кичээливис моон биле тонген дыштаннынар.

Ажыглаан литературалар:

Т.С.Комарова.Рисование в детском саду

Тыва уруглар ясли-садтарынга номчулга ному.

МБДОУ « Хунчугеш» с.Кызыл-Даг

Открытые
занятие

Художественное творчество

(рисование)

Тема: «Как мы играли в подвижную

игру « Медведь и пчелы»

Воститатель: Салчак С.О.

13.11.2012г.

Открытые занятие.

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы.

Цели: развивать устную речь; обогащать словарный запас; развивать навыки рисования красками.

Планируемые результаты: выражает свои эмоции (интерес, радость, восхищение осенними красками природы и грусть об уходящем лете) при прочтении стихотворения Е.Трутневой «Осень»; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время игр; интересуется изобразительной детской деятельности( рисование иллюстраций к игре «Медведь и пчелы».)

Материалы и оборудования: альбомные листы, акварель, картины осени.

1.Организационный момент.

Чтение стихотворения « Кус»

Сап-ла сарыг,кып-ла кызыл

Сарала он , кустун ону.

Ыяштарнын бурулери

Ындыг чараш корунер даан.

Таан,кас, тогдук ,дуруялар

Даартадан чаныптарлар.

Кыштагларлыг кажааларже

Кадарчылар коже бээрлер.

−О каком времени года говорится в стихотворении?

−Назовите осенние месяцы?

−Осень в сентябре и октябре какая? ( Ранняя, золотая, разноцветная).

А в ноябре какая? (Поздняя, холодная, морозная).

2. Игры

« Подбери действие».

−Листья осенью что делают? (Желтеют, опадают, летают и т.д)

−Давайте покажем, как листья летают. (Показ руками).

−Дождь осенью моросит, идет и т.д. (Показ пальчиками, как дождь барабанит по стеклам.)

−Урожай осенью убирают. (Показ, как выдергивают морковь, свеклу.)

−Птицы осенью улетают. (Показ руками, как летят птицы.)

−Деревья осенью роняют листья. (Показ, как деревья роняют листья.)

−Звери осенью готовятся к зиме, меняют шубки.

«Подбери признак».

−Листья осенью какие? (Желтые, красные, багряные, золотые.)

−Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.)

−Дождь осенью какой? (Холодный, моросящий.)

Погода осенью какая? (Пасмурная, дождливая, хмурая, морозная.)

Деревья осенью какие? (Ранней осенью- с разноцветными листьями, поздней- голые.)

3.Подвижная игра «Медведь и пчелы».

Один ребенок исполняет роль пчелки-папы, второй - медведя, а остальные дети - пчелы.

Полетели пчелки (пчелки летают)

Собирать с цветочков мед (кружатся)

Мишка, мишенька идет (медведь направляется к ним)

Мед у пчелок унесет.

Пчелки, домой!

Этот улей домик наш.

Уходи, медведь, от нас (пчелки гонятся за медведем):

«Ж- ж – ж- ж!»

4.Рисование иллюстраций.

Воспитатель предлагает детям зарисовать их игру «Медведь и пчелы» , показывает приемы изображения фигуры человека .Дети выполняют иллюстрацию к подвижной игре.

5. Рефлексия.

Какое стихотворение мы прочитали?

В какие игры мы играли?

Что нарисовали к игре « Медведь и пчелы»?

Справка

Дана Салчак Сайдай Орбаевнае в том, что она действительно участвовало профессиональном конкурсе «Воспитатель года- 2010» на муниципальном этапе и награждена дипломом КожОО.

В 2010 – номинация «Воспитатель года» (26 февраля.)

Заведующий ДОУ « Хунчугеш»: Монгуш.Ч.С

Справка

Дана Салчак Сайдай Орбаевне в том, что ее воспитанники участвовали в олимпиаде по математике на кожуунном этапе в 31 марта 2010 г. среди дошкольников и получили следующие результаты:

1.Санчаа Лилия Эресовна- 1 место

2.Успун-оол Лина Эресовна- 3 место

Были награждены грамотами КожОО.

Заведующий ДОУ « Хунчугеш»: Монгуш.Ч.С