ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра англійської філології

Козачишина О.Л., Лавренчук Я.Ю.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ОКР магістр і спеціаліст заочної форми навчання

Вінниця – 2014

Друкується за рішенням кафедри англійської філології інституту іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (протокол № від 2014р.)

Автори: Козачишина О.Л., канд. філол. наук, доцент, Лавренчук Я.Ю.,асистент

Рецензент: Дробаха Лариса Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Рекомендації містять плани семінарських занять, де висвітлено основні теоретичні питання та практичні завдання для їх опрацювання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс теорії і практики перекладу в інститутах та в університетах іноземних мов належить до таких навчальних дисциплін, опанування якими може бути цілком успішним тільки при нерозривному поєднанні теорії з практикою. Виклад теоретичних положень курсу покликаний забезпечити вироблення у студентів наукового погляду на теорію та практику перекладу, на теоретичні засади взагалі. Студенти повинні усвідомити, що існує тісний зв’язок між теорією та практикою перекладу й іншими дисциплінами навчального плану.

Переклад залишається однією з дисциплін, що забезпечують найтісніші міжпредметні і міжаспектні зв’язки в процесі навчання не тільки у вузі, але й у середній школі. При перекладі навіть простих речень або нескладних текстів студенти намагаються відшукати змістові чи функціональні відповідники лексичним одиницям, граматичним структурам або стилістичним явищам іноземної мови, завжди свідомо чи несвідомо аналізують, порівнюють і відшукують відповідні ізоморфні й аломорфні риси у кожній з цих мов. Більше того, саме викладання і навчання предмета теорії та практики перекладу вимагає опори не тільки на споріднені предмети – лексикологію, граматику чи стилістику. У процесі перекладу текстів будь-якого функціонального стилю й тематики часто виникає потреба робити посилання, екскурси, наводити/ шукати аналоги чи й підтвердження певних положень у таких предметах, як література, загальне літературознавство, тощо.

Медодичний посібник містить теми, що підлягають з’ясуванню безпосередньо на лекціях, а також ті питання, що виносяться на семінарські заняття і на самостійну роботу. Теоретичні положення кожної теми розраховані на інтенсивне їх вивчення, закріплення і практичне застосування. Це передбачає опанування студентами правил перекладу, що підкріплюються прикладами, наведеними у довідковій літературі, та обов’язково власними прикладами, зібраними в результаті самостійного аналізу англійських чи українських першоджерел. Вивчення кожного тематичного блоку забезпечується комплексом вправ, на основі якого тренуються навички усного і письмового перекладу різних типів текстів (художнього, публіцистичного, науково-технічного).

Критерії і форми оцінювання студентів на практичних заняттях:

Усна відповідь з теоретичного питання:

5 балів (відмінно) – студент дає розгорнуту відповідь, що містить основні теоретичні положення, які висвітлюють зміст питання, а також наводить власні приклади застосування даних положень на практиці. Відповідь представлена у монологічній формі, не передбачає додаткових запитань для уточнення змісту сказаного, мовлення граматично, лексично і фонетично вірно оформлене.

4 бали (добре)– студент дає розгорнуту відповідь, що містить основні теоретичні положення, які висвітлюють зміст питання, але наводить приклади, проілюстровані у підручниках та довідкових джерелах. Відповідь представлена у монологічній формі, не передбачає додаткових запитань для уточнення змісту сказаного. Мовлення містить незначні граматичні, лексичні, або фонетичні помилки, що не викривлюють зміст висловлювання.

3 бали (задовільно) – відповідь студента містить неточності, що елімінуються у відповідях на додаткові запитання, наведено замало прикладів, більшість з яких представлені у підручниках. Мовлення містить незначні граматичні, лексичні, або фонетичні помилки, які не викривлюють зміст висловлювання.

2 бали (незадовільно) – відповідь студента містить неточності, що елімінуються у відповідях на додаткові запитання, наведено замало прикладів, більшість з яких представлені у підручниках. Мовлення містить значні граматичні, лексичні, або фонетичні помилки, які частково спотворюють зміст висловлювання.

Письмова відповідь на практичне завдання:

5 балів – завдання виконано без будь-яких помилок (лексичних, граматичних, орфографічних, стилістичних). Студент може проаналізувати явище, що розглядається; пояснити, яке теоретичне підґрунтя лежить в основі завдання. У випадку здійснення перекладацької діяльності студент вірно застосовує усі види трансформацій і представляє текст, що є еквівалентним вихідному тексту за семантичними, прагматичними та стилістичними характеристиками.

4 бали завдання виконано з незначними неточностями, що однак дозволяють вірно відтворити усі лексичні, граматичні, орфографічні, стилістичні аспекти перекладу; завдання полегшеного рівня виконано вірно, з належним теоретичним обґрунтуванням;. Студент може проаналізувати явище, що розглядається; пояснити, яке теоретичне підґрунтя лежить в основі завдання.

3 бали – завдання середнього рівня виконано з помилками, що спотворюють прагматичний або стилістичний аспекти перекладу, теоретичне обґрунтування відповіді не висвітлено у повному обсязі; завдання полегшеного рівня виконано з помилками, але з належним теоретичним обґрунтуванням.

2 бали – завдання середнього рівня виконано зі значними помилками, що спотворюють прагматичний і стилістичний аспекти перекладу, теоретичне обґрунтування відповіді не висвітлено взагалі; завдання полегшеного рівня виконано зі значними помилками і з неналежним теоретичним обґрунтуванням.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

SEMINAR 1

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSLATION. BASIC NOTIONS OF TRANSLATION.

Translation as a notion and subject.

The general theory of translation. Special translation theories.

Basic approaches to translation (basic translation theories/ methods).

Faithful and equivalent translation.

Translation varieties.

Pragmatics of translation.

References:

Korunets’ I.V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia: New Book, 2003. – P.10-13; 13-33, 88.

Miram G.E., Daineko V.V., Taranukha L.A., Gryshchenko M.V., Gon O.M. Basic Translation. – Київ: Ельга Ніка-Центр, 2003. – P. 30-39; 58-64; 40-54; 111-127.

Komissarov V.N., Koralova A.L. A Manual of Translation from English into Russian – М.: Высшая школа, 1990. – C. 4-30; 43-55.

Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Курс лекцій та матеріали до семінарських занять. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 6-8.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – С. 6-93; 135-157; 94-109, 209-226.

PRACTICAL ASSIGNMENT

1. Comment upon the pragmatic adaptation of the translation:

1. У наступному році “Світоч розпочне будівництво нових виробничих корпусів.

Next year the Svitoch confectionary in Lviv will begin to build new production facilities.

2. Богдан Хмельницький очолював повстання проти польського панування в Україні з 1648 року.

The Hetman of the Zaporizhian Cossacks Bohdan Khmelnytskyi had been leading a revolt against Polish rule in Ukraine since 1648.

3. На Банківській це питання вже вирішено.

At the President’s Administration in Bankivska Street, this issue has been solved.

4. All he did was lift the Atlantic Monthly off his lap and try to chuck it on bed, next to me.

Просто він узяв журнал з колін і хотів кинути його на ліжко, де я сидів.

5. The Prime-Minister spoke a few words from a window in Number 10.

Премєр-міністр промовив декілька слів з вікна своєї резиденції.

6. The temperature was an easy ninety, he said.

Спека нестерпна, – сказав він.

7. …for dessert you got Brown Betty, which nobody ate. (Salinger)

…на солодке давали “руду Бетті” – пудинг з патокою, тільки його ніхто не їв.

8. Він пішов у армію 22 червня 1941 року.

On the day when Germany attacked Russia, he joined the army.

9. I could see my mother going in Spaulding’s. (Salinger)

Я уявив собі, як мама пішла у спортивний магазин.

10. I lit a cigarette and got all dressed and then I packed these two Gladstones I have.

Я закурив, вдягнувся, потім склав обидва свої чемодани.

2. Translate the following pragmatic idioms:

1. Будь-ласка, сплачуйте за проїзд! (прохання кондуктора до пасажирів)

2. Про вовка промовка!

3. Tell me another! (вислів недовіри)

4. All change!

5. Службове приміщення!

6. Слово честі!

7. You are another!

8. Стоянку заборонено!

9. Обережно, пофарбовано!

10. Постукай по дереву! (Щоб не зурочити)

11. Поживемо – побачимо.

12. Щасти тобі!

13. Як скажеш!

14. Stop where you are!

15. Ні пуху, ні пера!

3. Define the way of translation:

Provider – провайдер; постачальник.

Party whip – “партійний батіг”; парламентський партійний організатор, що стежить за дисципліною у партійній фракції.

Know-how – ноу-хау;

Broker – брокер.

Clearing – кліринг;безготівкові розрахунки між банками.

Barterбартер; товарообмін.

Область – oblast;region.

Player – гравець;учасник гри на економічному, фінансовому полі.

Hostageзаручник;

Public relations паблік рілейшнз; піар; звязки з громадськістю.

Fruitful cooperationплідне співробітництво.

Futile efforts марні зусилля.

Backbencherзадньолавочник.

Skyscraper хмарочос.

Wallnewspaper стінгазета.

Hero cityмісто герой.

A system of checks and balances – Система перевірок та противаг.

Financial TimesФайненшл Таймз

SEMINAR 2

GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS

The notion of equivalence-lacking units

2. The concept of grammatical transformations.

3. The reasons which call forth grammatical transformations.

4. Types of grammatical transformations.

Rearrangement/ permutation/ transposition;

Substitution/ replacement;

Addition / transformation through extension;

Omission;

Reduction

Integration/ merger

Partitioning/ breaking

References:

Korunets’ I.V. Theory and Practice of Translation.Vinnytsia: New Book, 2000. – PP. 377-382.

