МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦіЯ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи

студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту організацій

Протокол № 10  від 11 березня 2013р.

 

 

 

 

 

 

Львів – 2013

 

Процак К.В., Просович О.П., Мавріна А.О. Державна атестація: Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. – 30с.

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:           Процак К.В., канд. екон. наук, доц. кафедри МО

                            Просович О.П. канд. екон. наук, доц.

                            Мавріна А.О., канд. екон. наук, ст. викладач

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: Чухрай Н.І., докт. екон. наук, проф.

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:        к.е.н., доц. Дубодєлова А.В.

                            к.е.н., доц. Скибінський О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Загальні положення

4

1.      Вимоги до написання дипломної роботи

6

2.      Вимоги до оформлення  дипломної роботи

10

3.      Організування виконання та захисту дипломних робіт

13

3.1           . Керівництво виконанням дипломної роботи та підготовка її до захисту

13

3.2           . Загальні критерії оцінювання дипломної роботи

14

Додаток А Орієнтовна тематика дипломних робіт за базовим напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

16

Додаток Б Зразок титульної сторінки

21

Додаток В Зразок завдання

22

Додаток Г Зразок відгуку керівника дипломної роботи

24

Додаток Д Зразок рецензії

25

Додаток Е Приклади оформлення посилань на інформаційні джерела

27

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Дані методичні вказівки, в яких висвітлюються основні методичні положення виконання дипломної роботи, розроблені на підставі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВОУ) «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра. Вимоги до дипломної роботи» розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра. Вимоги до державної атестації студентів» (наказ №607 від 31.05.2012р ).

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. Дипломна робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Дипломна робота виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень і має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань, свідоме засвоєння знань та їх систематизацію, наявність у студента навичок професійної роботи, здатність критично мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Дипломна робота виконується на основі вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

Мета виконання дипломної роботи — визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. Виконання дипломної роботи забезпечує:

-   систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних завдань;

-   розвиток навичок самостійної роботи;

-   оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних проблем.

Дипломна робота має бути написана державною мовою, науковим стилем, логічно й аргументовано.

Основні етапи підготування та виконання дипломної роботи:

-  вибір та затвердження теми;

-  складання та затвердження завдання на дипломну роботу;

-  проведення досліджень;

-  опрацювання та викладення результатів досліджень;

-  оформлення пояснювальної записки та графічної частини дипломної роботи;

-  розгляд та візування дипломної роботи науковим керівником та підготовка ним відгуку;

-  розгляд та візування дипломної роботи консультантами;

-  попередній захист дипломної роботи на випусковій кафедрі та допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК);

-  зовнішнє рецензування дипломної роботи;

-              захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

РОЗДіЛ І

 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОї РОБОТИ

 

Вибір теми дипломної роботи. Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку менеджменту у певній сфері діяльності.

Теми дипломних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство / організація ), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.

Закріплення теми дипломної роботи, призначення керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора ВНЗ.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із:

•  титульної сторінки (яку оформляють на стандартному бланку (додаток) зі всіма підписами (студента, керівника, консультантів, комісії з попереднього захисту, завідувача кафедри, зовнішнього рецензента);

•  завдання на дипломну роботу (видається на стандартному бланку (додаток);

•  перелік умовних скорочень;

•  анотація

•  змісту дипломної роботи;

•  вступу (орієнтовно 3% від обсягу пояснювальної записки);

теоретичного розділу (частини) (орієнтовно 30% від обсягу пояснювальної записки);

дослідницько-аналітичного розділу (орієнтовно 38% від обсягу пояснювальної записки);

рекомендаційного розділу (орієнтовно 25% від обсягу пояснювальної записки)

висновків;

•  списку використаних джерел;

•  додатків.

Титул є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу (додаток).

Завдання на дипломну роботу містить мету, об’єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи, календарний графік виконання роботи. Завдання затверджується керівником дипломної роботи та завідувачем випускової кафедри (додаток ).

Перелік умовних скорочень подається, якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, тощо.

У дипломній роботі подається анотація, в якій подається короткий зміст виконаної роботи. Одну анотацію пишуть українською мовою, другу, ідентичну за змістом, однією з іноземних мов.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

У вступі дипломної роботи зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання досліджень; формулюється об’єкт і предмет досліджень, практична значущість для підприємства, організації. Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв’язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств та організацій.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об’єкт дослідження дипломної роботи – це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Методи досліджень – це способи набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Практична значущість має містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств та організацій.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний) і підрозділів, які мають бути взаємопов’язані, а матеріал – викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, статистичних даних, інформації різноманітного характеру.

У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта, тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмету дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

Для констатації та обґрунтування теоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках та інших зарубіжних джерелах та виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus, з посиланням на джерела.

У другому дослідницько-аналітичному розділі студент, використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію аналізує та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі конкретного підприємства, організації. Розділ повинен містити матеріали за такими напрямами:

-       загальна характеристика об’єкта дослідження та його фінансово-господарської діяльності;

-       поглиблений аналіз проблеми за темою випускної роботи.

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. Проведений аналіз повинен завершуватись висновками, які дають змогу з’ясувати особливості і тенденції розвитку економічних та управлінських процесів в організації.

Джерелами інформації є планові та фактичні показники господарської діяльності організації, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент підчас проходження практики, а також вторинні дані наукової та нормативно-довідкової літератури. Вихідні дані для виконання цього розділу слід підтвердити реальними документами підприємств (організацій), що наводяться у додатках.

Третій рекомендаційний розділ містить декілька взаємопов’язаних підрозділів, в яких поступово надано конкретні обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємства (організацій) відповідно до напряму дослідження. Узагальнюючи проведений аналіз досліджуваної проблеми студент повинен провести діагностику її впливу на ефективність управління підприємством в цілому, оцінити ефективність пропозицій, їх наслідки та перспективи діяльності підприємства.

Обов’язковою умовою якісного виконання дипломної роботи є використання економіко-математичних методів і моделей.

У висновках дипломної роботи рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти отримані основні практичні результати, рекомендації щодо їх практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися відповідно до поставлених завдань на матеріалах основної частини роботи. Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження в реально діючих підприємствах професійної сфери діяльності.

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

У додатках наводяться допоміжні матеріали, копії документів: витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції, положення, правила, накази, розпорядження, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 80 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

 

Вимоги до графічної (ілюстративної) частини дипломної роботи

Графічна частина дипломної роботи виконується на аркушах паперу формату А1. Ця частина має ілюстративний допоміжний характер для розкриття теми і результатів роботи під час захисту. Графічний матеріал може містити графіки, схеми, таблиці, фотографії тощо. Кількість аркушів не повинна бути меншою, ніж п’ять . Назва аркуша має відображати зміст структурних елементів пояснювальної записки. Графічна частина повинна:

-       характеризувати результати виконаних підрозділів, висновки та пропозиції;

-       мати логічну послідовність.

РОЗДіЛ ІІ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОї РОБОТИ

 

Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел. Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Текст дипломної роботи набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують задопомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм); шрифт текстового редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти кожної складової дипломної роботи проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Нумерація сторінок дипломної роботи має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «Вступу» .

На титульному аркуші зазначають повну назву міністерства/ відомства, вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему роботи; дані про студента, наукового керівника та консультанта, місто та рік подання дипломної роботи до захисту. Скорочення у назвах міністерства/відомства, вищого навчального закладу та теми дипломної роботи не допускаються.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.

Складові дипломної роботи «ЗМІСТ», «АНОТАЦіЯ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Наприклад, заголовком теоретичного розділу може бути: «ТЕОРЕТИЧНі ОСНОВИ УПРАВЛіННЯ іННОВАЦіЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПіДПРИєМСТВі».

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга – номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]).

Наприкінці дипломної роботи наводиться список використаних джерел. До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації.

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою.

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад «… у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2».

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «… у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової сторінки.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст