МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ І ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ:

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)»

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки:

6.030509 «Облік і аудит»

Затверджено на засіданні кафедри

обліку у виробничій сфері

Протокол №__ від «___»____________2013 р.

Тернопіль ТНЕУ 2013

Методичні поради та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: В. Г. Мельник, Н. В. Починок. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 118 с.

У методичних порадах та завданнях для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» використані матеріали з навчального посібника: Мельник В. Г., Богач А. Г. Бухгалтерський облік (Основи). – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – 365с.

Укладачі:

к.е.н., доцент В. Г. Мельник

викладач Н. В. Починок

Рецензенти: д.е.н., професор З. В. Гуцайлюк

к.е.н., доцент П. Н. Денчук

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри обліку у виробничій сфері, д.е.н., професор З.–М. В. Задорожний

Затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету обліку і аудиту ТНЕУ. Протокол №4 від 18.01.2013р.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)»

Мета викладання дисципліни

Наука про бухгалтерський облік входить в загальну систему економічних наук, об’єднує загальну теорію, фінансовий та управлінський облік.

Основи обліку розкривають його предмет та метод, моделювання, завдання, що стоять перед ним, загальні принципи його організації в умовах тих чи інших змін, що відбуваються в економіці України.

Курс бухгалтерського обліку дає можливість засвоїти особливості обліку в розрізі окремих ділянок облікового процесу. Адже студенти, які в майбутньому працюватимуть бухгалтерами на підприємствах, в фінансових органах, податковій адміністрації, банківській системі повинні володіти обліком як основним джерелом інформації для прийняття управлінських рішень.

Тому головне завдання курсу – освоєння та володіння усіма прийомами і методами щодо ведення бухгалтерського обліку як визначальної функції системи управління і менеджменту зокрема.

1.2. Завдання по вивченню дисципліни

Основна мета вивчення дисципліни – це оволодіння принципами формування концептуальної моделі обліку, освоєння методів, з допомогою яких здійснюється бухгалтерський облік.

Для досягнення поставленої мети слід:

• знати завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку;

• оволодіти методами бухгалтерського обліку для відображення і трансформації фактів господарської діяльності в інформаційні ресурси;

• на підставі діючих законодавчих актів та організації обліку освоїти бухгалтерську обробку документів та облікових регістрів, порядок складання звітності;

• досконало знати принципи обліку основних господарських фактів;

• засвоїти порядок організаційного, комунікаційного, психологічного і кадрового забезпечення функціонування системи бухгалтерського обліку;

• досконало знати нормативно–правову базу організації обліку (національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

• ознайомитись з інструктивними та законодавчими матеріалами по складанню бухгалтерського балансу та фінансової звітності.

1.3. Завдання лекційних занять

Мета проведення лекцій:

викладання студентам відповідно до програми і робочого плану основних питань методології, методики і техніки ведення бухгалтерського обліку. Роз’яснення основних концепцій розвитку різних видів обліку. Обґрунтування об’єктивної необхідності функціонування системи обліку для управління підприємствами;

формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

1.4. Завдання проведення практичних занять

У результаті вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» студенти повинні практично засвоїти:

основні поняття і категорії з теорії обліку;

нормативно–правове забезпечення бухгалтерського обліку;

принципи застосування методів облікового відображення інформації для потреб управління;

організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і необхідність застосування ПЕОМ.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Облік як інформаційна система підприємства

Практичне заняття 1 – 2 год.

1. Облік як інформаційна система підприємства.

2. Класифікація фактів господарської діяльності.

3. Господарські процеси.

4. Види господарського обліку.

5. Облікові вимірники.

6. Користувачі інформацією бухгалтерського обліку.

7. Розв’язування практичних завдань.

Тема 2. Предмет обліку

Практичне заняття 22 год.

1. Визначення предмету бухгалтерського обліку.

2. Об’єкти бухгалтерського обліку.

3. Активи і пасиви.

4. Розв’язування практичних завдань.

Тема 3. Методи відображення предмету обліку

Практичне заняття 3– 2 год.

1. Визначення методу бухгалтерського обліку.

2. Складові методу бухгалтерського обліку.

3. Систематичне і хронологічне спостереження.

4. Вимірювання в системі бухгалтерського обліку.

5. Реєстрація господарських фактів.

6. Розв’язування практичних завдань.

Тема 4. Балансове узагальнення в системі економічної інформації

Практичне заняття 4 – 2 год.

1. Балансові узагальнення в економіці.

2. Види балансів.

3.Принципи складання бухгалтерського балансу.

4. Оцінка та групування статей балансу.

5. Зміни в балансі.

6. Розв’язування практичних завдань.

Тема 5. Первинне спостереження. Документація, інвентаризація

Практичні заняття 5 – 2 год.

1. Значення документування.

2. Класифікація документів.

3. Прийняття, перевірка та обробка документів.

4. Порядок проведення інвентаризації.

5. Розв’язування практичних завдань.

Тема 6. Оцінка та її роль в системі обліку

Практичне заняття 6 – 2 год.

1. Основи оцінок в системі обліку.

2. Види оцінок в обліку.

3. Калькуляція як спосіб оцінки і методи калькулювання.

4. Групування витрат.

5. Розв’язування практичних завдань.