Komissarov V.N., Koralova A.L. A Manual Of Translation from English into Russian – М.: Высшая школа, 1990. – C. 97-105.

Miram G.E., Daineko V.V., Taranukha L.A., Gryshchenko M.V., Gon O.M.Basic Translation. Київ: Ельга Ніка-Центр, 2003. – С. 90-96.

PRACTICAL ASSIGNMENT

№1.Translate into Ukrainian using rearrangement and give reasons for employing it:

1. There is the greatest future for the British people once they take their destinies into their own hands.

2. There is a secret mark on the document to guard against forgery.

3. A loud bell rang for the servants’ dinner.

4. A stranger was before him.

5. Ashley Ferrars had been a drunkard for many years before his death.

6. Mr. Casaubon turned his eyes very markedly on Dorothea while she was speaking and seemed to observe her newly.

7. He pursued his theme, however without noticing my deprecation.

8. Dorian bowed to him shyly from the end of the table, a flush of pleasure stealing into his cheek.

9. There were two sentries seated on chairs inside the door, one on each side of the marble entrance hall …

2. Translate into Ukrainian using omission and give reasons for employing it. Point to the redundant elements in the English sentences and phrases:

Rejected and omitted;

he was shot and murdered;

prim and proper;

power to execute and perform the duties and responsibilities;

continue in full form and effect;

null and void.

2. “She had a fall”, said Bessie, again putting in her word.

3. Her voice, when it came, was politely ironic.

4. She could hardly believe it has happened like it had.

5. The glass has water in it.

6. Today there are very few horses working on the farm.

8. There are not many jobs to be had nowadays.

9. He gave us coffee to drink, sweet cakes to eat, and cheroots to smoke.

10. The first thing I did, after we were left together alone, was to make a third attempt to get up from my seat on the sand.

11. She pressed her hand against the sides of her head and seemed to despair of her memory.

3. Translate into Ukrainian using substitution:

1. The establishment of the United Nations Office in November 1992 followed the signing in New York a host agreement between Ukraine’s Foreign Minister and the United Nations Secretary-General.

2. Scientists are on the point of making a vital breakthrough.

3. She shrugged an indifferent shoulder.

4. The Times yesterday warned editorially that the government was going to resign.

7. Grouped under this topic are very diverse questions.

8. I don’t think your aunt is a great child-lover.

9. We appeared to be the only lunchers there.

10. His luck was proverbial.

11. She made an embarrassed laugh, though there was nothing funny.

12. This system of writing is quite different from the one described in the book.

4. Translate into Ukrainian using addition and explain why you used it:

Green Party federal election money.

Fuel tax protests.

Bluebells carpeted the ground there.

“Ready?”, said the old man inquiringly, when his guests had been washed, mended, brushed and branded.

If I am late he is sure to be furious and I couldn’t have a scene in this bonnet.

She loved the fresh air and the various aspects of the country.

5. Translate into Ukrainian using reduction. State what forms of reduction were used and give reasons for employing it:

1. Young Jolyon looked after him as he walked away, and resting his head on his hand, sighed.

2. My heart really warmed to the worthy lady, as I heard her talk (Ch. Bronte).

3. I got the new coat as cheap as I could, and I went through all the rest of it as cheap as I could (Collins).

4. As he moved, a chain clanked; to his wrists were attached fetters (Ch. Bronte).

5. She remembered as though it had been only yesterday the first time she had met him (Cusack).

6. When we passed the tree, Jem remained in deep thought.

7. He was waking up now although it was still hard for him to leave his sleep.

SEMINAR 3

LEXICAL TRANSFORMATIONS

The classes of sense units which do not undergo any structural transformations in the process of translation.

The concept of lexical transformations.

The reasons which call forth lexical transformations.

The types of lexical transformations.

The cases in which a translator employs lexical transformations:

– concretization of meaning;

– generalization of meaning;

– “modulation” (sense expansion);

– antonymic translation;

– the compensation technique.

6. The main transformations employed in the process of translating Ukrainian evaluative lexis (diminutives and augmentatives).

References:

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation.Vinnytsia: New Book, 2000. – P. 17-26; 361-367, 367-368, 369-370, 382-386.

Komissarov V.N., Koralova A.L. A Manual of Translation from English into Russian.М.: Высшая школа, 1990. – С.30-34, 37-38.

Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. – М.: Междунар. отношения, 1976. – С. 28-47.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Междунар. отношения, 1974. – С. 38-63.

Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Междунар. отношения, 1975. – С. 210-221.

PRACTICAL ASSIGNMENT

1. Translate the following word combinations and sentences into Ukrainian, using the antonymic device and give your reasons for employing it:

Did you remember to post the letters I gave you?Страницы: 1 | 2 | Весь текст