МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Затверджено:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________А.М.Колот

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З науки

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри міжнародного

та європейського права

Протокол № 7 від 01 лютого 2013р.

Завідувач кафедри________Ратушний С.М.

Погоджено:

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

Київ – 2013

ЗМІСТ

Вступ.

Тематичний план.

Зміст за темами.

Плани семінарських занять.

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

Карта самостійної роботи студента.

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Зразок екзаменаційного білета.

Список рекомендованої літератури.

1. ВСТУП

Міжнародне право займає особливе місце серед правових дисциплін. Воно є самостійною системою права, що виходить за рамки національних правових систем, зокрема правової системи України. Разом з тим слід брати до уваги ту обставину, що міжнародне право і національні правові системи активно взаємодіють, особливо в сучасну епоху глобалізації, що вимагає тісної координації і уніфікованої поведінки держав на міжнародній арені.

Глобалізація висуває на перший план завдання створення нового світового порядку, заснованого на балансі національних і загальних інтересів держав. Цей порядок покликаний вирішити одне з найважливіших завдань сучасності – зробити світову систему керованою, без чого неможливе вирішення інших глобальних проблем, що стоять перед людством.

Міжнародне публічне право є необхідним інструментом створення і підтримки нового світового порядку. Як ніколи у минулому сьогодні актуальна проблема забезпечення «законності» в міжнародному житті, визнання примату міжнародного права. Глобалізації належить пріоритетна роль в тому, що міжнародне право стало розвиненою багатогалузевою системою, яка робить можливим повсякденні міжнародні зв’язки.

Знання міжнародного права стає все більш важливим не тільки для тих, хто безпосередньо пов’язаний з міжнародними відносинами, але і для всіх, хто хоче орієнтуватися в подіях у світі, в економіці, незалежно від професійної діяльності. Норми міжнародного права стають частиною національної правової системи, і знання його основ необхідне для захисту фізичними і юридичними особами своїх прав усередині країни, а також тим, хто за своїм статусом покликаний вселяти пошану до права і, в першу чергу, суддями. Конституція України проголосила міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України частиною національного законодавства. Тому фахівці в галузі внутрішнього права зобов’язані знати основи міжнародного права, що дозволить їм об’єктивно і неупереджено вирішувати різноманітні практичні завдання, пов’язані із захистом прав громадян.

Міжнародне право стало невід’ємною складовою частиною сучасного правознавства і займає важливе місце в системі підготовки фахівців з вищою юридичною освітою.

Мета курсу – формування у студентів комплексного уявлення про міжнародне публічне право як особливу систему права і його роль в регулюванні міжнародних відносин, виявлення основних закономірностей виникнення, розвитку і еволюції міжнародного права за сучасних умов.

Основними завданнями курсу є:

вивчення базових понять і категорій, засвоєння основоположних принципів, найважливіших інститутів і галузей сучасного міжнародного права;

формування у студентів наукових уявлень про існуючий міжнародний правопорядок, покликаний забезпечити мир і безпеку на основі рівноправного співробітництва суверенних держав;

розвиток уміння логічно і грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку зору з міжнародно-правової проблематики, вільно оперувати юридичною термінологією;

навчання студентів сучасним методам аналізу і вирішення правових проблем, що виникають в міждержавних відносинах, набуття навичок дослідницької і аналітичної роботи;

поглиблення знань, необхідних практикуючому юристові для участі в правозастосовчій діяльності на національному рівні, пов’язаній з імплементацією міжнародно-правових актів;

надбання студентами практичних навиків професійного і грамотного тлумачення, а також використання найважливіших міжнародно-правових документів стосовно конкретних практичних ситуацій.

Зміст самостійної роботи по даному курсу припускає поглиблене ознайомлення студентів з актуальними проблемами міжнародного публічного права, сучасними тенденціями в його розвитку, існуючими доктринальними підходами до аналізу його суті і змісту.

В результаті вивчення міжнародного права студенти повинні:

знати стан основних проблем науки міжнародного права; функції міжнародного права; суть та значення правового регулювання міжнародних відносин; джерела міжнародного права та їх систему; поняття та значення міжнародних правовідносин, співвідношення понять міжнародні відносини, міжнародне право, дипломатія, політика; передумови їх виникнення; правовий статус суб’єктів міжнародного права, як правостворюючих, так і правореалізуючих; чинні норми міжнародного права, зміст правових інститутів, сутність міжнародно-правових категорій; систему міжнародних норм та звичаїв та положення jus cogens; порядок реалізації та забезпечення виконання положень міжнародних договорів; орієнтуватися в системі міжнародного права та практиці вирішення міжнародно-правових спорів;

ознайомитися з практикою застосування норм міжнародного права, перспективами та основними напрямками розвитку українського законодавства, яке визначає позицію України як учасника міжнародних відносин;

вміти правильно тлумачити та застосовувати норми міжнародного права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки міжнародного права для вирішення професійних завдань; здійснювати правову оцінку подій, які відбуваються в світі; вміти підготувати проект міжнародного договору; аргументувати власну точку зору та прийняти за конкретним завданням рішення.

Основні компетентності, які мають здобути студенти в ході вівчення науки (дисципліни):

Здатність до аналізу та синтезу;

Здатність до організації та планування;

Засвоєнна базових знань науки МП;

Вдосконалення знання іноземної мови в ході роботи з іноземними джерелами;

Вдосконалення навичок роботи з комп’ютером в процесі використання ресурсу Web CT;

Навички пошуку та використання потрібної інформації;

Аналіз та розв’язання проблемних ситуацій;

Здатність до критики та самоконтролю;

Робота в команді;

Міжособистісні навички та уміння;

Здатність застосовувати знання на практиці;

Розвиток дослідницьких навичок та умінь;

Здатність до навчання;

Здатність продокувати нові ідеї;

Здатність адаптуватись до нових ситуацій;

Здатність самостійно працювати;

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку та процесів глобалізації;

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття інших народів .

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірку теоретичних знань студентів та уміння застосовувати їх при вирішенні практичних завдань (задач), тестових завдань, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою, міжнародно-правовими актами.

Навчальна програма є єдиною для всіх форм навчання (денної та заочної).

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

Кількість годин (180 год., 5,0 кред.)

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

л

с

І

К

р

С

Р

с

л

с

І

К

Р

С

Р

С

Л

с

І

К

Р

С

Р

С

Міжнародне право як особлива система права

2

2

1

5

2

2

1

6

0,5

-

2

7

Історія виникнення та розвитку

міжнародного права

Наука міжнародного права

2

-

1

5

-

-

1

6

-

-

2

8

Джерела та норми міжнародного права

2

2

2

5

1

2

1

6

0,5

1

2

7

Основні принципи сучасного міжнародного права

2

2

1

5

1

2

7

Суб’єкти міжнародного права

2

1

1

4

1

1

1

6

0,5

1

2

7

Визнання та правонаступництво в міжнародному праві

2

1

1

5

1

1

1

7

1

3

8

Населення в міжнародному праві

0

2

1

4

2

2

1

7

0,5

3

8

Територія в міжнародному праві

4Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
© , 2019