Тема 7. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Практичні заняття 7–10 – 8 год.

1. Будова рахунків.

2. Активні і пасивні рахунки.

3. Зв’язок рахунків з балансом.

4. Поняття про синтетичні і аналітичні рахунки та субрахунки.

5. Визначення оборотів і залишків.

6. Суть подвійного запису на рахунках та їх кореспонденція. Складні проводки.

7. Поняття про аналітичні рахунки.

8. Синтетичний і аналітичний облік.

9. Узагальнення показників синтетичного і аналітичного обліку.

10. Розв’язування практичних завдань.

Тема 8. Основні принципи обліку в бізнеспроцесах підприємства

Практичне заняття 11 – 2 год.

1. Процес придбання засобів праці.

2. Облік процесу придбання предметів праці і їх використання.

3. Облік процесу виробництва.

4. Облік процесу продажу (реалізації) продукції.

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку

Практичні заняття 1213 – 4 год.

1. Поняття форм бухгалтерського обліку.

2. Облікові регістри їх види і форми.

3. Порядок виправлення помилок в обліковій реєстрації.

4. Складання регістрів фінансового обліку.

5. Національні стандарти бухгалтерського обліку.

6. Облікова політика на підприємстві.

7. Розв’язування практичних завдань.

Тема 10. Звітність підприємств

Практичне заняття 1415 – 4 год.

1. Звітність, її види і значення.

2. Вимоги до звітності.

3. Порядок складання звітності.

4. Заповнення форм звітності.

5. Можливості бухгалтерських комп’ютерних програм щодо формування звітів підприємств.

Тема 11. Правові та організаційно-методичні засади облікового процесу

Практичні заняття 1617 – 4 год.

1. Суть міжнародної стандартизації обліку.

2. Основні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

3. Розгляд ситуаційних завдань.

Тема 12. Організація облікової діяльності в умовах функціонування автоматизованої інформаційної системи

Практичне заняття 18 2 год.

1. Класифікаційні ознаки бухгалтерських інформаційних систем.

2. Організація захисту інформації підприємства.

3. Основні принципи та можливості автоматизованого обліку.

4. Визначення електронного документа.

5. Організація електронного документообороту.

6. АРМ бухгалтера–призначення, функції, види.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Завдання 1.1.

Необхідно вказати, які з перелічених подій охоплюють бухгалтерський облік, й

які статистичний та оперативний?

Вихідні дані. Надійшли на склад матеріали від постачальників; забезпечення робітників спеціальним одягом; визначення рівня продуктивності праці і відсотків його зростання; продуктивність автоматичної лінії вивантаження заготовок з термопечі; показники журналу обліку температурних режимів термопечі; швидкість конвеєра у складальному цеху; реєстрація виходу працівників на роботу; інформація про становлення підприємства і випуск продукції за останніх 10 років; результати вивчення перспектив оновлення асортименту випуску продукції підприємством на найближчі 20 років.

Методичні вказівки:

Завдання вирішуйте шляхом заповнення запропонованої нижче схеми–таблиці

Розв’язок:

Події, що охоплюють бухгалтерський облік

Події, що охоплюють статистичний облік

Події, що охоплюють оперативний облік

Завдання 1.2.

Необхідно визначити, які з наведених операцій охоплюються оперативним, статистичним і бухгалтерським обліком.

Вихідні дані до завдання: Протягом звітного місяця на склад підприємства надійшло 20 т металопрокату, використано на виробничі потреби 18 т; відображено в облікових реєстрах об’єкт будівництва, прийнятий в експлуатацію від підрядної організації; виплачено робітникам заробітну плату; щоденне зведення відділу постачання про залишки основних видів сировини на складі підприємства; інформація про простій обладнання за день в цехах основного виробництва; подекадна довідка юридичного відділу про порушення постачальниками умов договорів; матеріали робочої комісії про перспективи розвитку соціальної сфери підприємства.

Методичні вказівки:

Завдання вирішуйте шляхом запропонованої нижче схеми-таблиці:

Розв’язок:

Події, що охоплюють бухгалтерський облік

Події, що охоплюють статистичний облік

Події, що охоплюють оперативний облік

Завдання 1.3.

Необхідно продемонструвати на макеті-схемі взаємозв’язок бухгалтерського обліку як науки з іншими науками.

Методичні вказівки.

Оперуючи теоретичними знаннями, заповніть запропонований макет схеми взаємозв’язку бухгалтерського обліку з іншими науками:

Бухгалтерсь–кий облік

Завдання 1.4.

Необхідно заповнити макет схеми класифікації користувачів внутрішньої і зовнішньої облікової інформації.

Вихідні дані. Перелік користувачів: аудиторські служби, покупці та замовники, власники, органи державного регулювання і контролю, фінансові аналітики та радники, органи державної статистики, банки, менеджери, управлінський персонал, громадські організації, цільові фонди, постачальники, податкові органи, інвестори, ділові партнери по ринку, комісії і комітети, судові органи, керівники структурних підрозділів підприємств, інші користувачі, працівники підприємства.

Методичні вказівки: Завдання доцільно вирішувати шляхом заповнення запропонованих макетів – схем:

Внутрі

шні

кор

и

стувачі

облі

кової інформації

Макет схеми класифікації внутрішніх користувачів облікової інформації:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст